Aranan Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Medeniyetinde Köprü Geleneği

Osmanlı Devleti, hâkim olduğu her alanda inşâ ve ihyâ faaliyetlerini geliştirmiş, o bölgeyi ulaşım ve ekonomi adına kalkındırmıştır. Osmanlı egemenliğine giren topraklarda çok sayıda köprü inşâ edilmi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
2. Abdulhamid Dönemi Saat Kuleleri

Saat kulelerinin ortak özellikleri şöyle sıralanabilir: Saatler her saat başı saat sayısı kadar veya saat başı tek vuruş yapacak şekilde imal edilmişlerdir. Bazı saatler her saat başı saat sayısına il...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Ağrı-Doğubayazıt: Tarihten Üç Önemli İz

Ağrı Dağı/Nuh’un GemisiAğrı Dağı, Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarına göre Büyük Tufan'dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevî özelliği olan bir dağdır. Tanah ve Eski Ahi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Tarihe Yolculuk: Medeniyet Merkezi Ahlat

Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesinin, Yukarı Murat -Van Bölümü’nde, Süphan ve Nemrut Dağları arasında bulunan plato üzerinde kurulmuş, Bitlis iline bağlı, 34.000 nüfuslu bir ilçe merkezidir. Doğa ve tarihî ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Medeniyet Merkezi Semerkantta Âlim-Hükümdar: Uluğ Bey

Uluğ Bey, gençliğinde devletin şehzadelerinden biri olarak görünse de aslında erken yaşlardan itibaren devlet yönetiminde söz sahibiydi. Dedesi Timur’un 1405 yılındaki vefatından sonra Miran Şah’ın oğ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
El-Harizmî’nin Evrensel Olarak Bilim Üzerindeki Etkileri

Bağdat OkuluDünyanın matematik düşünce hayatını değiştirerek bilim tarihine ismini yazdırmış, kuramlarının kullanımı günümüz bilimi içinde de gelişerek süren çok az çalışma sahibi vardır. Bunlardan bi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Dâhi Mühendis Cezerî: Dünyayı Etkileyen Örnek Buluşlar

Artuklu Mühendisi CezerîArtuklular; Hasankeyf, Mardin ve Harput olmak üzere üç ayrı merkezde, XIII. ve XV. yüzyıllar arasında birbirleriyle ilişkili ama bağımsız üç beylik hâlinde yaklaşık 300 yıl hük...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Külliyesi’nde Ahşap Sanatı

Ana Mekân Türbe-i ŞerifSomuncu Baba Külliyesi içinde yer alan türbe bölümü, 15. yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze gelen yapıttır. Şeyh Hamid-i Veli Camii olarak kullanılan kare planlı yapı, trompların...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Külliyesi’nde Namazgâh ve Taç Kapı

İslâm tarihi boyunca yaşam alanları ve kurulan şehirler, mescid ve camilerin merkezi etrafında toplanmıştır. İş, güç ve çalışmalar namaz vaktine göre düzenlenmiştir.  Namazgâh denince, “açık hava...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Külliyesi El Hamra Sarayı ve Blagay Tekkesinde Su Medeniyeti

Mutasavvıflar suyu, Hak’tan akıp gelen feyze, berekete, nimete, ilme, marifete ve kalbin manevî hâllerine benzetir ve suyun temizleme özelliğine bilhassa vurgu yaparlar. Çünkü su temizdir ve temizleyi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
İbn-i Haldun’un Mukaddimesi'nde Toplum Hayatı

İbni Haldun, İslâm dünyasının din ve toplum problemleri üzerinde duran, sosyolojik değerlendirmeye tabi tutan düşünürlerin başında gelir. 1332-1406 yılları arasında Endülüs’te yaşamış, Tunus’lu b...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Ömer Bin Abdülaziz: Darende-Malatya Ve Tarihe Vefa

Ömer bin Abdülaziz Dönemi’nde Darende ve MalatyaYusuf bin Tağrıberdi, 100/718’de Darendelilerin Ömer bin Abdülaziz tarafından Malatya’ya nakillerini anlatırken “Bu yıl içinde Ömer bin Abdülaziz Darend...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Fütûhu’l-Büldân’da Darende’den Kesitler

Ahmed b. Yahya b. Câbir b. Dâvud el-Belâzurî, Hicret’in üçüncü asrında yaşamış, tarihçi, neseb/soy âlimi, edib ve şair, Farsçadan Arapçaya tercümeler yapmış çok meşhur bir şahsiyettir. Onun ailesi, şa...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Mütefekkir Olarak İslâm Filozofu: Farabî

Tam adı Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed b. Tarhan b. Uzluk’tur. İbni Halikan’a göre Türk kökenlidir. Ortaçağın Lâtince metinlerinde ve diğer eserlerde adı “Al Farabîus” ya da “Avennasar” diye geçer. Fa...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Büyük Tıp Âlimi: Zehravî

Cerrahî alanına getirdiği yeniliklerle tanınan Endülüslü tıp bilgini Zehravî’nin, tam ismi Ebul-Kasım Halef b. Abbas ez-Zehravî’dir. Zehravî’nin, 936-1013 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. En...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Selçuklu Devleti’nin İnkırazı: Katvan Savaşı ve Oğuz İsyanı

Katvan Savaşı (1141) Karahıtay ordusunun, Sultan Sencer tarafından tayin edilen Batı Karahanlı Hükümdarı Mahmûd b. Muhammed’i Hocend yakınlarında mağlûp etmesi (1137) Mâverâünnehir halkını büyük endiş...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Sultan Sencer

Selçuklu-Karahanlı Münasebetleri Sencer’in meliklik döneminde Büyük Selçuklular’a tâbi hâle getirdiği Batı Karahanlı hükümdarı ve kayınpederi Arslan Han son yıllarında felç olmuş, ülke yönetimini oğlu...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Sultan Sencer: Selçukluların İnkışafı ve İktidar Mücadelesi

Sultan Sencer 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği bilinmektedir. Adının Sancar olduğu söylenmektedir. Bu kelimenin Türkçe “sapl...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Büyük Selçuklu Devleti’nde Bir Deha: Ömer Hayyam ve Dünya Medeniyetine Katkıları

Ömer Hayyam’ın doğum tarihi 18 Mayıs 1048 olarak kabul edilmektedir. Bu tarih, Ömer Hayyam’ın doğumunda derlenen veya daha sonra hesaplanan burcuna göre belirlenmiştir.  Nisabur’da doğduğunda ail...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
YUSUF HEMEDANÎ HAZRETLERİ VE SELÇUKLU’DA İRFANÎGELENEK

Yusuf Hemedanî Hazretleri Nakşbendiye geleneğinin önemli isimlerinden birisidir. Büyük Selçuklu Devleti’nin hâkim olduğu coğrafyada ve Sultan Alpaslan, Sultan Melikşah ve Sultan Sencer’in devirlerini ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
SELÇUKLULAR, İMAM GAZALÎ VE TASAVVUF NEŞVESİ

Selçuklu Medeniyetinin İnkişafı Sultan Alp Arslan’ın komuta ettiği Selçuklu ordusu, 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebe’sinde Bizans ordusunu mağlup etmesi ve İmparator Romen Diyojen’i esir alması...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
EBÛ ALİ FARMEDÎ HAZRETLERİ’NİN BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NE ETKİLERİ

Sûfîlerin Önemi ve Etkisi Nizamü’l-Mülk, vezir olarak Selçuklu idaresinde bulunduğu sürece sûfîleri hep gözetip kollamış, onların sözlerine değer vermiş, onlara devlet hazinesinden yardımda bulunmu...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
FELAKET YILLARI VE BATINİ / HAŞHAŞİLERİN SONU- 2

Haşhaşîler, Katl ve Korku Bâtınîler, Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra hanedan mensupları arasında başlayan taht kavgaları ve Haçlılar'ın bazı Müslüman topraklarını işgal etmeleriyle oluşan ortamd...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
HAŞHAŞİ / BÂTINÎ FİTNESİ VE SELÇUKLU MÜCADELESİ- I

Bâtınîliğin Ortaya Çıkması Bâtınîlik/Bâtınîyye; gizli olmak, bir şeyin iç yüzünü bilmek anlamındaki batn veya butûn kökünden türeyen bâtın kelimesine nisbet ekinin eklenmesiyle oluşmuş bir terimdir...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
SİYASÎ DEHA: NİZÂMÜLMÜLK VE SİYASETNAME

Nizâmü’l-Mülk, 10 Nisan 1018’de Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Radkan köyünde doğdu. Babası Ali bin İshak’tır. Annesini henüz bebekken kaybeden Nizâmü’l-Mülk’ün eğitimiyle babası ilgilendi. Küçükken Kur...

Yazar: Resul KESENCELİ

Uygulamadan devam edin