Aranan Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Balkan Tekkelerinde İlmî Hayat

Balkanların fethi sürecini başlatan Osmanlı Devleti, Balkanlarda kalıcı olabilmek için sadece siyasî ve askerî kuvvetlerin yeterli olmayacağını yakından anlamıştır. Fetihlerin kalıcılığını sağlamak, B...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İhramcızâde’nin Zikir Meclisleri

Müslüman hayat serüvenini boşa geçirmemelidir. Her geçen gün daha güçlü donanıma ermek, her geçen gününü özverili bir şekilde değerlendirmek durumundadır. Hayatı anlamlandırmanın ve en güçlü yaşam kal...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
15 Temmuz Gecesi Perçinleşen Kardeşlik Rûhumuz

Herkes benimsediği sosyal çevresiyle bir anlam ifade etmektedir. Kaynaşabileceği, dertleşebileceği, halleşebileceği ve muhabbetle yaşayacağı bir sosyal çevresinin bulunması insan için büyük bir nimett...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Eşyânın Künhüne Vâkıf Olmak

Seyyid Osman Hulûsi Efendi Dîvân’ında bizleri kâinat kitabını okumaya davet etmektedir. Âlemde zuhûr eden ilâhî tecellîleri idrak edip bizlerden varlığın sırrını çözmemizi istemektedir. Şiirlerinde he...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İstanbul’un Fethiyle Gerçekleşen Aşk, İlim, Teknoloji ve Sabır Cihadı

Fetih; coğrafî açılımın ötesinde kafaların, kalplerin ve müesseselerin İslâm’a açılmasıdır. Fetihle gerçekleşen açılım ancak Hak adına olur. Hak’tan halka açılımın bir diğer ifade biçimidir. Peygamber...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Ramazan Ayına Duyulan Özlem

Allah rahmetiyle âlemleri kuşatmaktadır. Allah’ın rahmeti kullarını çepeçevre sarmalamaktadır. Verici olarak Allah rahmetini sonsuz ve devamlı kılmaktadır. Ancak alıcı olarak insanın rahmeti talep etm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
6 Şubat Depreminin Hatırlattıkları

6 Şubat sabahı asrın felaketini yaşadık. Bu topraklar çok acılar gördü. Ama böylesi büyük bir felâket yaşanmadı. Kıyâmeti yaşadık. Bir şehir, bir belde veya bir noktada değil, çok geniş sahada büyük y...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Zâhidlerin Eşyaya Olan Esâretten Kurtulma Çabaları

Âriflerin bütün derdi Allah’ın rızâsını kazanmaktır. İlâhî rızâya gölge düşürecek her şeyden ellerini ve eteklerini çekmişlerdir. Bir bütün hâlinde Allah’a yönelen ârifler, ne dünyaya ne de âhirete il...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Samimiyeti İhlal Eden Haller

Tasavvuf büyükleri müntesiplerini samîmî olmaya çağırır. Toplumsal ve ailevî ilişkilerimizde bizleri samîmiyetten alıkoyan faktörlere dikkat çekerler. Kişiyi samîmiyetten uzaklaştıran temel faktörleri...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Ölüm Gerçeği

Hastalık, salgın, yoksulluk, savaş ve çatışma ortamlarıyla ölüm oranlarının hızla arttığı bir dönemde yaşayan Yunus Emre, ölüm temasını öncelikli olarak ele almış, özellikle genç yaşta ölenleri anıp ş...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Yûnus Emre’nin İslâmî Hassasiyeti

Yûnus Emre gerek yaşantısıyla gerekse yapıtlarıyla İslâm’ı bir bütün olarak yaşamanın derdini taşımıştır. Dinin ferdî, âilevî ve ictimâî yükümlülüklerini yerine getirmek Yûnus Emre’deki bu bütüncül ya...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Adâletle Sağlanan Nizam

Yûnus Emre’nin din ve hayat anlayışında parçacı zihniyet değil bütüncül bir yaklaşım esastır. Yûnus Emre’nin hayata bakışı klişe yaklaşımların ötesinde hayatın anlamına yöneliktir. Onun hayat felsefes...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İlimler Hiyerarşisinde Tasavvufun Yeri

Sûfîler tasavvuf ilmini diğer İslâmî ilimlerden soyutlayarak salt bir şekilde ele almamışlardır. Diğer İslâmî ilimlerle iştigâl eden İslâm ulemâsı da tasavvuf ilmiyle kabul veya ret bağlamında bir şek...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvufun Anlam Boyutu

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün sahâbe ile beraber otururken Cebrâil (a.s.) gelmiş ve “İman nedir?” diye sormuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu soruya: “İman; Allah’a, âhirete, meleklere, kitaplara, peyg...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Sûfîlerin Gençlik Serüvenleri

Yaygın eğitimin önde gelen örneği tarih boyunca tasavvufî eğitim olmuştur. Toplumun her kesimine, her yaştan her zümreye, farklı kültür, farklı bölge, farklı coğrafya, farklı meşrep ve farklı zevkten ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Âşıkların Orucu

Yûnus mektebine mensup olan Anadolu insanının irfânında olmanın ve ermenin en önemli yolu riyâzettir. Riyâzet eğitiminin temeli ise oruç ibâdetidir. Orucu Hakk’ın buyruğu olarak gören ve oruç tutmanın...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Kültür Tarihimizde Tekkelerin İşlevselliği

Tekke kelimesinin aslı Farsça olup dayanılacak ve sığınılacak yer anlamına gelmektedir. Dervişlerin toplandıkları bir şeyh veya halîfenin gözetimi altında zikir, âyin ve eğitimlerini gerçekleştirdikle...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvufî Eğitimin İncelikleri

Tasavvuf ilmi tecrübeye dayalı bir disiplin olup kişinin mânevî gelişimini esas almaktadır. Başlangıçtan son merhaleye kadar dervişin gelişim ve kazanımlarını artırmayı hedeflemektedir. Tasavvuf eğiti...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Psikolojisinde Ruh Sağlığı

Bireyin ruhsal travmalardan kurtulmasını amaçlayan tasavvuf terapisi, kişinin mânevî olgunluğa ermesi yanında anksiyete, fobia ve panik atak gibi psikolojik temelli rahatsızlıkların önüne geçilmesini ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Mevlânâ’nın Basîret Ehli Olmaya Yönelik Çağrısı

İnsan gözden ibârettir. Göz ise Hakk’ı görebilmektir. İnsanın görme yetisi sadece baş gözünden ibâret değildir. İçe bakış, iç dünyamızı seyir ve insanın kendi gerçekliğini görmesi basîret sahibi olmay...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İslâm Medeniyetinin Cihanşümul Yapısı

Peygamber Efendimiz İslâm’ı tebliğ edip vahyin aydınlığında insanlığı hak ve hakîkate davet etmeye başlayınca hakîkat güneşi doğup câhiliye döneminin zifirî karanlığı ortadan kaldırılmıştır. Peygamber...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şehirlerimizin İmar ve İhyâsı

Peygamber Efendimiz Müslümanların cemâat ve cemiyet içerisinde yaşamalarını, bireysellikten kurtulup cemiyet adamı olmalarını, toplumdan uzak ve kopuk yaşamayı değil, insanlarla ünsiyet içerisinde olm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Erbâbının Kitap Dostluğu

Kabuğumuzu kırmanın, kafamızı işletmenin yolu okumaktır. İnsan bir yandan kâinatı bir yandan da kendini okumalıdır. Okunan kitaplar insana eşyâyı tanıttığı kadar kendi gerçekliğini de öğretmelidir. Bu...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMANLARIN CİLT SANATINDA YANSITTIKLARI ESTETİK ZEVK

Yüce Rabb’imiz, “Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever”;[1] Sevgili Peygamberimiz ise bir hadîs-i şerîflerinde; “Yüce Allah, yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnu...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
AHŞAP OYMACILIĞI SANATI

Ahşap, Arapça asıllı bir kelime olup “haşeb” kelimesinin (ağaç, kereste) çoğuludur. Aynı zamanda “herhangi bir imalâtta kullanılmak amacıyla ve yakılmamak üzere ağaçtan kesilmiş yapı malzemesi, kerest...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Uygulamadan devam edin