Aranan Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Aşkın Derdi ile Yanmak

BeyitBir bülbül-i âşüfte miyim nalân u âhım goncayaGayrı kime yüz döneyim her dem nigâhım goncaya(Çok fazla seven bir âşığım, sürekli olarak feryâdım, inlemelerim, ahlarım sevdiğimedir, yüzümü başka k...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Dost ile Vuslat

1.BeyitDostdan gayrı ki yok dünyaca hiç vârım benimOlmasın dünyâda andan özge bir yârım benim(Benim dosttan başka dünyada hiç kimsem yok, dünyada ondan başka bir sevgilim/ sevdiğim olmasın.)Öyle bir d...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Aşkın Anlamı

1.BeyitSafâ ancak gönülde yâr için sevdâ-yı aşkdır hepDevâ-yı derd ü gam âlemde bir sahbâ-yı aşkdır hep(Gönül rahatı,  iç huzûru sevgili için çekilen aşkın sevdâsındadır. Âlemde, çekilen dertleri...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Gönül Ummânı

BeyitGönül bir bahr-ı ummândır ana hadd ü pâyân olmazDerûnu dürr ü cevherdir ki pinhândır ayân olmaz(Gönül sonsuz, uçsuz bucaksız bir okyanustur. İçi türlü mücevherlerle dolu gizli bir hazinedir. Bu ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Gerçek Arkadaşlık

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi bu gazelini şu olay üzerine yazdığını anlatmıştır: Bir gün Aşağıulupınar’da sohbet olduğunu duyduk. Ahmet Nuri Ağabeyimle birlikte gittik. Gittiğimizde bize kapıyı açmayı...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Hakîkat Sırrı

1.Beyit:İki cihânın zübdesiyim cânibim cânân ileBen mekânıyım kânımın kânım bana mekân imiş(İki cihânın özüyüm, her ânım sevgili ile olmaktır, her yönümde sevgiliye yönelmektir.  Kaynağımın mekân...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Hakikî Anlamda Sevmek

Beyit:Seni sevmek imiş âlemde her zevk u safâ ancak Senin derdine dûş olmak imiş derde devâ ancak(Dünyadaki her zevk ve sefâ ancak seni sevmekle olurmuş. Dertlere devâ bulmak da ancak senin derdine o...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Sevdiğin İçin Cân Vermek

Beyit:Ey yâr olmak istemedin bir lahza âşinâ banaHastalığım bilip derdim eylemedin şifâ bana (Ey sevgili, Bir an olsun dost, tanıdık gibi olmadın (davranmadın) bana, yabancı gibi davrandın,  Has...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Kahraman Bir Sima; Ebû Müslim Horasanî

Ebû Müslim Horasanî; çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, Emevî karşıtı siyasî ve sosyal faaliyetlerin merkezi konumundaki Kûfe’de geçirmiştir. Başarılı, zeki, cesaretli, atılgan, kendine güvenen, istik...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
İnsanlık Âlemine İbretlik Vaka

Ebrehe mutaassıp bir Hristiyan’dı. Bu dini yaymak için yoğun bir faaliyete geçti. Bu maksatla Sana’da, Arapça kaynaklarda Yunanca ekklessia kelimesinin Arap lisanıyla Kalis/Kulleys olarak geçen, kapıl...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Dünyevîleşme Örneği: Kârûn

"N’ideydin ey gönül Kârûnlara Musa mısın yâ ne N’ideydin ey gönül bî-fâide ömr eyledin ifnâ"( Divan-ı Hulusi-i Darendevi )KârûnKârûn, Hz. Musa (a.s.)'nın kavminden idi ve onun zamanında yaşamıştı. Hat...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Fütûhu’l-Büldân'da Darende ve Malatya

İslâm kültür ve medeniyetinde ortaya çıkan tarih yazıcılığı içerisinde şehir ve bölge tarihlerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu alandaki eserler genellikle ele aldıkları şehir veya bölgenin coğra...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Ayasofya’nın Sırları ve Gizemleri

Evliya Çelebi XVII. yüzyılda İstanbul’u Seyahatname isimli eserinde anlatırken Ayasofya’nın Sırları ve gizemlerini yazmıştır. Biz de bu eserde anlatılanları bu yazımızda ifade etmeye çalışacağız.Seyah...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Tarih–Şuur–İrfan

Tarih; beşeriyetin, milletlerin ve devletlerin hafızasıdır. Binlerce ibretlik olaylarla bezenmiştir, çok iyi anlayıp gelecek için dersler alınması gereken öğretmendir tarih. Şeyh Sadi Şirazi’nin “Baht...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Medeniyetinde Köprü Geleneği

Osmanlı Devleti, hâkim olduğu her alanda inşâ ve ihyâ faaliyetlerini geliştirmiş, o bölgeyi ulaşım ve ekonomi adına kalkındırmıştır. Osmanlı egemenliğine giren topraklarda çok sayıda köprü inşâ edilmi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
2. Abdulhamid Dönemi Saat Kuleleri

Saat kulelerinin ortak özellikleri şöyle sıralanabilir: Saatler her saat başı saat sayısı kadar veya saat başı tek vuruş yapacak şekilde imal edilmişlerdir. Bazı saatler her saat başı saat sayısına il...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Ağrı-Doğubayazıt: Tarihten Üç Önemli İz

Ağrı Dağı/Nuh’un GemisiAğrı Dağı, Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarına göre Büyük Tufan'dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevî özelliği olan bir dağdır. Tanah ve Eski Ahi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Tarihe Yolculuk: Medeniyet Merkezi Ahlat

Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesinin, Yukarı Murat -Van Bölümü’nde, Süphan ve Nemrut Dağları arasında bulunan plato üzerinde kurulmuş, Bitlis iline bağlı, 34.000 nüfuslu bir ilçe merkezidir. Doğa ve tarihî ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Medeniyet Merkezi Semerkantta Âlim-Hükümdar: Uluğ Bey

Uluğ Bey, gençliğinde devletin şehzadelerinden biri olarak görünse de aslında erken yaşlardan itibaren devlet yönetiminde söz sahibiydi. Dedesi Timur’un 1405 yılındaki vefatından sonra Miran Şah’ın oğ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
El-Harizmî’nin Evrensel Olarak Bilim Üzerindeki Etkileri

Bağdat OkuluDünyanın matematik düşünce hayatını değiştirerek bilim tarihine ismini yazdırmış, kuramlarının kullanımı günümüz bilimi içinde de gelişerek süren çok az çalışma sahibi vardır. Bunlardan bi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Dâhi Mühendis Cezerî: Dünyayı Etkileyen Örnek Buluşlar

Artuklu Mühendisi CezerîArtuklular; Hasankeyf, Mardin ve Harput olmak üzere üç ayrı merkezde, XIII. ve XV. yüzyıllar arasında birbirleriyle ilişkili ama bağımsız üç beylik hâlinde yaklaşık 300 yıl hük...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Külliyesi’nde Ahşap Sanatı

Ana Mekân Türbe-i ŞerifSomuncu Baba Külliyesi içinde yer alan türbe bölümü, 15. yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze gelen yapıttır. Şeyh Hamid-i Veli Camii olarak kullanılan kare planlı yapı, trompların...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Külliyesi’nde Namazgâh ve Taç Kapı

İslâm tarihi boyunca yaşam alanları ve kurulan şehirler, mescid ve camilerin merkezi etrafında toplanmıştır. İş, güç ve çalışmalar namaz vaktine göre düzenlenmiştir.  Namazgâh denince, “açık hava...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Külliyesi El Hamra Sarayı ve Blagay Tekkesinde Su Medeniyeti

Mutasavvıflar suyu, Hak’tan akıp gelen feyze, berekete, nimete, ilme, marifete ve kalbin manevî hâllerine benzetir ve suyun temizleme özelliğine bilhassa vurgu yaparlar. Çünkü su temizdir ve temizleyi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
İbn-i Haldun’un Mukaddimesi'nde Toplum Hayatı

İbni Haldun, İslâm dünyasının din ve toplum problemleri üzerinde duran, sosyolojik değerlendirmeye tabi tutan düşünürlerin başında gelir. 1332-1406 yılları arasında Endülüs’te yaşamış, Tunus’lu b...

Yazar: Resul KESENCELİ

Uygulamadan devam edin