Aranan Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvufun Anlam Boyutu

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün sahâbe ile beraber otururken Cebrâil (a.s.) gelmiş ve “İman nedir?” diye sormuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu soruya: “İman; Allah’a, âhirete, meleklere, kitaplara, peyg...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Sûfîlerin Gençlik Serüvenleri

Yaygın eğitimin önde gelen örneği tarih boyunca tasavvufî eğitim olmuştur. Toplumun her kesimine, her yaştan her zümreye, farklı kültür, farklı bölge, farklı coğrafya, farklı meşrep ve farklı zevkten ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Âşıkların Orucu

Yûnus mektebine mensup olan Anadolu insanının irfânında olmanın ve ermenin en önemli yolu riyâzettir. Riyâzet eğitiminin temeli ise oruç ibâdetidir. Orucu Hakk’ın buyruğu olarak gören ve oruç tutmanın...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Kültür Tarihimizde Tekkelerin İşlevselliği

Tekke kelimesinin aslı Farsça olup dayanılacak ve sığınılacak yer anlamına gelmektedir. Dervişlerin toplandıkları bir şeyh veya halîfenin gözetimi altında zikir, âyin ve eğitimlerini gerçekleştirdikle...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvufî Eğitimin İncelikleri

Tasavvuf ilmi tecrübeye dayalı bir disiplin olup kişinin mânevî gelişimini esas almaktadır. Başlangıçtan son merhaleye kadar dervişin gelişim ve kazanımlarını artırmayı hedeflemektedir. Tasavvuf eğiti...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Psikolojisinde Ruh Sağlığı

Bireyin ruhsal travmalardan kurtulmasını amaçlayan tasavvuf terapisi, kişinin mânevî olgunluğa ermesi yanında anksiyete, fobia ve panik atak gibi psikolojik temelli rahatsızlıkların önüne geçilmesini ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Mevlânâ’nın Basîret Ehli Olmaya Yönelik Çağrısı

İnsan gözden ibârettir. Göz ise Hakk’ı görebilmektir. İnsanın görme yetisi sadece baş gözünden ibâret değildir. İçe bakış, iç dünyamızı seyir ve insanın kendi gerçekliğini görmesi basîret sahibi olmay...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İslâm Medeniyetinin Cihanşümul Yapısı

Peygamber Efendimiz İslâm’ı tebliğ edip vahyin aydınlığında insanlığı hak ve hakîkate davet etmeye başlayınca hakîkat güneşi doğup câhiliye döneminin zifirî karanlığı ortadan kaldırılmıştır. Peygamber...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şehirlerimizin İmar ve İhyâsı

Peygamber Efendimiz Müslümanların cemâat ve cemiyet içerisinde yaşamalarını, bireysellikten kurtulup cemiyet adamı olmalarını, toplumdan uzak ve kopuk yaşamayı değil, insanlarla ünsiyet içerisinde olm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Erbâbının Kitap Dostluğu

Kabuğumuzu kırmanın, kafamızı işletmenin yolu okumaktır. İnsan bir yandan kâinatı bir yandan da kendini okumalıdır. Okunan kitaplar insana eşyâyı tanıttığı kadar kendi gerçekliğini de öğretmelidir. Bu...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMANLARIN CİLT SANATINDA YANSITTIKLARI ESTETİK ZEVK

Yüce Rabb’imiz, “Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever”;[1] Sevgili Peygamberimiz ise bir hadîs-i şerîflerinde; “Yüce Allah, yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnu...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
AHŞAP OYMACILIĞI SANATI

Ahşap, Arapça asıllı bir kelime olup “haşeb” kelimesinin (ağaç, kereste) çoğuludur. Aynı zamanda “herhangi bir imalâtta kullanılmak amacıyla ve yakılmamak üzere ağaçtan kesilmiş yapı malzemesi, kerest...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
OSMAN HULÛSİ EFENDİ’NİN DERGÂHINDA NEFİS TERBİYESİ

Hulûsi Efendi nefis terbiyesini selâmete ermek olarak nitelendirmekte, kişinin nefis terbiyesi ile kemâle ereceğini belirtmekte ve nefis terbiyesinin yaratılış gâyesine bürünmeyi sağladığından bahsetm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İSLÂMÎ YAPITLARIN GÖRKEMLİ VE CÂZİBE MERKEZİ HALİNE GELMESİNDE ÇİNİ SANATININ ROLÜ

İnsanlık tarihi boyunca içerisinde yaşanılan tabiat şartları bağlamında pek çok el sanatı vücûda gelmiştir. Ortaya çıkan el sanatları daha çok korunma, barınma ve örtünme gereksinimleri ile kendini gö...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE MİNYATÜR SANATININ YERİ

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE Mahmut Es’ad BAL Eserlerin matbaada basılmaya başlanmasından önce, elyazması yapıtlar sultana veya üst düzey bürokratlara sunulmak üzere süslenirdi. Bu çerçevede birer kit...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
NAKKAŞHÂNE GELENEĞİ VE SEÇKİN MÜZEHHİPLER

Seçkin eserleri ve farklı ekolleri ile tezhip sanatının geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Tezhip sanatının ilk bezeme örneklerini 8. ve 9. asra kadar götürebilmekteyiz. Türkistan diyarının Karahoç...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
EBRÛ USTALARI VE EBRÛ SANATININ TASAVVUFÎ ANLAM BOYUTU

Ebrûya dair çalışmalar 8. yüzyıl Çin’inde “liu sha shien” adıyla, 12. yüzyıl Japonya’sında “suminagashi” adıyla yapılır olmuştur. 16. yüzyıl Hindistan’ında ise Mir Muhammed Tâhir tarafından ortaya kon...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SÛFÎ HATTATLAR

Tasavvuf tarihi boyunca hat sanatına rağbet eden mutasavvıflar, Kur’ân-ı Kerim, Sahîh-i Buhârî, Mesnevî, Şifâ-i Şerîf ve Delâilü’l-Hayrât gibi eserleri yazmayı cana minnet bilmişler, yazı esnâsında ge...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN VAHDEDDİN’İN SENÛSİYYE TARÎKATI ŞEYHİ AHMED EŞ-ŞERÎF’E OLAN HÜRMETİ

Enver Paşa, Senûsiyye Tarîkatı şeyhi Ahmed eş-Şerîf’i İstanbul’a davet eder. Ahmed eş-Şerîf tahta yeni çıkan VI. Mehmed Vahdeddin’e biat etmek ve kılıç kuşanma merâsimine katılmak amacıyla 10-11 Ağust...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN V. MEHMED REŞAD’IN CİHÂD-I MUKADDES ÇAĞRISI

Mehmed Reşad Paşa’yı yetiştiren isimlerin başında Sa’diyye şeyhi Mehmed Vehbi Efendi gelmektedir. Yenişehir müftüsü ve Sa’dî dergâhı şeyhi Muhyiddin Efendi’nin (ö. 1265/1849) oğlu­ olan Mehmed Vehbî E...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
2. Abdülhamid’in Sûfî Çevrelerle İrtibâtı

Güçlü hissiyata sahip olan, gündelik yaşantısında programlı hareket eden, güne erkenden kalkıp âdeti üzere günlük gusül alıp sabah namazını edâ ederek güne başlayan, her sabah Kur'an tilâvetini ve evr...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
MECLİS-İ MEŞÂYIHIN KURULUŞUYLA HEDEFLENEN TEKKELERİ VE TARİKATLARI KONTROL ALTINDA TUTMA DÜSÜNCESİ

Tanzimat'tan sonra tasavvuf ve tarikatları yakından ilgilendiren en önemli gelişme, Meclis-i Meşâyih’ın kurulmasıdır. Meclis-i Meşâyih’ın kurulması, aslında Sultan II. Mahmud ile beraber başlayan tanz...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN ABDÜLAZİZ DÖNEMİ’NDEKİ TASAVVUFÎ ZÜMRELER

1278/1861 tarihinde otuz bir yaşında iken tahta geçen, gençliğinden beri sefâhatten hoşlanmayan ve sâde bir hayat yaşayan Sultan Abdülaziz’in cülus merasimi, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan öğle namazın...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN ABDÜLMECİD’İN YAKIN TEMAS İÇERİSİNDE OLDUĞU TARÎKAT MEŞÂYIHI

1839-1861 tarihleri arasında saltanat süren Sultan Abdülmecid’in iktidarının ilk dönemlerine Sadrazam Mustafa Reşid Paşa’nın yönetim anlayışı damgasını vurmuştur. Tahta geçişinin dördüncü ayında, yani...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. MAHMUD’UN TASAVVUF ERBÂBIYLA OLAN İRTİBÂTI

Yirmi dört yaşında tahta geçen Sultan II. Mahmud (1808-1839), saltanatının ilk dönemlerinde itidalli ve temkinli bir yönetim gerçekleştirmiştir. 1826-1839 yılları arasındaki saltanatının ikinci dönemi...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Uygulamadan devam edin