Aranan Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hukukçuların İntibalarıyla İlim-İrfan Önderi Hulûsi Efendi

İslâm hukukunun birinci kaynağı olarak Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, ikinci kaynağı olarak ise Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti görülmektedir. Kur’an ve sünnet gibi iki temiz kaynaktan beslen...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Darendeli Bir Derviş Aziz Baba

Aziz Baba, Hacılar mahallesinde dünyaya geldi. Şeyhli sıbyan mektebinde okuduktan sonra ticarete atıldı. Ailesiyle Sivas’a gidip yerleşti.  Birkaç yıl çalıştıktan sonra, büyük tüccar oldu. Devele...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Elektronik Dergicilik Dünyasında E-Dergi: Somuncu Baba Dergisi

Dergicilikte her sayının hazırlığı önem arz eder. Her sayı yeni bir başlangıç, hayırlı bir kültürel faaliyettir. 2022 yılı ocak sayısı itibariyle dergimiz e-dergi olarak yayınlanacaktır. Dijital mecra...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Namaz Kılmayan Arkadaşı Terk Edip Namazla Yücelere Ermek

Tasavvuf ehlinin nezdinde namaz ibâdetinin önemi, öncelikli olarak namazın kulun doğrudan ilâhî huzûra çıkmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Ebû Tâlib el-Mekkî Hazretleri, namazın kul...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Mürşidi Ziyâret Etmek Gül Yüzünü Görmek

Tasavvuf yolunda yürüyen bir mürid, edeb ve âdâba riâyet ederek mürşidini örnek alır ve şerîata uymayan her türlü fiilden kaçınır. Bu irfânî bilgiyi en güzel şekilde görerek, mürşidinin huzûrunda, işt...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
YÜKSEK MİMAR-MÜHENDİS ŞERİF ALİ AKKURT

SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ’NE HİZMET EDEN BİR GÜZEL İNSAN: YÜKSEK MİMAR-MÜHENDİS ŞERİF ALİ AKKURTDarende Şeyh Hamid-i Velî Camii ve Külliyesi mimarî yapısıyla gören herkesin ilgi odağı olmaktadır. 14. yy...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
UTANMAK GÜZELDİR UTANMAZLA MERHABAYI KES

Dinimiz İslâm; insanın yaratılışında fıtrî olarak var olan hayâ duygusunu, Cenâb-ı Allah’ın istemiş olduğu doğrultuda mü’min şahsiyetiyle bütünleşmiş bir karakter olarak görmek ister. İnanan insan bu ...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Cânân İklîminden Güzel Kokular

Tasavvufta sabâ rüzgârı, feyiz ve tecellî nimetlerine mazhar olmayı, rûhânî âlemin doğusundan esen ve hayra vesile olan nefhaları, mânevî esintiler gibi değişik anlamları ifade etmektedir. Dîvân edebi...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL AYNASINI TOZLARDAN VE GAYRI ALAKADAN TEMİZ TUTABİLMEK

Tasavvuf ehli hakîkattte yalnızca Hakk’ın var olduğunu, Hak’tan gayrı görülen bütün mevcûdâtın esasında Hakk’ın kudretinin zuhûru olduğunu söylerler. Hakk’tan gayri görülmekle birlikte bütün mevcûdâtı...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
MÜRŞİDİN İHSÂNLARI İLE DİKENİ GÜL EYLEMEK

Tasavvuf ehli tarafından çokça kullanılan mürşid ifadesi, mürîdin gönül eğitiminde seyr ü sülûkunu tamamlamasına rehberlik eden, irşâd edici vasfa sahip öğreticisidir. Mürşid, sözlükte “doğru yolu gös...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
TEVHÎD NAZARIYLA BAKABİLMEK

Tasavvuf, kulu hakîkî kulluk makamına eriştiren, ahlâkî erdemler ve güzel huylarla bezendiren bir gönül mektebidir. Tasavvuf, böylece kulu Hakk ile buluşturma, varlık ve Allah çizgisinde varlıkta birl...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
HİKMETİN ÖZÜ SEVGİLİNİN SÖZÜ

Tasavvufî anlamda hikmet kelimesi, ilham yoluyla verilmiş bâtın bilgisi yahut mârifetle özdeş sayılmıştır. Eşyânın hakîkatini olduğu gibi bilen, Allah ile kâinat, insanla âlem arasındaki bağları, âlem...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
DOSTUN DERDİYLE DERTLENMEK

Tasavvufî açıdan hakiki dost Cenab-ı Allah’tır. Diğer dostluklar ise, Allah rızasını kazanmak gayesiyle Allah’ın sevdiği kullarıyla dost olma şeklinden ibarettir. Aslında bu şekilde kurulan dostluklar...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Yokluk Yolunda Yok Olup Hakîkî Varlığın Zâhir Olması

Tasavvufî hayatın sükûnetini tercih edenler; dünya hayatının kavgalarından ve karmaşıklığından sıyrılıp, yokluğun huzur dolu sînesine yaslanmanın güzelliğinden bahsederler. İnsanın içini kemiren dünya...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
DÜNYADA FÂNÎ OLUP BEKÂ SIRRINA ERMEK

Tasavvufî bir kavramı olarak fenâ; dünya ve içerisindeki bütün nesnelerin, sûfînin gözünden silinmesini ifade etmektedir. Kul kendi davranış ve fiillerini görmekten vazgeçerek gerçek kul olma seviyesi...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
EZEL BEZMİNDEKİ MUHABBETİ HATIRLAMAK

Tasavvufî anlayışa göre; inanan gönülleri Cenâb-ı Allah’a ulaştıran yolların en kısası muhabbettir, aşktır. Ezel bezminde başlayan Allah ile kulları arasındaki karşılıklı sevgiyi ifade eden muhabbet k...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
İTÂATTEN SADÂKATE

Tasavvufun temelini oluşturan kavramlardan ve en güzel vasıflardan biri olan sıdk; “hakîkati ifade etmek, gerçeğe uygun olan söz söylemek, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik” anlamlarını ifade etmekted...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
BOSNA’DA BİR TÜRK HAYRÂNI VE BİR SİLSİLENÂME

İmanın asıl kaynağı Allah sevgisidir. Cenâb-ı Allah’a kulun sevgisi çoğaldıkça, gönül bahçesinde mârifet çiçekleri açar.  Tasavvuf yolu, bir Allah dostu vesîlesiyle Yüce Yaratıcı’yı tanıma yolunu göst...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
DÜNYALIKTAN FERÂGAT

Tasavvufî anlayışı benimseyerek dervişâne bir hayatı tercih eden ilk dönem zâhidleri dünyayı, dünya malını kalbe sokmayı kötülemek suretiyle fakrı; zenginliğe tercih etmişlerdir.  Bu yolda ilerlerken,...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
DİKENİ GÜL GÖZYAŞINI SEL EYLEMEK

İslâm tasavvufunda gül denilince, gönülde zuhûr eden bilgi ve hikmetin meyveleri akla gelir. Tasavvuf ehlinin gönlü bir gül bahçesidir. Bu gül bahçesine adım atanların kendi gönül âlemlerinde marifet ...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
DERVİŞLİK NEFİS TERBİYESİDİR

Tasavvufî anlayışın Anadolu coğrafyasında yaygınlaşmasıyla birlikte günümüze kadar devam eden dervişâne hayat tarzı, tekke ve zâviye muhitlerinden etrafa yayılarak devam etmiştir. İrfan ve ahlâk sahib...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL SADEFİNDE İNCİ OLMAK

Bilseniz ey dostlarım ben kime mihmân idim Söylesem dil söylemez yazsam yazmaz kalemi Tasavvufî irfan geleneğimize göre âlemin özü olan insan, beden itibariyle küçüktür, ama mânâ olarak büyüktü...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
VEFÂLI OLMAK SEVDİĞİNİ DÜNYALIĞA SATMAMAKTIR

“Zanneyleme ki biz bî-vefâlık edip geçmişiz senden Biz dostumuzun bir teline bütün âlemi verseler de satmayız” Vefâ insanın verdiği sözde durması, vadini yerine getirmesidir. Hatta sadâkat duygu...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL MİSAFİRİ

İnsanların birbirine gönlünü ve evini açarak misafir etmesi veya kardeşlerine ikramda bulunması ve yardım etmesi İslâm’ın en önemli, en genel prensiplerindendir. Kur’an-ı Kerim’de ihtiyaç içinde olsal...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
GÜL GİBİ BİR SÂDELİK

Tasavvufî eserlerde manevî âlemin sembollerle anlatılması, onu maddî olan dünyadan ayırmak için kullanılan bir metottur. Cenab-ı Allah’ın Celâl ve Cemâl sıfatlarıyla var ettiği her şey; ilahî tecellin...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Uygulamadan devam edin