Aranan Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Osman Hulûsi Efendi’nin Tasavvufî Tecrübesinde Vuslatın Yeri

Osman Hulûsi Efendi’nin tasavvuf anlayışının merkezini vuslat arzusu oluşturmaktadır. Onun seyr u sülûk eğitiminde merasim, şekil, sûret ve gösterişe yer yoktur. Yaraları sarmak, sıkıntıları gidermek,...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Gönül Coğrafyamızın En İncisi Kırım

İdil  (Volga) ile Tuna arası on sekizinci yüzyılın sonuna kadar bir Türk ülkesi olarak kalmış ve birbiri ardından gelmiş Türk kavimlerinin ili olmuştur. Söz konusu sahada Hazar, Bulgar, Altınordu...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Evlâd-ı Fâtihân’ın Bulgaristan’daki İzleri

Türk devletleri arasında İslâmiyet’i devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti, kuzey Kafkasya’da İtil (Volga) nehrinin orta havzasında kurulan İdil Bulgar Devleti’dir. Bulgar topraklarından Abbâ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Türkmenistan’da Bir Mürşid: Yûsuf Hemedânî

Yûsuf Hemedânî’nin tam ismi Ebû Yâkûp Yûsuf b. Eyüp b. Yûsuf b. Hüseyin b. Vehre el-Hemedânî el-Bûzencirdî’dir. 440/1049 tarihinde Hemedân’ın Bûzencird kasabasında doğan Hemedânî, tahsil hayatına erke...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî

Seyyid Yahyâ-Yı Şirvânî (ö. 870/1466)Azerbaycan’ın Şamahı kentinde doğan Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî’nin tam adı; es-Seyyid Cemâleddîn Yahyâ bin es-Seyyid Bahâeddîn eş-Şirvânî eş-Şamahî el-Bakuvî’dir. İma...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İmam Rabbânî’nin Cihada Daveti

Küfrün taşkınlığı, şer odaklarının pervâsızlığı, ahlâksızlığın yaygınlaşması, hak ve hukukun çiğnenmesi karşısında Müslümanın sessiz ve tepkisiz kalması kadar yersizlik olamaz. Kötülüklerle mücâdele e...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Mâverâunnehir Kültür Havzası

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in irtihâlinden sonra fetih hareketleri hız kesmeden devam etti. Asr-ı Saâdet Dönemi Müslümanları, İslâm’ın mesajını cihana duyurmak uğruna ve i’lâ-yı kelimetullah derdiyl...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İsrail’in Filistin’i İşgali ve Medeni Dünyanın Donan Vicdanı

İslam’ın üç kutsal mabedinden biridir Mescid-i Aksa. Tüm Müslümanların onur ve izzeti mukaddes değerlerine sahip çıktığı oranda izzet ve şeref bulacaktır. Tarih boyunca İslâm’ın haremine yönelik nice ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Afrika’da Sûfî Gelenek

Afrika coğrafyası geçmişten günümüze pek çok tarîkatın etkinliğine sahne olmaktadır. Afrika’da tarîkatlar hayatın bir gerçeğidir. İslâm’ın yayılması ve yaşaması tarîkatların bizzat öncülük etmesiyle g...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Balkan Tekkelerinde İlmî Hayat

Balkanların fethi sürecini başlatan Osmanlı Devleti, Balkanlarda kalıcı olabilmek için sadece siyasî ve askerî kuvvetlerin yeterli olmayacağını yakından anlamıştır. Fetihlerin kalıcılığını sağlamak, B...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İhramcızâde’nin Zikir Meclisleri

Müslüman hayat serüvenini boşa geçirmemelidir. Her geçen gün daha güçlü donanıma ermek, her geçen gününü özverili bir şekilde değerlendirmek durumundadır. Hayatı anlamlandırmanın ve en güçlü yaşam kal...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
15 Temmuz Gecesi Perçinleşen Kardeşlik Rûhumuz

Herkes benimsediği sosyal çevresiyle bir anlam ifade etmektedir. Kaynaşabileceği, dertleşebileceği, halleşebileceği ve muhabbetle yaşayacağı bir sosyal çevresinin bulunması insan için büyük bir nimett...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Eşyânın Künhüne Vâkıf Olmak

Seyyid Osman Hulûsi Efendi Dîvân’ında bizleri kâinat kitabını okumaya davet etmektedir. Âlemde zuhûr eden ilâhî tecellîleri idrak edip bizlerden varlığın sırrını çözmemizi istemektedir. Şiirlerinde he...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İstanbul’un Fethiyle Gerçekleşen Aşk, İlim, Teknoloji ve Sabır Cihadı

Fetih; coğrafî açılımın ötesinde kafaların, kalplerin ve müesseselerin İslâm’a açılmasıdır. Fetihle gerçekleşen açılım ancak Hak adına olur. Hak’tan halka açılımın bir diğer ifade biçimidir. Peygamber...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Ramazan Ayına Duyulan Özlem

Allah rahmetiyle âlemleri kuşatmaktadır. Allah’ın rahmeti kullarını çepeçevre sarmalamaktadır. Verici olarak Allah rahmetini sonsuz ve devamlı kılmaktadır. Ancak alıcı olarak insanın rahmeti talep etm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
6 Şubat Depreminin Hatırlattıkları

6 Şubat sabahı asrın felaketini yaşadık. Bu topraklar çok acılar gördü. Ama böylesi büyük bir felâket yaşanmadı. Kıyâmeti yaşadık. Bir şehir, bir belde veya bir noktada değil, çok geniş sahada büyük y...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Zâhidlerin Eşyaya Olan Esâretten Kurtulma Çabaları

Âriflerin bütün derdi Allah’ın rızâsını kazanmaktır. İlâhî rızâya gölge düşürecek her şeyden ellerini ve eteklerini çekmişlerdir. Bir bütün hâlinde Allah’a yönelen ârifler, ne dünyaya ne de âhirete il...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Samimiyeti İhlal Eden Haller

Tasavvuf büyükleri müntesiplerini samîmî olmaya çağırır. Toplumsal ve ailevî ilişkilerimizde bizleri samîmiyetten alıkoyan faktörlere dikkat çekerler. Kişiyi samîmiyetten uzaklaştıran temel faktörleri...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Ölüm Gerçeği

Hastalık, salgın, yoksulluk, savaş ve çatışma ortamlarıyla ölüm oranlarının hızla arttığı bir dönemde yaşayan Yunus Emre, ölüm temasını öncelikli olarak ele almış, özellikle genç yaşta ölenleri anıp ş...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Yûnus Emre’nin İslâmî Hassasiyeti

Yûnus Emre gerek yaşantısıyla gerekse yapıtlarıyla İslâm’ı bir bütün olarak yaşamanın derdini taşımıştır. Dinin ferdî, âilevî ve ictimâî yükümlülüklerini yerine getirmek Yûnus Emre’deki bu bütüncül ya...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Adâletle Sağlanan Nizam

Yûnus Emre’nin din ve hayat anlayışında parçacı zihniyet değil bütüncül bir yaklaşım esastır. Yûnus Emre’nin hayata bakışı klişe yaklaşımların ötesinde hayatın anlamına yöneliktir. Onun hayat felsefes...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İlimler Hiyerarşisinde Tasavvufun Yeri

Sûfîler tasavvuf ilmini diğer İslâmî ilimlerden soyutlayarak salt bir şekilde ele almamışlardır. Diğer İslâmî ilimlerle iştigâl eden İslâm ulemâsı da tasavvuf ilmiyle kabul veya ret bağlamında bir şek...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvufun Anlam Boyutu

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün sahâbe ile beraber otururken Cebrâil (a.s.) gelmiş ve “İman nedir?” diye sormuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu soruya: “İman; Allah’a, âhirete, meleklere, kitaplara, peyg...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Sûfîlerin Gençlik Serüvenleri

Yaygın eğitimin önde gelen örneği tarih boyunca tasavvufî eğitim olmuştur. Toplumun her kesimine, her yaştan her zümreye, farklı kültür, farklı bölge, farklı coğrafya, farklı meşrep ve farklı zevkten ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Âşıkların Orucu

Yûnus mektebine mensup olan Anadolu insanının irfânında olmanın ve ermenin en önemli yolu riyâzettir. Riyâzet eğitiminin temeli ise oruç ibâdetidir. Orucu Hakk’ın buyruğu olarak gören ve oruç tutmanın...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Uygulamadan devam edin