Aranan Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
SELÇUKLULAR, İMAM GAZALÎ VE TASAVVUF NEŞVESİ

Selçuklu Medeniyetinin İnkişafı Sultan Alp Arslan’ın komuta ettiği Selçuklu ordusu, 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebe’sinde Bizans ordusunu mağlup etmesi ve İmparator Romen Diyojen’i esir alması...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
EBÛ ALİ FARMEDÎ HAZRETLERİ’NİN BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NE ETKİLERİ

Sûfîlerin Önemi ve Etkisi Nizamü’l-Mülk, vezir olarak Selçuklu idaresinde bulunduğu sürece sûfîleri hep gözetip kollamış, onların sözlerine değer vermiş, onlara devlet hazinesinden yardımda bulunmu...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
FELAKET YILLARI VE BATINİ / HAŞHAŞİLERİN SONU- 2

Haşhaşîler, Katl ve Korku Bâtınîler, Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra hanedan mensupları arasında başlayan taht kavgaları ve Haçlılar'ın bazı Müslüman topraklarını işgal etmeleriyle oluşan ortamd...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
HAŞHAŞİ / BÂTINÎ FİTNESİ VE SELÇUKLU MÜCADELESİ- I

Bâtınîliğin Ortaya Çıkması Bâtınîlik/Bâtınîyye; gizli olmak, bir şeyin iç yüzünü bilmek anlamındaki batn veya butûn kökünden türeyen bâtın kelimesine nisbet ekinin eklenmesiyle oluşmuş bir terimdir...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
SİYASÎ DEHA: NİZÂMÜLMÜLK VE SİYASETNAME

Nizâmü’l-Mülk, 10 Nisan 1018’de Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Radkan köyünde doğdu. Babası Ali bin İshak’tır. Annesini henüz bebekken kaybeden Nizâmü’l-Mülk’ün eğitimiyle babası ilgilendi. Küçükken Kur...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
BÜYÜK SELÇUKLU SARAYINDA HIRS VE ENTRİKA TERKEN HATUN

Kendisine itaat edilen anlamına gelen “Ter-ken” kelimesinin Arap harflerinin çoğulu şekliyle “Türkân” kelimesine olan benzerliği ile dikkat çeker. Bir diğer benzerlik ise; eski Türk devletlerinde önem...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
MU’İZZE’D-DİN EBU’L–FETH SULTAN CELALEDDİN MELİK ŞAH

Büyük Selçuklu Sultanı Celaleddin Melik Şah; 6 Ağustos 1055,- 20 Kasım 1092 tarihleri arasında yaşamıştır. Unvanı Mu’izze’ddin Ebu’l-Feth olup, Türklere Anadolu kapısını açan Selçuklu Sultanı Alparsla...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMAN OLAN İLK MOĞOL HÜKÜMDARI: BERKE HAN

Moğol Hanı Cengiz tarafından Harizm’in başkenti Gürgenç’te yağma esnasında şehid edilen Necmeddîn-i Kübrâ’nın halefi Seyfeddîn Baharzî önünde, Cengiz’in torunlarından ismi Moğolca "zorlu" manasına gel...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
MİKHAEL KOSSES’DEN KÖSE MİHAL’E: OSMANLI DA BİR AKINCI AİLESİ

Aslen Rum olan Köse Mihal’in esas adı Mikhael Kosses’ti. Bizans hanedanı ile yakınlığı ve kan bağı olduğu bilinen Mikhael Kosses, Bizans İmparatoru’nun Sakarya Havzası’ndaki önemli komutanları arasınd...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
TARİHTEN GÜNÜMÜZE İSTANBUL BOĞAZI

Boğazın Tarihçesi İstanbul Boğazı kıyılarında ilk yerleşim yeri MÖ.685 yılında Megaro’dan gelenler tarafından günümüzde tarihî yarımada olarak adlandırılan bölge de kurulmuştur. Bu yerleşim yeri gü...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
SALGIN HASTALIKLAR VE TABİ AFETLER

Davud (a.s.) Lokman Hekim’den bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça getirmesini istedi. Lokman Hekim de ona, kestiği hayvanın dilini ve yüreğini getirdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Davud (a...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Fethin Sembolü / Camii Ayasofya

Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, M.532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DAN DEVLETİNDEN GÜNÜMÜZE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Osmanlı Devleti, coğrafî konumu nedeniyle sık sık salgınların etkisinde kalmış, tüccarlar, seyyahlar ve misyonerler aracılığıyla gelen bulaşıcı hastalıklardan etkilenmiştir. Hindistan’dan Anadolu’ya b...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DA ZEKİ ÇOCUKLARIN EĞİTİLDİĞİ OKUL: ENDERUN

Enderun okulu; İkinci Murad tarafından Edirne’de Eski Saray’da tesis edildi. Enderun gerçek şahsiyetine, Fatih Sultan Mehmet’in Topkapı Sarayı’nı yaptırmasıyla kavuştu. Bu tarihten sonra çıkarak devle...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
TARİHTEN GÜNÜMÜZE SALGIN HASTALIKLAR

Tarih boyunca çok sayıda salgın hastalık yaşandı ve insanlık tarihini ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu salgınların birçoğu, küresel nüfusun büyük yüzdelerini öldürdü ve insanların hayatla ilgili dah...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
TİMUR HAN VE CİHAN HÂKİMİYETİ DAVASI

Timur’un boyu uzun, vücudu heybetliydi. Omuzları geniş, başı büyük ve alnı genişti. Elleri ve ayakları iri, kol ve bacakları ise oldukça uzun ve kalındı. Görünüşü ürkütücü olan Timur’un, sağ eli felçl...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
ŞARK’IN SULTANI SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ

1081 yılında Bizans tahtına çıkan Alexios, Selçuklu ve Peçenek Türklerinin akınları karşısında çaresiz kalmıştı. ”Bizans imparatoru I. Alexios Komnenos, 4 Nisan 1081 tarihinde tahta çıktığında imparat...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
OSMANLI TUĞRASINDAN OSMANLI ARMASINA TARİHÎ SERENCAM

Tuğra, Oğuz hakanlarından Oğuz Han’ın kullanmaya başladığı işaretten ortaya çıkmıştır. Lügatte iki manaya gelen tuğranın ilk anlamı, iki kanadı açık yırtıcı büyük doğan, tuğrul kuşudur. Diğer manası i...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
XV. ASRIN DEHASI FATİH SULTAN MEHMED HAN’A KARŞI ÇANDARLI HALİL PAŞA’NIN TERTİBİ VE SONU

Çandarlı Halil Paşa’nın babası İbrahim Paşa  1402 tarihli Ankara Savaşı’ndan sonra Edirne’de Musa Çelebi’nin yanında yer almıştır. O yıllarda Osmanlı’nın on yılda bir Bizans’tan aldığı vergiyi almaya ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
DEDE KORKUT / KORKUT ATA

Korkut Ata, “Dede Korkut” adı ile tanınan destanî Oğuz hikâyelerinin toplandığı kitaba adı verilen bir bilge kişidir. Kitabın giriş kısmında Hazreti Peygamber (s.a.v.) zamanına yakın Bayat Boyu’ndan K...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
DUA İLE VUSLATA ERMEK

Beyit:             Ey yârânlar kılın duâ düşdüm ben yârımdan cüdâ             Kavuşdursun bizi Hudâ vâhasretâ vâfirkatâ[1] (Ey dostlarım, sevdiklerim. Eyvahlar olsun, ben yârimden ayrı d...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ

Fatih Sultan Mehmet fethettiği İstanbul’u yalnız devletin merkezi değil ilmin de merkezi yapmak istemişti. Bu sebeple fethin ardından ihtiyacı karşılamak için bir taraftan Zeyrek Medresesi’ni oluşturu...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
DOKSAN ÜÇ HARBİNDE ERMENİLER VE ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Türk tarihine Doksan Üç Harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, “Ermeni Meselesi”nin ortaya çıkması ve uluslararası boyut kazanmasında dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu sebeple, Ermeni me...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
GERÇEK ARKADAŞ OLMAK / HAKİKİ YOL ARKADAŞI OLABİLMEK

Hodgam u rüsvâyım gönül arkadaşlık eyler misin Zâr u bî-pervâyım gönül arkadaşlık eyler misin[i]… Es- Seyyid Osman Hulûsi Efendi bu gazelini şu olay üzerine yazmıştır: Kendi lisan-ı kibarıyla ol...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Hazreti Peygamber (s.a.v.) Dönemi’nde İki Mescid Kuba ve Cuma Mescitleri

Kuba Mescidi Hz. Peygamber (s.a.v.)´in Hicret esnasında bina ettiği ve içinde ashabıyla birlikte namaz kıldığı, İslâm´da inşa edilmiş ilk mescittir. Hicret yıllarında Kuba küçük bir köyden ibaretti. ...

Yazar: Resul KESENCELİ