Aranan Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜLDEKİ TECELLÎ

Osman Hulûsî Efendi (ks): “Gözüm gün yüz ile rûşen özüm hicre leb-â-lebdir Elimde bâde-i gül-gûn dilimde zikr-i gabgabdır” beytiyle başlayan gazelinde Allah Teâlâ'nın kâinattaki t...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
SABÂ RÜZGARI VE SEHER VAKTİ

Tasavvufî hayâtımızın bazı vakitlere verdiği önem farklıdır. Bu vakitleri Hz. Peygamber (a.s.)'ın nâfile ibâdetlerle değerlendirdiği için tasavvufa sülûk edip¸ sünnetlere daha dikkatli olan insanl...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL BİR AYNADIR

Peygamberimiz (aleyhi's-selâm) bir hadîsinde; " İnsanın bedeninde bir et parçası vardır. Eğer o¸ sağlam olursa bütün beden sağlam olur¸ şâyet hasta olursa bütün beden hastadır. İşte o¸ kalbdir." b...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
HALK İÇİNDE HAK'LA BERABER

Tasavvufî terimlerden birisi de Halvet'tir. Halvet¸ kelime mânâsı olarak tenhâ bir yere çekilip bir müddet yalnız kalmaktır.Tasavvufî terimlerden birisi de Halvet'tir. Halvet¸ kelime mânâsı ol...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
HER DERDİN DEVÂSI ALLAH'TANDIR

Divan Edebiyâtımızda kullanılan bazı kelimelere birkaç türlü anlam vermek mümkündür. Ancak şiirin tamamına bakıldığı veya şairin üslûbu hakkında bir kanâat oluştuğu takdirde bu anlamlardan birisi üzer...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
NEFS TERBİYESİ

Nefs terbiyesi¸ tasavvufun en önde gelen prensiplerindendir.Nefs terbiyesi¸ tasavvufun en önde gelen prensiplerindendir. Âyet-i kerîmelerde nefsin¸ kötülükleri emrettiğinden bahsedildiği gibi (Yûsuf 5...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
HİKMETİNDEN SUAL OLUNMAZ

Fâil-i muhtâr olan Cenâb-ı Hak¸ akâid kitaplarımızda "lâ-Yüs'el ammâ yef'al" olarak ifâde edilir. Yani Allah-ü Teâlâ yaptığı bütün fiillerinde hiçbir güce karşı hesap verecek değildir. Fâil-i ...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL DOKTORU

Daha önce arz etmiş olduğumuz bazı gazellerin açıklamasından önce gönül üzerine kısa da olsa bazı izahlar yapmış¸ Cenâb-ı Hakk'ın tecellî-gâhı olan bu manevî makâmın manen de temiz tutulmasının ön...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
YÂR İLE ÜNSİYYET KURMAK

Ünş kelime olarak alışkanlık¸ yakınlık kurmak anlamlarına gelir. Biraz daha geniş anlamıyla birisine yakın olmak¸ birisinin arkadaşlık ve dostluğunu kazanmak demektir.Ünş kelime olarak alışkanlık¸ yak...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
BENLİKTEN GEÇMEK

Ahsen-i takvîm (en güzel yaratılış) üzere yaratılan insanın bir madde bir de manâ yönü vardır. Ahsen-i takvîm (en güzel yaratılış) üzere yaratılan insanın bir madde bir de manâ yönü vardır. Daha öncek...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
KÂN-I MÜRÜVVET HAZRET-İ MUHAMMED

Geçtiğimiz ay¸ âlemlere rahmet ve merhamet olarak gönderilen¸ Cenâb-ı Hakk’ın en güzel ahlak sahibi olarak tavsif ettiği Habîb-i edîbi¸ güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderilen¸ ins ve cinin pey...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
MÜNÂCÂT (ALLAH'A YALVARIP¸ YAKARMA)

Edebiyâtımızın dinî muhtevâlı eserlerinden biri de münâcâtlardır. Münâcât¸ bir şeyi hafifçe¸ fısıltı halinde yalvararak istemek anlamına gelmektedir.Edebiyâtımızın dinî muhtevâlı eserlerinden biri de ...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
DOSTA ARZ-I HÂL

İnsanlar zaman zaman bazı olaylar karşısında çeşitli sıkıntılara düşerler. Bu durum maddî olabildiği gibi manevî de olabilir. Böyle zamanlarda insanın durumunu arz edecek yegâne merci şüphesiz ki Cenâ...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
HER ZAMAN ALLAH'I ANMAK

Buhârî ve Müslim'de geçen bir hadisinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Cebrâil (a.s.)'ın İmân ve İslâm hakkındaki sorularından sonra "İhsân nedir?" sorusuna şöyle cevap vermiştir: &quo...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL HUZURUYLA YÜKSELİŞ

Gazelin Metni : 1. Çalkanır deryâ gibi dil bil ki deryâ andadır Öyle bir deryâdır ol kim dürr-i yektâ andadırGazelin Metni : 1. Çalkanır deryâ gibi dil bil ki deryâ andadır Öyle bir deryâdır...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
KİMLERİ NASIL SEVELİM?

Zaman zaman daha önceki gazellerin açıklamalarında da geçtiği üzere¸ mutasavvıf şairlerin eserlerinde sıkça kullanılan hûb¸ aşk¸ yâr¸ âşık … gibi kelimelerden maksatlarının¸ bir kadına duyulan s...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
GÜZELLİĞİN SEYRİNİ PAYLAŞMAK

Gazelin Metni : 1. Gel ey dil-ber cemâlin seyrin uşşâka salâ eyle Nikâb-ı vechini aç zülf ü hâle âşinâ eyleGazelin Metni : 1. Gel ey dil-ber cemâlin seyrin uşşâka salâ eyle Nikâb-ı vechini aç ...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
HER ŞEY ALLAHI TESBİH EDER

Sağlam bir inanca sahip olmak her işin başıdır. Eğer inanç sistemimizde her hangi bir hata olursa¸ imanın üzerine bina edeceğimiz bütün ibadet ve tâatımız¸ hâl ve hareketimizin Allah katında makbuliye...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
VUSLAT¸ DERDE DERMANDIR

Vuslat¸ kavuşma demektir. Bir şeyin diğer bir şeye ulaşması¸ onunla irtibat kurmasıdır. Edebiyatımızda ise âşıkın sevdiğine kavuşmasıdır.Vuslat¸ kavuşma demektir. Bir şeyin diğer bir şeye ulaşması¸ on...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
SEVMEK¸ DÜRÜST DAVRANMAKTIR

Sevgi bir imtihandır. İnsan sevdiği kişiye¸ benimsediği fikirlere¸ inandığı değerlere bağlılığından¸ onlara olan muhabbetinden zaman zaman imtihana çekilir. Sevgi bir imtihandır. İnsan sevdiği kişiye¸...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜLLERDE SADECE O'NUN ADI KALSIN

Daha önceki açıklamalarımızda da temas ettiğimiz gibi Cenâb-ı Hak dilerse kendisinden hoşnut olduğu mü’min kulunun gönlünde tecellî eder. Bu hususu ifade eden bir rivayet Gazzâlî’nin İhyâu...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
SEVGİ DE BUĞUZ DA ALLAH İÇİN

Hulûsî Efendi’nin şiirlerinde gönül konusu oldukça yer işgal eder. Geçmiş sayılarımızda da çeşitli gazel açıklamalarında bu konunun ele alındığını¸ hatta bazı şerhlerin başlıklarını da gönül teş...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
HULUSİ EFENDİ'NİN ARAPÇA - TÜRKÇE NAT'I

Edebiyatımızda en çok işlenen sevgilerin başında âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullâh (s.a.v)’in sevgisi gelmektedir. Edebiyatımızda en çok işlenen sevgilerin başında âlemlere rahmet ola...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
HULUSİ KALB İLE DUA

Du⸠yalvarmak¸ yakarmak demektir. Daha özel manasıyla Cenâb-ı Hakk’a yalvarmak¸ Ondan istekte talepte bulunmak demektir. Du⸠yalvarmak¸ yakarmak demektir. Daha özel manasıyla Cenâb-ı Hakk̵...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Makale Kapak Resmi
SEVMEK FEDAKARLIKTIR

Hakîkî intisap¸ gerçek sevgi¸ birine olan bağlılık sadece ona söylenen sözlerle¸ ona yazılan medhiyelerle olmaz. Sevgi kişinin hâline¸ yaşantısına aksetmelidir.Hakîkî intisap¸ gerçek sevgi¸ birine ola...

Yazar: Mehmet AKKUŞ

Uygulamadan devam edin