Aranan Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Muhabbet Bağının Gülü Açılınca

Tasavvufî konular incelenirken üzerinde durulan en önemli konulardan biri de muhabbettir. Mâneviyat yolunun ârifleri sevginin en ileri derecesi olan aşk kelimesinin karşılığı olarak muhabbet kavramını...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Sohbet Meclisi Cennet İklîmi

Sohbet; arkadaşlık edip ünsiyet kurmaktır.  Bedenle ya da gönülle uzun süre beraberlik hâlinin tesis edildiği, dinî veya dünyevî konuların konuşulduğu toplantıya da sohbet denir.  Ancak tasa...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Sohbet Mektebinde Edep Dersi Okumak

Tasavvufî sohbetler, bir edeb mektebi olarak gönülleri eğitir. Mürşid-i kâmil bu mektebin muallimidir, gönül yolunun sâlikleri olan ihvanlar ise bu mektebin talebeleridir. Sohbet ortamında, müritler m...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Mahşerde Mahcup Olmamak

Yaratılıştaki Yüz Güzelliğini Koruyarak Mahşerde Mahcup Olmamak İçinde yaşamış olduğumuz şu âlemde, yaratılmış olan bütün güzellikler Cenab-ı Hakk’ın ilâhî güzelliğinin bir yansımasıdır. Çünkü gü...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Aşk Kâfilesinde Kalıp Rahmet ve Affa Mazhar Olmak

Tasavvuf tarihi boyunca bütün mutasavvıflar eserlerinde aşk ve muhabbetten söz etmişlerdir. Aslında esas gayeleri, kalbin bir eylemi olan tevhîdi/birliği yaşayarak öğrenmek ve etrafındakilere tavsiye ...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
06-10 Şubat 2023 Deprem Günlüğü

06.02.2023, Saat: 04.17, Yer Darende…Büyük bir zelzele ile uyandık. Bu arada Malatya, Gaziantep, Kilis, K. Maraş ve Elbistan’daki yakınlarımızı ve dostlarımızı arayarak depremin nerelerde hissedildiği...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Can Ülkesine Aşk Sancağı Dikebilmek

Tasavvuf; İslâmî ilimlerin zirve noktası, zübdesi ve özü olarak ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanda fıtrî olarak var olan dünya sevgisini gönülden atıp, ibâdeti önceleyerek kulluk ş...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hakk’ı Dileyip Hakk’ı Arayanların Hikmet Yolculuğu

İnsanoğlu bu fânî âlemde hep bir arayış içerisinde hayatını devam ettirir. Arayan aslında bir yitiğini bulmak üzere yaşamaktadır.  “İnsanın yitiği nedir?” diye sorulacak olursa; verilecek cevap; ...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi'nin Gönülleri Eğiten Tasavvufî Ahlâkı

Ziyâretçilerin Kaleminden Hulûsi Efendi (k.s.)’nin Gönülleri Eğiten Tasavvufî AhlâkıTasavvuf; Kur’an’ı Kerim’i Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gibi yaşamaya çalışma gayretinin adıdır. Kettânî tasavvufun,...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi’de Tevâzu ve Manevî Emânet

İnsan topraktan yaratılmıştır, toprak tabiatlı olarak tevâzu gösteren her zaman kazanır, kibri yener, iç dünyasına tevâzu hâkim olur. Artık onun alacağı kararlarda, hareketlerde tevâzua uygunluk söz k...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Ziyaretçilerin Kaleminden Hulûsi Efendi’nin Gönül Eğitimi

Darende’de tasavvufî irşad hizmetlerini güzel bir biçimde yürüten Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, dergâh kültürünü canlı olarak yaşattığı hanesinde tasavvuf eğitimini gönüllere nakşederek dinî ve içtim...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi’nin İrşad ve Tebliğ Metodu

Tasavvuf ehli,  Cenâb-ı Allah’ın emretmiş olduğu ilâhî kanunları insanlara uygun bir üslupla anlatmak ve güzellikleri benimsetmek amacıyla en iyi yöntemleri kullanmışlardır. İslâm’ın emrettiği ik...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Ziyaretçiler Hulûsi Efendi’nin Topluma Hizmetlerini Anlatıyor

Milletimizin dinî hayatına ve insanlığın geleceğine hizmet eden es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.), bu mânevî hizmetlerini sürdürürken bir mü’min olarak iman ve kulluk göreviyle birlikte omuzunda ta...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Ziyaretçilerin Kaleminden Hulûsi Efendi’nin Birlik ve Beraberlik Ruhuna Etkisi

Kur’an insanın mutluluğunu sağlamak için indirilmiş bir hayat rehberidir. Buna yönelik olarak insanlar arası ilişkilerin ölçü ve kurallarını belirlemiştir. İslâm bir hayat tarzı olduğu için sadece ina...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi’nin Ardından Ziyaretçilerin Kaleminden Dökülen Satırlar

Tasavvuf, Kur’an ve sünnetten beslenerek, nefsi terbiye metodları geliştirmiş ve nefsi terbiye etmek suretiyle kişiliğin sağlam bir zemine oturtulmasını hedeflemiştir. Nefsin terbiyesiyle gerçekleştir...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Ziyâretçilerin Kaleminden Hulûsi Efendi'nin Yapıcı Tavırları

Tasavvufî düşüncede, “Allah’ın emirlerine riâyet, yaratıklarına şefkat”, bir diğer ifadeyle, “Allah’a kulluk, kullara insâniyet” ilkesi önemli bir yer işgal eder.  Bu maksatla “insan eğitimi”ne b...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Devlet Adamlarının Kaleminden Hulûsi Efendi

Devlet; kurumlardan, kurallardan ve bunları sevk ve idare edecek insanlardan oluşan sistemler veya siyasi yapılardır.  Onun için devlette yöneticilik vasfını yürütecek insanların tavır, tarz ve p...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Tarihçilerin Kaleminden Hulûsi Efendi’nin Tarihe Âşinalığı

Bir bilim dalı olarak tarih; geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek yeni nesillere aktarır. Aynı zamanda tarih, insan topluluklarının bütün faaliyetlerini, geçirdikleri gelişmeleri ve aralarında ...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Eğitimcilerin Kaleminden Hulûsi Efendi

Eğitimcilerin Kaleminden: İrfan ve Kültür Eğitimcisi Olarak Hulûsi Efendi (k.s.)Tasavvuf, irfan geleneği ile özünde bir eğitim müessesesi olma özelliği taşıyan yüce bir kurumdur. Tasavvuf yoluna giren...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hukukçuların İntibalarıyla İlim-İrfan Önderi Hulûsi Efendi

İslâm hukukunun birinci kaynağı olarak Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, ikinci kaynağı olarak ise Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti görülmektedir. Kur’an ve sünnet gibi iki temiz kaynaktan beslen...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Darendeli Bir Derviş Aziz Baba

Aziz Baba, Hacılar mahallesinde dünyaya geldi. Şeyhli sıbyan mektebinde okuduktan sonra ticarete atıldı. Ailesiyle Sivas’a gidip yerleşti.  Birkaç yıl çalıştıktan sonra, büyük tüccar oldu. Devele...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Elektronik Dergicilik Dünyasında E-Dergi: Somuncu Baba Dergisi

Dergicilikte her sayının hazırlığı önem arz eder. Her sayı yeni bir başlangıç, hayırlı bir kültürel faaliyettir. 2022 yılı ocak sayısı itibariyle dergimiz e-dergi olarak yayınlanacaktır. Dijital mecra...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Namaz Kılmayan Arkadaşı Terk Edip Namazla Yücelere Ermek

Tasavvuf ehlinin nezdinde namaz ibâdetinin önemi, öncelikli olarak namazın kulun doğrudan ilâhî huzûra çıkmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Ebû Tâlib el-Mekkî Hazretleri, namazın kul...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Mürşidi Ziyâret Etmek Gül Yüzünü Görmek

Tasavvuf yolunda yürüyen bir mürid, edeb ve âdâba riâyet ederek mürşidini örnek alır ve şerîata uymayan her türlü fiilden kaçınır. Bu irfânî bilgiyi en güzel şekilde görerek, mürşidinin huzûrunda, işt...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
YÜKSEK MİMAR-MÜHENDİS ŞERİF ALİ AKKURT

SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ’NE HİZMET EDEN BİR GÜZEL İNSAN: YÜKSEK MİMAR-MÜHENDİS ŞERİF ALİ AKKURTDarende Şeyh Hamid-i Velî Camii ve Külliyesi mimarî yapısıyla gören herkesin ilgi odağı olmaktadır. 14. yy...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Uygulamadan devam edin