Aranan Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Şefkat ve Şefaat

1809 yılında İstanbul’da doğan Şeref Hanım, Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osman Selâhaddin Dede’nin müridlerindendir. Şiirlerinden hareketle hiç evlenmediği anlaşılan Şeref Hanım, 1861 yılında vefat et...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Aşk Derdi Şefaat Merhemi

Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğan Ümmî Sinan, 17. yüzyıl sûfî şairlerinden biridir. Halvetiyye Tarikatı’nın Ahmediyye şubesine intisap ettiği bilinen şair, Halvetî-Ahmedî silsilesinin önemli simaları...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
İslâm’ın Dört Esası Ümmetin Muhammed Mustafa’sı

Osman Hulûsi Efendi, 1914-1990 yılları arasında Malatya’nın Darende ilçesinde yaşamış mutasavvıf bir şairdir. 1. Dünya Savaşı’ndan dolayı bu yıllarda; hayat iktisadî açıdan zorlaşmış; ilmî, tasavvufî,...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Bağışlanma Vesîlesi: Sünnet

Asıl adı Mehmed olan Fuzûlî, hayatı hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz şairlerdendir. 1400’lü yılların sonunda Kerbelâ’da doğduğu ve Türk asıllı olduğu bilinmektedir. Fuzûlî mahlasını kelimenin b...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Deprem Âyetlerinin İşârî Yorumları

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de geçen her bir cümleye âyet dendiği gibi Cenâb-ı Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerinden olan bazı eşya ve hadiselere de âyet denmektedir. Söz konusu ontolojik ...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Tende Cânım Mustafa

Asıl adı Mustafa olan ve doğum tarihi net olarak bilinmeyen Ruhsâtî, hayatını âşık edebiyatının yaygın olarak yaşatıldığı ve âşıklar yatağı olarak nitelenen Sivas’ta[1] sürdüren XIX. yüzyıl âşıklarınd...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Ümidim Sanadır Ya Rasulallah

1712 yılında Tokat’ta dünyaya gelen Kânî, Osmanlı Dönemi’nin önde gelen şairlerindendir. Devlet erkânından birçok kimsenin kâtipliğini yapan bu zat, Mevlevî Tarikatı’na intisap etmekle hayatında bir y...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Hidâyet Rehberine Uymak

Tam künyesi Ebû Abdillâh Şerefüddîn Muhammed b. Saîd b. Hammâd b. Muhsin olan Bûsîrî, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e yazdığı kasidelerle meşhur olmuş Mısırlı bir şairdir. Eğitim hayatının detayları tam bili...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Cenâb-ı Allah’ın Rahmeti, Hz. Muhammed’in Şefaati

Yûnus Emre, tarihi şahsiyeti ile menkıbevî şahsiyeti arasında kalmış, hayat öyküsü halen netleşmeyen bir halk şairi sûfî olarak Anadolu insanının yakından tanıdığı birisidir. Hem onun hayatından bahse...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Nurundandır Bütün Nurlar

Dede Ömer Rûşenî, 15. yüzyılın ilk yıllardan Aydın’da dünyaya gelmiştir. Ailesi hakkında net bilgiler bulunmasa da soyu, Osmanlı’dan önce bölgede hüküm süren Aydınoğulları’na dayanmaktadır. Şiirlerind...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Can Âlemini Aydınlatan Eşsiz Güneş

Horasan’dan Anadolu’ya göçen bir ailenin çocuğu olarak 1520 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya gelen Şemseddin Sivâsî, Halvetiyye Tarikatı’nın Şemsiyye Kolunun kurucusu, âlim ve şair bir zattır. ...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Ferdiyet Sırrını Bulan Tevhid Yolunu Açan Hz. Muhammed

Celvetiyye Tarikatı’nın kurucusu olan mutasavvıf şair Aziz Mahmud Hüdâyî (k.s.), 1541 yılında bugün Ankara’nın ilçesi olan Şereflikoçhisar’da dünyaya gelmiştir. İlk tahsiline burada başlayan Hüdâyî, s...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Seçilmiş Peygamberimiz’in İsimleriyle Bağışlanma Dilemek

El-İstifâ min Esmâi'l-Mustafâ (s.a.v.)15.yüzyıl Arap şairlerinden Allâme Bulkînî, Mısır’da Memâlikü’l-Burciyye[1] Devleti’nin faaliyet gösterdiği bir dönemde yaşamıştır. O dönemde hem doğudan hem de b...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Ahmed ve Ahad Beyninde Bir Mîm Fark

16.yüzyıl dîvân şairlerinden Yahya Bey, Arnavut asıllı olup doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Geldiği bölgenin taşlık yapısından dolayı Taşlıcalı lakabını almıştır. Acemi Oğlanlar Ocağı’nda askerî...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Ya Rasûlallah! Senin Vasıflarına Nihayet Yoktur

16. yüzyıl dîvân şairlerinden Balıkesirli Zâtî, II. Bayezid, II. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından takdir ve taltif edilmiş bir şairdir. Şiirlerinde rindâne meşrebi ön plana çıkan Zâtî, tezki...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Ferîdüddîn Attâr’dan Gül Kokusu

Asıl adı Ebû Hâmid Ferîdüddîn Muhammed b. Ebî Bekr İbrâhîm-i Nîsâbûrî (öl. 618/1221) olan, Mantıku’t-Tayr ve Tezkiretü’l-evliyâʾ eserleri ile daha çok tanınan Ferîdüddîn Attâr, Horasan Selçuklularının...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Rahmet Dilersen Ahmedî Zikreyle Daim Ahmed’i

Asıl adı İbrahim, lakabı Tâceddin olan Ahmedî, 14. yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış şairlerden birisidir. Anadolu’nun 14. yüzyılda doğudan ve batıdan maruz kaldığı Moğol ve Haçlı taarruzları, döneme dair ...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
HAKİKATİN EŞİĞİ NÜBÜVVETİN IŞIĞI

Edip Ahmed b. Mahmud Yüknekî tarafından XII. yüzyılda yazılmış, Türk dili, edebiyatı ve kültür tarihinin önemli kaynaklarından olan Atebetü’l-Hakâyık, Hakikatler Eşiği anlamına gelmektedir. Dâd İspehs...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
MUTLULUK VEREN BİLGİ RASÛLULLAH’A ÖVGÜ

Yusuf Has Hacip tarafından XI. yüzyılda yazılmış, Türk dili, edebiyatı ve kültür tarihinin önemli kaynaklarından olan Kutadgu Bilig, Mutluluk Veren Bilgi anlamına gelmektedir. Yusuf Has Hacip tarafınd...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
HAKANLAR HAKANI’NDAN ÂLEMLERİN SULTANI’NA

Osmanlı Devleti’nin her cihetten fetihlerle genişlemesinde büyük pay sahibi olan hükümdar Kanûnî Sultan Süleyman Han’dır. Onun döneminde ordunun özellikle Batı’ya yönelmesi ve gemilerin Akdeniz’e sürü...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
BEN BATANLARI SEVMEM”

Tasavvuf düşüncesinin, dünyaya gönül vermeme öğretisi sûfî söylemi ve şiiri şekillendiren unsurların başında gelmektedir. Buna göre sûfîler, eserlerinde ve şiirlerinde vakit kavramının üzerinde hususi...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBER ŞAİRİ HASSÂN B. SABİT Gönülden Doğan Kelâm-ı Nâbit

Hassân b. Sâbit (r.a.), İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Müslüman olan Medineli bir şairdir. Neccâroğulları1 kabilesinden olması hasebiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) ile soy hısımlığı bulunan bu sahabe, İslâ...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
ÇAĞLAR ÖTESİNE NİDÂ PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ MEDH Ü SENÂ

Kutlu Nebî’nin teşrifini bekleyen Yesriblilerin[1] gözleri, yüksek ağaçlara çıkan gözlemcilerin “İşte Rasûlüllah’ın devesi!” nidalarıyla aydınlanmış, Medine nurlanmış, Evs ve Hazreç onurlanmıştı. Küfr...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
ŞİİRİN UFKU ŞAİRİN HAYALİ

Bilindiği üzere peygamberlerin mucizeleri, kendi devirlerinde revaçta bulunan ve gelişmiş olan bilim ve sanata göre farklılık arz etmektedir. Bu durum, onların gönderildikleri kavimde kabul edilmeleri...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Kur’ân Ve Takva Ehli Bir Müslüman; Hz. Osman

İslâm tarihine damga vurmuş şahsiyetler ve özellikle sahabe-i kiram, genellikle kritik rol üstlendikleri bazı hadiselerle anılmakta veya güzel ahlaka taalluk eden bir hasletle bilinmektedirler. Bu dur...

Yazar: Hamit DEMİR

Uygulamadan devam edin