Aranan Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Psikolojisinde Ruh Sağlığı

Bireyin ruhsal travmalardan kurtulmasını amaçlayan tasavvuf terapisi, kişinin mânevî olgunluğa ermesi yanında anksiyete, fobia ve panik atak gibi psikolojik temelli rahatsızlıkların önüne geçilmesini ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Mevlânâ’nın Basîret Ehli Olmaya Yönelik Çağrısı

İnsan gözden ibârettir. Göz ise Hakk’ı görebilmektir. İnsanın görme yetisi sadece baş gözünden ibâret değildir. İçe bakış, iç dünyamızı seyir ve insanın kendi gerçekliğini görmesi basîret sahibi olmay...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İslâm Medeniyetinin Cihanşümul Yapısı

Peygamber Efendimiz İslâm’ı tebliğ edip vahyin aydınlığında insanlığı hak ve hakîkate davet etmeye başlayınca hakîkat güneşi doğup câhiliye döneminin zifirî karanlığı ortadan kaldırılmıştır. Peygamber...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şehirlerimizin İmar ve İhyâsı

Peygamber Efendimiz Müslümanların cemâat ve cemiyet içerisinde yaşamalarını, bireysellikten kurtulup cemiyet adamı olmalarını, toplumdan uzak ve kopuk yaşamayı değil, insanlarla ünsiyet içerisinde olm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Erbâbının Kitap Dostluğu

Kabuğumuzu kırmanın, kafamızı işletmenin yolu okumaktır. İnsan bir yandan kâinatı bir yandan da kendini okumalıdır. Okunan kitaplar insana eşyâyı tanıttığı kadar kendi gerçekliğini de öğretmelidir. Bu...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMANLARIN CİLT SANATINDA YANSITTIKLARI ESTETİK ZEVK

Yüce Rabb’imiz, “Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever”;[1] Sevgili Peygamberimiz ise bir hadîs-i şerîflerinde; “Yüce Allah, yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnu...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
AHŞAP OYMACILIĞI SANATI

Ahşap, Arapça asıllı bir kelime olup “haşeb” kelimesinin (ağaç, kereste) çoğuludur. Aynı zamanda “herhangi bir imalâtta kullanılmak amacıyla ve yakılmamak üzere ağaçtan kesilmiş yapı malzemesi, kerest...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
OSMAN HULÛSİ EFENDİ’NİN DERGÂHINDA NEFİS TERBİYESİ

Hulûsi Efendi nefis terbiyesini selâmete ermek olarak nitelendirmekte, kişinin nefis terbiyesi ile kemâle ereceğini belirtmekte ve nefis terbiyesinin yaratılış gâyesine bürünmeyi sağladığından bahsetm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İSLÂMÎ YAPITLARIN GÖRKEMLİ VE CÂZİBE MERKEZİ HALİNE GELMESİNDE ÇİNİ SANATININ ROLÜ

İnsanlık tarihi boyunca içerisinde yaşanılan tabiat şartları bağlamında pek çok el sanatı vücûda gelmiştir. Ortaya çıkan el sanatları daha çok korunma, barınma ve örtünme gereksinimleri ile kendini gö...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE MİNYATÜR SANATININ YERİ

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE Mahmut Es’ad BAL Eserlerin matbaada basılmaya başlanmasından önce, elyazması yapıtlar sultana veya üst düzey bürokratlara sunulmak üzere süslenirdi. Bu çerçevede birer kit...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
NAKKAŞHÂNE GELENEĞİ VE SEÇKİN MÜZEHHİPLER

Seçkin eserleri ve farklı ekolleri ile tezhip sanatının geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Tezhip sanatının ilk bezeme örneklerini 8. ve 9. asra kadar götürebilmekteyiz. Türkistan diyarının Karahoç...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
EBRÛ USTALARI VE EBRÛ SANATININ TASAVVUFÎ ANLAM BOYUTU

Ebrûya dair çalışmalar 8. yüzyıl Çin’inde “liu sha shien” adıyla, 12. yüzyıl Japonya’sında “suminagashi” adıyla yapılır olmuştur. 16. yüzyıl Hindistan’ında ise Mir Muhammed Tâhir tarafından ortaya kon...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SÛFÎ HATTATLAR

Tasavvuf tarihi boyunca hat sanatına rağbet eden mutasavvıflar, Kur’ân-ı Kerim, Sahîh-i Buhârî, Mesnevî, Şifâ-i Şerîf ve Delâilü’l-Hayrât gibi eserleri yazmayı cana minnet bilmişler, yazı esnâsında ge...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN VAHDEDDİN’İN SENÛSİYYE TARÎKATI ŞEYHİ AHMED EŞ-ŞERÎF’E OLAN HÜRMETİ

Enver Paşa, Senûsiyye Tarîkatı şeyhi Ahmed eş-Şerîf’i İstanbul’a davet eder. Ahmed eş-Şerîf tahta yeni çıkan VI. Mehmed Vahdeddin’e biat etmek ve kılıç kuşanma merâsimine katılmak amacıyla 10-11 Ağust...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN V. MEHMED REŞAD’IN CİHÂD-I MUKADDES ÇAĞRISI

Mehmed Reşad Paşa’yı yetiştiren isimlerin başında Sa’diyye şeyhi Mehmed Vehbi Efendi gelmektedir. Yenişehir müftüsü ve Sa’dî dergâhı şeyhi Muhyiddin Efendi’nin (ö. 1265/1849) oğlu­ olan Mehmed Vehbî E...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
2. Abdülhamid’in Sûfî Çevrelerle İrtibâtı

Güçlü hissiyata sahip olan, gündelik yaşantısında programlı hareket eden, güne erkenden kalkıp âdeti üzere günlük gusül alıp sabah namazını edâ ederek güne başlayan, her sabah Kur'an tilâvetini ve evr...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
MECLİS-İ MEŞÂYIHIN KURULUŞUYLA HEDEFLENEN TEKKELERİ VE TARİKATLARI KONTROL ALTINDA TUTMA DÜSÜNCESİ

Tanzimat'tan sonra tasavvuf ve tarikatları yakından ilgilendiren en önemli gelişme, Meclis-i Meşâyih’ın kurulmasıdır. Meclis-i Meşâyih’ın kurulması, aslında Sultan II. Mahmud ile beraber başlayan tanz...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN ABDÜLAZİZ DÖNEMİ’NDEKİ TASAVVUFÎ ZÜMRELER

1278/1861 tarihinde otuz bir yaşında iken tahta geçen, gençliğinden beri sefâhatten hoşlanmayan ve sâde bir hayat yaşayan Sultan Abdülaziz’in cülus merasimi, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan öğle namazın...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN ABDÜLMECİD’İN YAKIN TEMAS İÇERİSİNDE OLDUĞU TARÎKAT MEŞÂYIHI

1839-1861 tarihleri arasında saltanat süren Sultan Abdülmecid’in iktidarının ilk dönemlerine Sadrazam Mustafa Reşid Paşa’nın yönetim anlayışı damgasını vurmuştur. Tahta geçişinin dördüncü ayında, yani...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. MAHMUD’UN TASAVVUF ERBÂBIYLA OLAN İRTİBÂTI

Yirmi dört yaşında tahta geçen Sultan II. Mahmud (1808-1839), saltanatının ilk dönemlerinde itidalli ve temkinli bir yönetim gerçekleştirmiştir. 1826-1839 yılları arasındaki saltanatının ikinci dönemi...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
OSMANLI SULTANI IV. MUSTAFA DÖNEMİ’NDE FAALİYETLERİYLE DİKKAT ÇEKEN TARÎKAT ŞEYHLERİ

8 Eylül 1779 tarihinde dünyaya gelen IV. Mustafa’nın babası Sultan I. Abdülhamid, annesi Ayşe Sîneperver Sultan’dır. 29 Mayıs 1807 tarihinde gerçekleşen Kabakçı Mustafa isyanı sonucu padişah oldu. Büt...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SELİM DEDE İMZÂSINI KULLANAN OSMANLI PADİŞAHI

1204-1222/1789-1807 tarihleri arasındaki on sekiz yıllık III. Selim Dönemi, Osmanlı’da Nizâm-ı Cedîd Dönemi olarak adlandırılır. Bu dönem, III. Selim’in Yeniçerileri ortadan kaldırmak, ulemânın etkisi...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
OSMANLI PADİŞAHI I. ABDÜLHAMİD VE TASAVVUF ERBÂBI

III. Ahmed ile Râbia Şermi Sultan’ın oğlu olan I. Abdülhamid, 5 Receb 1137/20 Mart 1725’te İstanbul’da doğdu. 1730 Patrona Halil İsyanı sonucu babası tahttan indirildiği sırada henüz beş yaşında idi. ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN III. MUSTAFA’NIN TASAVVUF ERBABINA OLAN HÜRMETİ

14 Safer 1129/28 Ocak 1717 tarihinde Edirne’de dünyaya gelen III. Mustafa’nın babası Sultan III. Ahmed, annesi ise Mihrişah Emine Sultan’dır. Babasının Patrona İsyanı’yla devrilmesinden sonra 13 yaşın...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SULTAN III. OSMAN’IN GÖNÜL VERDİĞİ TARİKAT PÎRİ

1 Receb 1110/3 Ocak 1699’da Edirne Sarayı’nda doğan III. Mustafa’nın babası II. Mustafa, annesi Şehsuvar Valide Sultan’dır. Babasının Edirne Vakıası ile (1703) tahttan indirilmesinin ardından Topkapı ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Uygulamadan devam edin