Aranan Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
HAKANLAR HAKANI’NDAN ÂLEMLERİN SULTANI’NA

Osmanlı Devleti’nin her cihetten fetihlerle genişlemesinde büyük pay sahibi olan hükümdar Kanûnî Sultan Süleyman Han’dır. Onun döneminde ordunun özellikle Batı’ya yönelmesi ve gemilerin Akdeniz’e sürü...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
BEN BATANLARI SEVMEM”

Tasavvuf düşüncesinin, dünyaya gönül vermeme öğretisi sûfî söylemi ve şiiri şekillendiren unsurların başında gelmektedir. Buna göre sûfîler, eserlerinde ve şiirlerinde vakit kavramının üzerinde hususi...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBER ŞAİRİ HASSÂN B. SABİT Gönülden Doğan Kelâm-ı Nâbit

Hassân b. Sâbit (r.a.), İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Müslüman olan Medineli bir şairdir. Neccâroğulları1 kabilesinden olması hasebiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) ile soy hısımlığı bulunan bu sahabe, İslâ...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
ÇAĞLAR ÖTESİNE NİDÂ PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ MEDH Ü SENÂ

Kutlu Nebî’nin teşrifini bekleyen Yesriblilerin[1] gözleri, yüksek ağaçlara çıkan gözlemcilerin “İşte Rasûlüllah’ın devesi!” nidalarıyla aydınlanmış, Medine nurlanmış, Evs ve Hazreç onurlanmıştı. Küfr...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
ŞİİRİN UFKU ŞAİRİN HAYALİ

Bilindiği üzere peygamberlerin mucizeleri, kendi devirlerinde revaçta bulunan ve gelişmiş olan bilim ve sanata göre farklılık arz etmektedir. Bu durum, onların gönderildikleri kavimde kabul edilmeleri...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
KUR’ÂN VE TAKVA EHLİ BİR MÜSLÜMAN; HZ. OSMAN

İslâm tarihine damga vurmuş şahsiyetler ve özellikle sahabe-i kiram, genellikle kritik rol üstlendikleri bazı hadiselerle anılmakta veya güzel ahlaka taalluk eden bir hasletle bilinmektedirler. Bu dur...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dinî Tecrübede Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Konumu

Son zamanlarda “Kuran, bize yeter” ve “Herkes Kuran’ı anlayabilir” gibi insanın nefsine hoş gelen albenili ifadelerin Müslümanlar arasında yaygınlaştığı ve sünnete itirazların dillendirildiği bir gerç...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Tasavvufun Cevheri Muhabbet

Yahya b. Muaz buyurdu ki “Muhabbetin hakikati, safâ ile artmaması cefâ ile azalmamasıdır.” Hucvirî ise Yahya b. Muaz’ın sözüne bağlı olarak şöyle der: “Cefa ve ihsan, muhabbetin sebebidir. Sebepler...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Manevî Kemâlin Aynası: Edep

 “Ey iman edenler! Râinâ demeyin! Unzurnâ deyin.”[1] Râinâ ve unzurnâ kelimeleri “bize bak, bizimle ilgilen” anlamlarına gelen aynı mânaya sahip iki ayrı kelimedir. Ancak Allah (c.c.) mü’minlere il...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
COVİD-19 VE GIDA GÜVENLİĞİ

Ataların, tecrübeye, uzun denemelere ve gözlemlere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da hikmetli öğüt olarak aktaran ve kalıplaşmış bir ifade biçimi olan, toplum tarafından benimsenm...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin Açılışının İslâm Dünyasındaki Olumlu Yansımaları

Takvimler 24 Temmuz'u gösterdiğinde Haçlı Seferleri'ni ve ağır hezimetleri anımsayan âlem-i İslâm'ın zihin dünyası, artık kutlu bir fethi de anacak ve yönünü yeni fetihlere dönecekti. Zira yıllardır ö...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
15 Temmuz Öncesi Kavramlarımıza Vurulan Darbe

Fertlerin ve toplumların yozlaşmasında veya kemale erişmelerinde en temel etken hiç şüphesiz zihindir. Çünkü zihin; insanın, bilgiyi, fikri, hâli veya tecrübeyi kavramlaştıran melekesidir. Dolayısıyla...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Hakikat Münâdîsi Velî; Osman Hulûsî-i Darendevî

Zühd ve takva hayatının ilk eserlerinin telif edilmesi ile başlayan, tasavvuf geleneğinin tarikatlar ve tekkeler şeklinde müesseseleşmesiyle devam eden süreçte tasavvuf ve edebiyat, birbirlerinden ist...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Kalbine Danış

İnsanın lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi olarak tarif edilen fıkıh[1], İslâm’ın ilk yıllarından itibaren insanların amelî hayata dair sorularına ve sorunlarına nas (ayet ve hadisler) çerçeves...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
TEKKE ÂDÂBI

Tarih boyunca cami, medrese, aşevi, kervansaray, sınır boylarında gözetleme kulesi, karargâh ve sanat evi gibi muhtelif fonksiyonlar icra eden tekkeler, hususen Allah’ı zikretmek için tesis edilmiş me...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Önder İnsanlar Allah Dostları

“Bir diğer sınıf ise sâbikûn, önde olanlar.”[1] İnsanların kendilerine gelen peygamberlere iman noktasında ve dindarlık tecrübeleri bağlamında tekdüze olmadıkları bilinen bir gerçektir. Zira Kur’an...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Sohbette Devamlılığın Manevî Kazanımları

Sohbet, Arapça bir kelime olup arkadaşlık yapmak, karşılıklı konuşmak, kısa bir süre de olsa birlikte olmak[1] gibi anlamlara gelir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in arkadaşlarına "ashâb" denilir ki, bu keli...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
DAVET VE TEBLİĞ ÂDÂBI

Hayatlarının merkezine Kur’ân-ı Kerim’i yerleştiren sûfîler, “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir grup olsun.”[1] emrine uymaya çalışmışlardır. Zira bu vazifeyi ifa etmek a...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
RIZA GÖZÜ İLE BAKABİLMEK

“Sûfîlerin yolu, kim olursa olsun, Allah-u Teâlâ'nın bütün yarattıklarına hürmet ve tazim etmektir.”[1] Zira Yunus Emre’nin “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü.” deyişiyle ifade ettiği gibi her kul, ...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
NEFSİN HEVÂSINA MUHALEFET

İnsanoğlu, yeryüzündeki birçok şeye ve kendine hükmetme istidadı ile yaratılmıştır.[i] Bedenin kulluk ve rubûbiyet edeblerini gözetme kudreti, insanın kendine hükmetme istidadının bir parçası olarak d...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Sulhü Olmayan Cenk

Kişi, kendisini yaratan ve nimetleriyle yaşatan, dünyada yaptığı her işin âhirette karşılığını verecek olan Rabb’ini tanıyınca, kendisinden talep edilen şükür ve ibâdete yönelir. Zâhirî ve bâtınî ibâd...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
TASAVVUF VE TENKÎD

Tenkîd; bir bilginin, fikrin, fiilin veya bunlara sahip olan insanın iyi ve doğru yanlarını takdir edip yanlışını, hatasını, noksanlığını tespit etmek, bu tespiti muhatabına izhar etmek ve ilgili kusu...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Vahy ve Edeb Talimi

Edeb, güzel ahlâk, sahibini küçük düşürücü durumlardan koruyan meleke, takdire şâyân davranış anlamlarına gelir. Edeb kavramı Kur’ân’da yer almazken eş anlamlısı olan huluk/ahlâk kelimesi gelenek, meş...

Yazar: Hamit DEMİR