Aranan Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Beni ey servi mecnûn eyleyen

1. Beni ey servi mecnûn eyleyen vechin hayâlidirYazılmaz söz ile denmez bu ne aşkın melâlidir2. Girer meydân-ı aşka her taraf yâra sücûd eylerYine ol secdesi anın Hudâ-yı Zü’l-Celâlidir3. Gözün görmez...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır

1. Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındırEy dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır2. Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâDilber lebi enfâs-ı Mesîhâ nazarındır3. Kim dâmenini tutmadı esrârını bilmezTâlible...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Pür-safâdır gönlümüz

1. Pür-safâdır gönlümüz yârın hevâsıyla gezerÂşinâdır ol ki yârın âşinâsıyla gezer2. Gerçi kim aşkı anın yağmaya verdi varımızVarına fânî vücûd anın bekâsıyla gezer3. Devlet-i dünyâ vü mâ-fîhâ gözetme...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Bizi terk eyledi yârân

1. Bizi terk eyledi yârân gele mi tâb seherKim bilir neyle geçer bu gecede hâb seher2. Sâkiyâ sen bize mey sun da gumûmu def’ etGecemiz subha kadar böyle geçe tâ-be-seher3. Secde-i şükr edelim elde ol...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher vakt-i seher

1. Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher vakt-i seherMahbûb-ı aşkı yâda gel vakt-i seher vakt-i seher2. Uykudan uyan eyle zâr maksûdunu isteyü varVere murâdın Kirdigâr vakt-i seher vakt-i seher3. Kal...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Kalk bak ki bî-çâre aceb seyrân olur vakt-i seher

1. Kalk bak ki bî-çâre aceb seyrân olur vakt-i seherHer nesneye bin lutf-ı Rabb ihsân olur vakt-i seher2. Gün tek cemâli perdesin Leylâ yüzünden ref‘ ederMecnûn’u rüsvâlar görüp handân olur vakt-i seh...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Bülbülü zâr kılar hem gülü handân seher

1.Bülbülü zâr kılar hem gülü handân seherÇeşmini şebnem eder sünbül ü reyhân seher2.Her dilin nâle-i cângâhına gûş ur cândanSûre-i Fecr’i okur bülbül-i giryân seher3.Açılır gün yüzünün subhu nikâbı le...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Gönül senden şerefli nûr-ı dîden bir cevâb ister

1. Gönül senden şerefli nûr-ı dîden bir cevâb isterFirâk ile yanan cân derdine âcil şarâb ister2. Düşen derde bilir derdlilerin ahvâl-i derdindenYanan dil kendi tek nâra düşüp bağrı kebâb ister3. Cemâ...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Eytdim ki nigâhın nereye câna mı dilber

1. Eytdim ki nigâhın nereye câna mı dilberEytdi nazarım cânın ile kalb-i sanavber2. Eytdim ne için gayrıya meyl-i nazarın yokEytdi n’ideyim cân u gönül ola berâber3. Eytdim ne gönül sana ere sende olu...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Dilberle dem berâber derd ü elem berâber

1. Dilberle dem berâber derd ü elem berâberCân ten o dilber oldu bilmem ki nem berâber2. Mevlâ da yâr-ı Mecnûn Leylâ da yâr-ı MecnûnSahrâ da yâr-ı Mecnûn gezdikçe gam berâber3. Gül derdli gonca derdli...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Bu cân u dil ezelden meftûnun oldu dilber

1. Bu cân u dil ezelden meftûnun oldu dilberAklını aldı zülfün mecnûnun oldu dilber2. Her nigâhınla câna bin yâreler açarsınÂşıkına cevr etmek kânûnun oldu dilber3. Hicr-i firâkın ile gam-hâne oldu gö...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Gizli pâzâr içre

1. Gizli pâzâr içre bu pâzâr-ı aşkı kurdu yârGirdiler pâzârına her âşinâ bîgâne-vâr2. Cân verip ümmîd-i vasl ile rızâya düşdülerEylediler her ne varsa yâr yolunda târumâr3. Zühdünü zünnârını tâatını e...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Derde düş oldukça dil

1. Derde düş oldukça dil dostdan devâ hâsıl kılar Cevrine eğdikçe baş zevk u safâ hâsıl kılar 2. Öyle istiğnâdadır gönlüm reh-i aşkında kim Koydu andan gayrıyı fakr u fenâ hâsıl kılar&n...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Gönül derdinle bîmâr oldu

1. Gönül derdinle bîmâr oldu dermâna eriş ey yârYanar hasret odundan ana ihsâna eriş ey yâr2. Terahhum eyleyip imdâd kıl bî-çâre hâlineFirâkınla harâb oldu bu dil-hâne eriş ey yâr3. Tahammül kılmağa t...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Aşkın yakıp eyledi nâr cümle işimi kıldı zâr

1. Aşkın yakıp eyledi nâr cümle işimi kıldı zârGitdi kamu nâmûs u âr ey yâr-ı sâdık yâr yâr2. Gönlüm sana hayrânedir dîdelerim giryânedirBu cân dahi kurbânedir ey yâr-ı sâdık yâr yâr3. Bî-çâre kıldın ...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Cânâna yet ey cân desem

1. Cânâna yet ey cân desem hicrân duyarNâlemi gülzâra arz etsem gül-i handân duyar2. Pertev-i hüsnündeki zevki gönül idrâk ederZâhiren ol vuslatı gör dîde-i giryân duyar3. Nâme yaz Muhyî şeker-leb teş...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Ey gönül senin mihmânın âmed

1. Ey gönül senin mihmânın âmedMüjde ey derdli dermânın âmed2. Muntazır râhın beklerken bugünEy gamlı şâd ol cânânın âmed3. Çık artık Beytü’l-Hazen’den Ya‘kûbGör ki Yûsuf-ı Ken‘ân’ın âmed4. Gül gül di...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin dilinden Peygamberimiz S.A.V.

“Hazret-i Peygamber (s.a.v) Efendimiz, muhtaç, zayıf ve fakirlere yardımı sever, nerede yardıma muhtaç kimse olursa onun yardımına koşar, ashabına bu hususta emirler verirdi. İyiliksever ve cömertti. ...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Peygamber (s.a.v.)Efendimizden Örnek Davranışlar

“Hazreti Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, muhtaç, zayıf ve fukaraya yardımı sever, nerede yardıma muhtaç kimse olursa onun yardımına koşar, ashabına bu hususta emirler verirdi. İyiliksever ve cömert idi....

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
“Her nerede olursan ol

“Her nerede olursan ol, Allah'ını unutma. Kuvvetli bir imana sahip ol. Allah (c.c.)'ın emrettiklerini yap, yasak ettiklerinden uzak ol. Vaktinde ibadetini yap, namazını kıl, orucunu tut. Herkese karşı...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Gözüm gün yüz ile rûşen özüm hicre leb-â-lebdir Elimde bâde-i gül-gûn dilimde zikr-i gabgabdır Beni vaslıyla yek-dem kıldı yârim bilmedim aslâ Dönen devrân ne devrândır geçen şebler nic...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
YETMİŞ BİRİNCİ HUTBE

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Bu hutbemiz meâl-i hadîs-i şerîf olmak üzere ahlâkî umdeleri ihtiva etmektedir. "Her nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Allah'ın emirlerine dikkat et. Allah'a olan b...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Beni ta’n etme ey dil yâr ile yârânlığım vardır Ser-i kûyunda anın bir gece mihmânlığım vardır   Muhâl sevdâya düşdüm sevdiğim sevdâ-yı zülfünle Beni ma’zûr tut gör ne perîşânlı...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
KIRK DOKUZUNCU HUTBE

Ey Cemâat-i Müşlimîn! İslâm dini insanların muaşeretlerine, yani birbirleriyle görüşüp konuşmalarına, medenî ve içtimaî bir halde yaşamalarına büyük bir ehemmiyet vermiştir. Müslümanların muaşer...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

1. Yüzün âyîne-i âlemdir andan Hakk hüveydâdır Kamusu mahv-ı Zât’ın cüz’ ü küll hep sende peydâdır 2. Senin hüsnüne hayrân olmadık kim var şu âlemde Cemâlin görmeğe hep kâfir u mü’min müheyyâdır 3...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Uygulamadan devam edin