Aranan Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İMAM-I RABBANİ (K.S.)’YE GÖRE GÖRÜLENİN BİRLİĞİ (VAHDET-İ ŞUHÛD)

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.)’ye göre, sûfîler seyr-u sülûk yani mânevî yolculuk esnâsında varlığı farklı şekillerde algılarlar. Bu algılama çok çeşitli olsa da temelde iki türlüdür. Birincisi ...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’NİN VAHDET-İ VÜCÛD EHLİNDEN AYRILDIĞI TEMEL KONU

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin vahdet-i vücûd ehlinden ve bu düşünceden ayrıldığı temel konu şudur: Vahdet-i vücûd ehline göre âlem Allah’ın isim ve sıfatlarının gölgesidir, ancak bu gölge asıldan ...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE VARLIĞIN BİRLİĞİ (VAHDET-İ VÜCÛD)

Varlık konusu Peygamber Efendimiz’in yaşadığı asr-ı saâdette de bazı sahâbîler tarafından araştırma konusu yapılmıştır. Nitekim sahâbeden birisinin Hz. Peygamber (s.a.v.)’e: “Kâinât yaratılmadan önce ...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ’YE GÖRE VARLIK MERTEBELERİ

İmâm-ı Rabânî Ahmed Sirhindî (k.s.) tasavvufî eğitimi sürecinde varlık (vücûd) konusunda farklı bilgi, düşünce ve telakkîlere (algılamalara) ulaşmıştır. Ulaştığı bilgileri eserlerinde anlatan Sirhindî...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İmâm-ı Rabbânî'ye Göre Mânevî Yolculuğun Mertebeleri

İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’nin tâkipçileri olan Müceddidiyye meşâyıhına göre, Kemâlât-ı Ulü’l-Azm Dâiresi’nden sonra mânevî yol ikiye ayrılır. Bu yollardan birine “Hakâik-ı İlâhiyye/İlâhî Hakîkatler”, diğe...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
Mânevî Yolculuğun Aşamaları

Tasavvuf târihinde, mânevî yolculuğun aşamalarını bütün detaylarıyla anlatan ilk sûfîlerden biri muhtemelen İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî(k.s.)’dir. Seyr-u sülûk (mânevî yolculuk), varlık mertebelerin...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
Mânevî Yolculuk

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.)’ye göre seyr-u sülûk (mânevî yolculuk) ilimdeki bir hareketten ibârettir. Düşük seviyeli ilim ve idrâkten yüksek seviyeli ilme, oradan da daha yükseğe ulaşmaktır.[...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
Rûhun Mertebeleri: Letâif

Letâif, latîfe kelimesinin çoğulu olup, tasavvuf terimi olarak rûhun mertebeleri veya farklı boyutları demektir. Bir başka târife göre letâif, duyu organları ve aklın sağladığı bilgilerin ötesindeki m...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İmâm-I Rabbânî’nin Tasavvufî Görüşleri: Tasavvuf Yoluna Giriş ve Zikir

Tasavvufî eğitim, bir mürşide bağlanmakla başlar. Bu bağlanıp mürîd olma işine intisap adı verilir. İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.), intisâbın yapılış şekli ve âdâbı konusunda şu bilgileri vermek...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE Kötü Âlimler ve İyi Âlimler

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) “kötü âlimler ve iyi âlimler” hakkında şöyle demektedir: “Âlimlerin dünyaya olan düşkünlüğü, güzel yüzleri üzerinde bir lekedir. Bu gibi âlimlerin ilmi halka fayda verse de ke...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE Bid’atlarla Mücâdele

“Bid‘at” yenilik ve sonradan ortaya çıkan şey demektir. Ulemâ bid‘atı iki başlık altında toplar: Güzel yenilik (bid‘at-ı hasene) ve kötü yenilik (bid‘at-ı seyyie). Bid‘at-ı hasene dînin rûhuna aykırı ...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE TOPLUMA HİZMET VE MÜCEDDİDLİK

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) insanlara ve topluma hizmet edip faydalı olmanın önemi hakkında şöyle der: “Bir kimse Allahu Teâlâ’yı zikirle meşgul iken, bir âmâ bu esnada ortaya çıksa ve ayağını önündeki ç...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Zekât İbadeti

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) zekât hakkında şöyle der: “Zekât vermek de İslâm’ın şartlarındandır ve kesinlikle yerine getirilmelidir. Zekâtı edâ etmenin en kolay yolu, her sene zekât niyetiyle fakirlerin hak...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Oruç İbadeti

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Mektûbât isimli eserinde oruç ve Ramazan hakkında şöyle der: "Bilinmelidir ki, Ramazan ayı çok kıymetli bir aydır. Namaz, oruç, zikir, sadaka ve benzeri bu ayda edâ edilen her tü...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Haramları Terk ve Kul Hakkı

  Haramları Terk İmâm-ı Rabbânî (k.s.), Molla Muzaffer isimli bir hocaya yazdığı “fâizin haramlığı” hakkındaki mektubunda şöyle demektedir: “O gün, fazla ile birlikte olan borçtaki faizi...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İmâm-ı Rabbâni Hazretlerinin Abdest ve namaz Hakkındaki Görüşleri/ Necdet Tosun

Hac ve zekât zenginlere, oruç da sağlıklı insanlara farz iken, “namaz” bütün Müslümanlara farzdır. Bu sebeple namaz dinin direği olarak kabul edilmiştir. Namazın kılınabilmesi için de önce “abdest” al...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’NİN KUR’ÂN VE SÜNNET’E BAĞLILIĞI

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.) Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine uymaya, bid‘at ve hurâfelerden sakınmaya çok özen gösterirdi. Terâvîh ve küsûf namazı hâricinde hiçbir nâfi...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İMÂM RABBÂNÎ (K.S.)’NİN GENEL DİNÎ GÖRÜŞLERİ

İmâm Rabbânî (k.s.)’ye göre tasavvuf ve tarîkat, şerîatın hizmetkârıdır. Yani şerîatın emrettiği namaz, oruç hac ve zekât gibi ibâdetlerin ihlas, huşû ve aşk ile edâ edilmesi için tasavvuf bir yardımc...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İMÂM RABBÂNÎ(K.S.)’NİN GÖRÜŞLERİNİ ETKİLEYEN ORTAM

İmâm Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin (ö. 1034/1624) yaşadığı dönem olan 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın başlarında Hindistan’da Bâbürlüler Devleti hüküm sürüyordu. Bu dönemde devletin başında Ekber Şah ...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
ŞÂH-I NAKŞBEND HAZRETLERİ

Hâce Bahâeddin¸ mürîdlik döneminde şeyhi Emîr Külâl'in halifelerinden Bahâeddin Dîggerânî (Kışlâkî)'den hadis tahsili yapmış¸ Şemseddîn Külâl'den de Irak meşâyıhının murâkâbe u...

Yazar: Necdet TOSUN

Uygulamadan devam edin