Aranan Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Fuzûlî’nin İki Hasreti

Edebiyatımızda; asırlar öncesinden sesini günümüze ulaştırabilen şairlerin başında yer ‎alan, tezkirelerde “Mevlânâ” sıfatıyla anılan Fuzûlî, zamanının gerektirdiği din ve fen ilimlerinin hepsinde âli...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Sultan ve Şiir

Osmanlı padişahları yoğun devlet işlerinden fırsat buldukça, belki de saltanat ve idare işlerinden bunaldıkları zamanlarda şiir limanına sığınmış; nazmın ürpertici dünyasında ağır siyasî sorunlarını b...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Neyimiz Var Bu Cihanda

Tasavvuf şiiri irfan ikliminin nesîminden esintiler taşır, gönül kuşunu kanatlandırarak mânâ âlemlerinde pervaz ettirir; rûhânî kokularla mest ü hayrân eder. Yûnus’un, Eşrefoğlu’nun, Usûlî’nin, Ümmî S...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Bu Dünyadan Yol Görünür Öteye

Dünya, sonsuzluk diyarına giden yolun bir yerinde dinlenmek, biraz nefes almak için kurulan bir konak, bir menzil, bir kervansaray. Yolcu konar, ihtiyaçlarını görür, dinlenir, sonra yoluna devam eder....

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Ten Kafesindeki Hüma Kuşu: Ruh

Klasik Türk edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, İslâmî Türk edebiyatı, Eski Türk edebiyatı gibi değişik isimlerle anılan, Türklerin İslâm’ı seçmelerinden sonra ortaya çıkan ve hemen bütün Türk coğrafyasında...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Sevgilinin Derdiyle Dertlenmek

Seyyid Hulûsi Efendi’nin “ulaşdır” redifli 72 numaralı şiiri bir na’t olup baştan sona Hz. Peygamber (s.a.v.) sevgisini, hasretini ifade etmesi bakımından dikkate değer. Şiirde içli bir anlatım ile Hz...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Hicrân Hastasının Devâsı

İnsan bu yeryüzü gurbetine sürgün edilmeden önce cennette idi. Murâd-ı ilâhî ile dünyaya hilâfet vazifesiyle tavzîf edilerek gönderildiği günden beri ayrılık acısı ile kıvranıp durmakta aslî vatanına ...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Seyyid Hulûsi Efendi’nin “İse” Redifli Şiiri

Çok katmanlı anlam yapısına sahip olan tasavvufî şiirleri akılla hissetmek, duymak ve anlamak pek kolay değil. Tasavvuf kalp ayağıyla rûhî bir yolculuk olduğundan bu yola girmeyen, bu yolun erkânını i...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Klasik Şiirimizden Hikmete Dair

Klasik edebiyatımızın önemli kollarından biri hikemî şiirdir. Şairler belli bir hayat tecrübesine ulaşınca birikimlerini özlü mısra ve beyitlerle kaleme alırlar. Özellikle Nâbî’nin bir akım hâline get...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Fasîh’in Şiirlerinde Hz. Muhammed Sevgisi

Fasîh (öl.1111/1699 veya 1112/1700), dîvân şiirimize Mevlevîliğin kazandırdığı değerli bir şairdir. Hat ve inşa vadisinde de önemli yeri olan Fasîh Dîvânı’nda[1] diğer birçok şair gibi Hz. Peygamber (...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
2. Bâyezîd / Adlî’ nin Na’tine Dair

Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgisi, klasik edebiyatımızın başta gelen temalarından biridir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatının her safhası için bir edebî tür ortaya çıkmış, mübarek sözleri için kırk hadis...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Uygulamadan devam edin