Aranan Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
SEVDİĞİNİ HATIRDA TUT UNUTMA!

Hulûsî her bâr yâdın olup yâr Kur gizli pâzâr yârın unutma                         (Hul...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
“NASİHAT” ÖNEMLİDİR

“Büyük o kimsedir ki, değil bir insanın, bir kuşcağızın zararına bile sebebiyet vermez. Öyle bir bulut gölgesi gibi yürür ki, bir karıncanın bile gönlünü incitmez.”   Es-Seyyid Osman ...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
İSTANBUL’UN ŞAİR FATİH’İ

Bugün bilinen bir gerçek vardır ki o da bir ülkenin sosyal hayatıyla, siyasetiyle, ekonomisiyle edebiyatının at başı gidiyor olmasıdır. Devlet ne kadar müreffehse edebiyatı o kadar ihtişamlı; ne kadar...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
ESKİLERDEN NASİHAT: YEMEK ÂDÂBI

Bugün modern dünyada unuttuğumuz birçok âdap ve davranışlardan biri olan yemek ve yemek âdabını yeniden hatırlamak maddî ve manevî anlamda hayatımıza birçok zenginlik katabilir. Bu yazımızda, Osmanlıc...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
NASİHATLERİN ÖZÜ

Yeni yazıya çevirerek güncel Türkçeye aktardığımız Zübdetü’n-Nesâyih Hicrî 1260 yılında basılmıştır. Kitabın ne girişinde ne de temmet bölümünde kim tarafından derlenmiş olduğuna dair herhangi bir kay...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
KAŞLARIN HİLÂLE NOKSAN BAKTIRIR

Geleneksel edebiyatımızda yani Divan ve Halk edebiyatlarında sevgilinin tasviri yapılırken birtakım benzetmeler ve mazmunlar dikkat çekicidir. Bunlar bugünün okuyucusunun, dinleyicisinin hayal dünyası...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
DİVAN KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA BİR BEYTE BAKIŞ

Zülfünü yüzden götür esrâr-ı hattı zâhir et  Âyet-i hüsnünü uşşâka okut çekme nikâb (Ey sevgili! Saçlarını yüzünden kaldır, yüzündeki ayva tüylerinin/yüz çizgilerinin sırlarını ortaya çıkar. Gü...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
DİNLE NEYDEN

Bişnev in-ney kim hikâyet mikuned Ez-cüdâyihâ şikâyet mikuned Mevlânâ Celaleddin Rûmî   Dinle neyden kim hikâyet etmede Ayrılıklardan şikâyet etmede (Tercüme beyit: Nahifî)  ...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
AŞK OLSUN

Aşk imiş her ne var âlemde İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak Bir milletin dili ve kültürü, edebî eserleri, o milletin kimliğini, zihniyetini, hayat felsefesini, inancını olduğu gibi yansıtan kıstasl...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
İyilik Güzel Şeydir

“İyilik et denize at, balık bilmezse Hâlık bilir. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin. Yaptığın iyiliği başa kakma.” Milletle...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
MİLLÎ SANAT ANLAYIŞI

Çok insan anlayamaz eski mûsıkîmizden Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden                         Kökü mâzînin derinliklerinde olan milletler çeşitli bakımlardan kendine has hususiyetl...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
ÂŞIĞIN ATEŞLE İMTİHANI YAHUT ÂTEŞİN BEYİTLER

Divan şiirinde birtakım hayaller ortak bir düşünce sistemi hâline gelmiştir. Bunlar bir bakıma günümüzdeki sembole dayalı anlatımlara benzer.  Buna mazmun diyoruz. Mesela hançer ya da mihrap kelimesi ...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
SALGINLAR ve İLMİHÂL

İlm-i hâl, durum bilgisi demektir. İlmihâl, insanın yaş, cinsiyet vb. durumuna göre dinen bilmesi ve uygulaması gereken hâlleri kapsayan ilimdir. Buna göre devletlerin ve milletlerin de ilmihâli vardı...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
ADALET, İLÂHÎ ADALET…

Adalet herkes için geçerli ve herkese gereklidir. Zalimin zulmü cezasız kalırsa bu, toplum içindeki bunalımları ve farklı suçları beraberinde getirir. Haksızlıklara, ilgili kurumlar müdahil olmazsa so...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
BEŞERÎ AŞKTAN İLÂHÎ AŞKA

Aşk imiş her ne var âlemde İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak Bir milletin dili ve kültürü, edebî eserleri, o milletin kimliğini, zihniyetini, hayat felsefesini, inancını olduğu gibi yansıtan kıstasl...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
ŞİİRDE FESAHAT KUSURLARI

Şairin şiirden maksadı mana mıdır, sesler arası uyumu bulmak/duyurmak mıdır, musıkî midir? Bugün efkâr-ı umumun itilaf ile kabul ettiği şaheser durumdaki şiirlere baktığımızda mana derinliği, sesle...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
YİĞİT İÇİN YATAKTA CAN VERMEK ZÜLDÜR

TUYUG Özüni alçah gören serdâr bolur Enel-Hak da’vî kılan berdâr bolur Er oldur hak yoluna baş oynaya Döşekde ölen yiğit murdâr bolur   (Kendini tevazu ile herkesten aşağı gören...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
SENİN GİBİ ZÎBÂ GÖRMEDİ DÜNYÂ

  Devlet ol başun ki şer’üni idendür reh-nümâ Havf-ı a’dâdan ne gam ana ki sensin pîşvâ   İrmez ol ten sıhhate derdinle olmazsa marîz Bulmaz ol baş devleti yolunda olmazsa fedâ ...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Dîn-i İslâm Gayreti

İmtisâl-i câhidû fillâh olubdur niyyetüm Dîn-i İslâm’un mücerred gayretidür gayretüm Fatih Sultan Mehmed (Avnî) (Niyetim, Allah için, küfürle savaşmanın misalini göstermektir. Gayretim, sadece İslâ...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba’nın Doğduğu Mekân: Akçakaya

Meşhur âlim ve mutasavvıf Somuncu Baba ismiyle maruf Şeyh Hamid Hamîdüddin-i Veli’nin hayat yolculuğu Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Akçakaya köyünde başlar. Somuncu Baba, 17 yaşına kadar Kayseri’n...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Çeşmelerden Su Doldurmak

Asırlar önce söylenmiş olmasına rağmen çocuklarımızın bile anlayabileceği sadelikte bir beyit. Atasözü gibi çağlar ötesinden süzülüp günümüze kadar gelmiş bir berceste… Söz ustası Yûnus Emre hem kend...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Dertlerimin Çokluğuna Gülüp Çıkar Kâfir Cehennemden

Bu gamlar kim benim vardır bâirin başına koysan Çıkar kâfir cehennemden güler ehl-i azap oynar Fuzûlî (Benim öyle dertlerim var ki, bu dertleri bir devenin sırtına koysanız kâfirler cehennemden çık...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Faydasız İlime Verme Ömrünü!

(İlim sana Hak’tan haber vermiyorsa ona ömrünü harcama, dönüp bakma bile.) Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dualarından biri şöyledir: “Allah’ım, faydasız ilimden Sana sığınırım.” Beşikten mezara kadar ilim...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Karlar Düşer

(Yine bâd-ı havadan yeryüzüne çok akçe düştü; akçeler, ovanın eteklerini ve dağların ceplerini doldurdu.) Kar, kış şüphesiz ki her insan için farklı çağrışımlar uyandırır. Doğuda, soğuk bölgelerde çi...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Medet Yâ Şefiü’l-Müznibîn

Kutbü’l ârifînsin, kutb-ı risâlet; Medet yâ resûl-i Kibriyâ medet! Âdem ilk öncüdür, sürgün kimlikli; Tâ levh-i mahfuzdan yansır bu hâlet. Senden önce gelen tüm peygamberler Senin nurun ile d...

Yazar: Vedat Ali TOK