Aranan Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
6 Şubat Depreminin Hatırlattıkları

6 Şubat sabahı asrın felaketini yaşadık. Bu topraklar çok acılar gördü. Ama böylesi büyük bir felâket yaşanmadı. Kıyâmeti yaşadık. Bir şehir, bir belde veya bir noktada değil, çok geniş sahada büyük y...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Zâhidlerin Eşyaya Olan Esâretten Kurtulma Çabaları

Âriflerin bütün derdi Allah’ın rızâsını kazanmaktır. İlâhî rızâya gölge düşürecek her şeyden ellerini ve eteklerini çekmişlerdir. Bir bütün hâlinde Allah’a yönelen ârifler, ne dünyaya ne de âhirete il...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Samimiyeti İhlal Eden Haller

Tasavvuf büyükleri müntesiplerini samîmî olmaya çağırır. Toplumsal ve ailevî ilişkilerimizde bizleri samîmiyetten alıkoyan faktörlere dikkat çekerler. Kişiyi samîmiyetten uzaklaştıran temel faktörleri...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Ölüm Gerçeği

Hastalık, salgın, yoksulluk, savaş ve çatışma ortamlarıyla ölüm oranlarının hızla arttığı bir dönemde yaşayan Yunus Emre, ölüm temasını öncelikli olarak ele almış, özellikle genç yaşta ölenleri anıp ş...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Yûnus Emre’nin İslâmî Hassasiyeti

Yûnus Emre gerek yaşantısıyla gerekse yapıtlarıyla İslâm’ı bir bütün olarak yaşamanın derdini taşımıştır. Dinin ferdî, âilevî ve ictimâî yükümlülüklerini yerine getirmek Yûnus Emre’deki bu bütüncül ya...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Adâletle Sağlanan Nizam

Yûnus Emre’nin din ve hayat anlayışında parçacı zihniyet değil bütüncül bir yaklaşım esastır. Yûnus Emre’nin hayata bakışı klişe yaklaşımların ötesinde hayatın anlamına yöneliktir. Onun hayat felsefes...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İlimler Hiyerarşisinde Tasavvufun Yeri

Sûfîler tasavvuf ilmini diğer İslâmî ilimlerden soyutlayarak salt bir şekilde ele almamışlardır. Diğer İslâmî ilimlerle iştigâl eden İslâm ulemâsı da tasavvuf ilmiyle kabul veya ret bağlamında bir şek...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvufun Anlam Boyutu

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün sahâbe ile beraber otururken Cebrâil (a.s.) gelmiş ve “İman nedir?” diye sormuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu soruya: “İman; Allah’a, âhirete, meleklere, kitaplara, peyg...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Sûfîlerin Gençlik Serüvenleri

Yaygın eğitimin önde gelen örneği tarih boyunca tasavvufî eğitim olmuştur. Toplumun her kesimine, her yaştan her zümreye, farklı kültür, farklı bölge, farklı coğrafya, farklı meşrep ve farklı zevkten ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Âşıkların Orucu

Yûnus mektebine mensup olan Anadolu insanının irfânında olmanın ve ermenin en önemli yolu riyâzettir. Riyâzet eğitiminin temeli ise oruç ibâdetidir. Orucu Hakk’ın buyruğu olarak gören ve oruç tutmanın...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Kültür Tarihimizde Tekkelerin İşlevselliği

Tekke kelimesinin aslı Farsça olup dayanılacak ve sığınılacak yer anlamına gelmektedir. Dervişlerin toplandıkları bir şeyh veya halîfenin gözetimi altında zikir, âyin ve eğitimlerini gerçekleştirdikle...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvufî Eğitimin İncelikleri

Tasavvuf ilmi tecrübeye dayalı bir disiplin olup kişinin mânevî gelişimini esas almaktadır. Başlangıçtan son merhaleye kadar dervişin gelişim ve kazanımlarını artırmayı hedeflemektedir. Tasavvuf eğiti...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Psikolojisinde Ruh Sağlığı

Bireyin ruhsal travmalardan kurtulmasını amaçlayan tasavvuf terapisi, kişinin mânevî olgunluğa ermesi yanında anksiyete, fobia ve panik atak gibi psikolojik temelli rahatsızlıkların önüne geçilmesini ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Mevlânâ’nın Basîret Ehli Olmaya Yönelik Çağrısı

İnsan gözden ibârettir. Göz ise Hakk’ı görebilmektir. İnsanın görme yetisi sadece baş gözünden ibâret değildir. İçe bakış, iç dünyamızı seyir ve insanın kendi gerçekliğini görmesi basîret sahibi olmay...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İslâm Medeniyetinin Cihanşümul Yapısı

Peygamber Efendimiz İslâm’ı tebliğ edip vahyin aydınlığında insanlığı hak ve hakîkate davet etmeye başlayınca hakîkat güneşi doğup câhiliye döneminin zifirî karanlığı ortadan kaldırılmıştır. Peygamber...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şehirlerimizin İmar ve İhyâsı

Peygamber Efendimiz Müslümanların cemâat ve cemiyet içerisinde yaşamalarını, bireysellikten kurtulup cemiyet adamı olmalarını, toplumdan uzak ve kopuk yaşamayı değil, insanlarla ünsiyet içerisinde olm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Erbâbının Kitap Dostluğu

Kabuğumuzu kırmanın, kafamızı işletmenin yolu okumaktır. İnsan bir yandan kâinatı bir yandan da kendini okumalıdır. Okunan kitaplar insana eşyâyı tanıttığı kadar kendi gerçekliğini de öğretmelidir. Bu...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMANLARIN CİLT SANATINDA YANSITTIKLARI ESTETİK ZEVK

Yüce Rabb’imiz, “Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever”;[1] Sevgili Peygamberimiz ise bir hadîs-i şerîflerinde; “Yüce Allah, yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnu...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
AHŞAP OYMACILIĞI SANATI

Ahşap, Arapça asıllı bir kelime olup “haşeb” kelimesinin (ağaç, kereste) çoğuludur. Aynı zamanda “herhangi bir imalâtta kullanılmak amacıyla ve yakılmamak üzere ağaçtan kesilmiş yapı malzemesi, kerest...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
OSMAN HULÛSİ EFENDİ’NİN DERGÂHINDA NEFİS TERBİYESİ

Hulûsi Efendi nefis terbiyesini selâmete ermek olarak nitelendirmekte, kişinin nefis terbiyesi ile kemâle ereceğini belirtmekte ve nefis terbiyesinin yaratılış gâyesine bürünmeyi sağladığından bahsetm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İSLÂMÎ YAPITLARIN GÖRKEMLİ VE CÂZİBE MERKEZİ HALİNE GELMESİNDE ÇİNİ SANATININ ROLÜ

İnsanlık tarihi boyunca içerisinde yaşanılan tabiat şartları bağlamında pek çok el sanatı vücûda gelmiştir. Ortaya çıkan el sanatları daha çok korunma, barınma ve örtünme gereksinimleri ile kendini gö...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE MİNYATÜR SANATININ YERİ

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE Mahmut Es’ad BAL Eserlerin matbaada basılmaya başlanmasından önce, elyazması yapıtlar sultana veya üst düzey bürokratlara sunulmak üzere süslenirdi. Bu çerçevede birer kit...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
NAKKAŞHÂNE GELENEĞİ VE SEÇKİN MÜZEHHİPLER

Seçkin eserleri ve farklı ekolleri ile tezhip sanatının geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Tezhip sanatının ilk bezeme örneklerini 8. ve 9. asra kadar götürebilmekteyiz. Türkistan diyarının Karahoç...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
EBRÛ USTALARI VE EBRÛ SANATININ TASAVVUFÎ ANLAM BOYUTU

Ebrûya dair çalışmalar 8. yüzyıl Çin’inde “liu sha shien” adıyla, 12. yüzyıl Japonya’sında “suminagashi” adıyla yapılır olmuştur. 16. yüzyıl Hindistan’ında ise Mir Muhammed Tâhir tarafından ortaya kon...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
SÛFÎ HATTATLAR

Tasavvuf tarihi boyunca hat sanatına rağbet eden mutasavvıflar, Kur’ân-ı Kerim, Sahîh-i Buhârî, Mesnevî, Şifâ-i Şerîf ve Delâilü’l-Hayrât gibi eserleri yazmayı cana minnet bilmişler, yazı esnâsında ge...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Uygulamadan devam edin