Aranan Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
NAMAZ, MÜ’MİNİN MİRACIDIR

“Bize bu kadar nimetler vermiş olan Allahu Teâlâ'nın büyüklüğü ve ululuğu adına yerlere secdeye kapanmanın, kibirden ve başkalarından önce kendini düşünmekten sıyrılmak gerekir. Allah'ın kullarıyla ka...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin dilinden Peygamberimiz S.A.V.

“Hazret-i Peygamber (s.a.v) Efendimiz, muhtaç, zayıf ve fakirlere yardımı sever, nerede yardıma muhtaç kimse olursa onun yardımına koşar, ashabına bu hususta emirler verirdi. İyiliksever ve cömertti. ...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Peygamber (s.a.v.)Efendimizden Örnek Davranışlar

“Hazreti Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, muhtaç, zayıf ve fukaraya yardımı sever, nerede yardıma muhtaç kimse olursa onun yardımına koşar, ashabına bu hususta emirler verirdi. İyiliksever ve cömert idi....

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
“Her nerede olursan ol

“Her nerede olursan ol, Allah'ını unutma. Kuvvetli bir imana sahip ol. Allah (c.c.)'ın emrettiklerini yap, yasak ettiklerinden uzak ol. Vaktinde ibadetini yap, namazını kıl, orucunu tut. Herkese karşı...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Gözüm gün yüz ile rûşen özüm hicre leb-â-lebdir Elimde bâde-i gül-gûn dilimde zikr-i gabgabdır Beni vaslıyla yek-dem kıldı yârim bilmedim aslâ Dönen devrân ne devrândır geçen şebler nic...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
YETMİŞ BİRİNCİ HUTBE

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Bu hutbemiz meâl-i hadîs-i şerîf olmak üzere ahlâkî umdeleri ihtiva etmektedir. "Her nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Allah'ın emirlerine dikkat et. Allah'a olan b...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Beni ta’n etme ey dil yâr ile yârânlığım vardır Ser-i kûyunda anın bir gece mihmânlığım vardır   Muhâl sevdâya düşdüm sevdiğim sevdâ-yı zülfünle Beni ma’zûr tut gör ne perîşânlı...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
KIRK DOKUZUNCU HUTBE

Ey Cemâat-i Müşlimîn! İslâm dini insanların muaşeretlerine, yani birbirleriyle görüşüp konuşmalarına, medenî ve içtimaî bir halde yaşamalarına büyük bir ehemmiyet vermiştir. Müslümanların muaşer...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

1. Yüzün âyîne-i âlemdir andan Hakk hüveydâdır Kamusu mahv-ı Zât’ın cüz’ ü küll hep sende peydâdır 2. Senin hüsnüne hayrân olmadık kim var şu âlemde Cemâlin görmeğe hep kâfir u mü’min müheyyâdır 3...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Elli ikinci Hutbe

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bilirsiniz ki; Allahu Teâlâ Hazretleri’nin bize pek çok ni’metleri vardır. Bilmiş olunuz ki, Allah (c.c.)’ın büyük ni’metlerinden biri de dildir. Evet dil, Allah’ın en büyük ni’...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Beni ey servi mecnûn eyleyen vechin hayâlidir Yazılmaz söz ile denmez bu ne aşkın melâlidir Girer meydân-ı aşka her taraf yâra sücûd eyler Yine ol secdesi anın Hudâ-yı Zü’l-Celâlidir Gözün gör...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Otuz Yedinci Hutbe

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Allah’a şükürler olsun bu sene de Ramazan-ı Şerîf’e erişmiş bulunuyoruz. Bu akşamdan i’tibâren gecelerimizi nurlandırmağa başlamış bulunan bu mübarek ay; kalplerimize huzu...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ Dil-ber lebi enfâs-ı Mesîhâ nazarındır Kim dâmenini tutmadı esrârını bilmez T...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Seksen Birinci Hutbe

Ey Cemâat-i Müslimîn! Şu okuduğum âyet-i kerîmede, ahlâk-ı hamîdenin, insanî huyların en yüksek esasları öğretiliyor. Bakınız, Cenâb-ı Hak Sevgili Peygamber’ine hitâb ederek ne buyuruyor: “Habibim! ...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ Dil-ber lebi enfâs-ı Mesîhâ nazarındır   Kim dâmenini tutmadı esrârı...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Elli İkinci Hutbe

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bilirsiniz ki Allahu Teâlâ Hazretleri’nin bize pek çok ni’metleri vardır. Bilmiş olunuz ki, Al-lah (c.c.)’ın büyük ni’metlerinden biri de dildir. Evet dil, Allah’ın en büyük ni’...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

1.    Yüzün âyîne-i âlem-nümâ şems-i münevverdir Sözün gencîne-i esrâr-ı âyât-ı musahhardır 2.    Nikâb-ı hüsnü açsan kim anı görse sücûd etmez Anı görmezden ön kim secdesiz küfrü mukarrerdir ...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
ON DÖRDÜNCÜ HUTBE

“Bak Allah’a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter.” (4/Nisa, 50.) Ey Cemâat-i Müslimîn! Dünyâda her hayrın, her iyiliğin esâsı Allah (c.c.)’ı tanımak, O’na ibâdet, O’...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

1.    Pür-safâdır gönlümüz yârın hevâsıyla gezer Âşinâdır ol ki yârın âşinâsıyla gezer 2.    Gerçi kim aşkı anın yağmaya verdi varımız Varına fânî vücûd anın bekâsıyla gezer 3.    Devlet-i dün...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
YÜZYİRMİYEDİNCİ HUTBE

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bilmiş olunuz ki; bir milletin feyzi, azameti, yükselmesi ancak iki şeyledir. Biri efrâd-ı milleti toplayan vahdet ve birlik rûhuna meyl, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan şe...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

Bizi terk eyledi yârân gele mi tâ-be-seher Kim bilir neyle geçer bu gecede hâb-ı seher Sâkiyâ sen bize mey sun da gumûmu def’ et Gecemiz subha kadar böyle geçe tâ-be-seher Secde-i şükr edelim ...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
YİRMİALTINCI HUTBE

Cemâat-i Müslimîn! Cenâb-ı Hakk, Kur’ân-ı Kerîm’inde buyuruyor ki; “Allah’ın sana verdiği kuvvetlerle âhiretini ara, âhiret için çalış, üzerine farz olan ibâdeti hakkıyla îfâ et, vazîfe-i dîniyyeni...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

1. Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher vakt-i seher Mahbûb-ı aşkı yâda gel vakt-i seher vakt-i seher 2. Uykudan uyan eyle zâr maksûdunu isteyü var Vere murâdın Kirdigâr vakt-i seher vakt-i seh...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
YÜZDOKUZUNCU HUTBE

Ey Cemâat-i Müslimîn, Ey Allah’ın Kulları! Müjdeler olsun ki saadet ayına gufran ve rahmet ayına kavuşuyoruz. Allah’a şükürler olsun ki mübarek Ramazan ayını bizlere yine gösterdi. Bu günlere bu ayla...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

1. Kalk bak ki bî-çâre aceb seyrân olur vakt-i seher Her nesneye bin lutf-ı Rabb ihsân olur vakt-i seher 2.    Gün tek cemâli perdesin Leylâ yüzünden ref’ eder Mecnûn’u rüsvâlar görüp handân olur...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Uygulamadan devam edin