Aranan Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi’nin “Mürşidü’s-Sâlikîn” Adlı Eseri

Turhallı Şeyh Mustafa Efendi, XVIII. yüzyılda ilmî ve irfanî kişiliği ile etkili olmuş isimlerdendir. Babasının adı Mahmûd olan Mustafa Efendi’nin fakir bir ailenin çocuğu olduğu nakledilmiştir. Musta...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sı ‘Nazm-ı Bekâî’

Hz. Hüseyin (r.a.) ve ehl-i beytten yetmiş kişinin Kerbela’da şehit edilmesi, mü’minlerin gönüllerinde onarılması mümkün olmayan derin izler bırakmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “cennet’in delikanlı...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Ahfâdından Hüseyin B. Muhammed Ve “Amme Cüzü” Tefsîri

Kur’ân-ı Kerim, insanlara yol gösterici olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)’e indirilmiş son ilâhî kitaptır.[1] Allahu Teâlâ, kelâmını “takva sahiplerine” yol gösterici olarak tavsif etmiştir.[2] Mü’minler,...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Darendeli Süleyman Penâhî ve Nasîhatnâmesi

“Nasihatnnâmeler” veya bir diğer adıyla “Pendnâmeler”, kişisel ve toplumsal anlamda ahlakî olgunluğu yakalayabilmek amacıyla kaleme alınan didaktik eserlerdir. Bu eserlerde müellifler, ahlâkî çözülmel...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ŞEYHZÂDEOĞLU ÖZEL KİTAPLIĞI’NDA BULUNAN NAKŞBENDİYYE SİLSİLESİNE DÂİR YAZMA BİR ESER: SİLSİLENÂME-İ...

Tanıtımını yapacağımız eser, H. Hulûsi Ateş Darende Şeyhzâdeoğlu Özel Kitaplığı, Kitap No: 62, Tasnif No:297’de kayıtlıdır. 1277/1860-61’de istinsah edilen nüshanın müstensihi es-Seyyid el-Hâfız Hüsey...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ŞEYH SA’DULLAH EL-HALVETÎ’NİN İŞARETİYLE KALEME ALINAN VE DARENDE ŞEYHZADEOĞLU ÖZEL KİTAPLIĞINDA BUL...

İmâm-ı Busûrî’nin (ö.695/1296 [?]) Hz. Peygamber (s.a.v.)’i   övmek, O’nun fizikî ve ahlâkî yönlerini dile getirmek için kaleme aldığı “el-Kevâkibü’d-dürriye fî medḥi ḫayri’l-beriyye” adlı ç...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
DARENDE ŞEYH HAMÎD-İ VELÎ KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN “NAKŞBENDÎ TARİKATI” ADLI YAZMA ESER

Nakşbendiyye Tarikatı, İslâm dünyasının büyük bir bölümünde etkin olmuş yollardan biridir.[i] Nakşbendîlik, Anadolu’da özellikle Mevlâna Hâlidi-i Bağdadî (1242/1826) ve halifeleri ile etkin olmuştur.[...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
SOLAKZÂDE’NİN (1095/1683) “ŞERH-İ ENDÜLÜSΔ ADLI ESERİNİN MUSTAFA SÜLEYMAN (ö.?) DARENDEVÎ NÜSHASI

“Ebü’l-Ceyş el-Endülüsî” şeklinde tanınan “Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Ensârî el-Endülüsî” 459/1065’te vefat etmiş bir müelliftir. Onun “el-Arûzu’l-Endülüsî” adlı eseri klasik dönem ilim adam...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
MİNHÂCÜ’L-MÜZEKKİRÎN VE Mİ’RÂCÜ’L-MUHAZZİRÎN

Ebûbekir b. Ebûbekir ed-Dârendevî (ö.?) tarafından kaleme alınan “Minhâcü’l-Müzekkirîn” adlı eser, “Şeyh Hamîd-i Velî Kütüphanesi Darende 1335” mührü ile ismi geçen kütüphaneye vakfedilmiş bir eserdir...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
MEVLÎDÜ’N-NEBÎ

şems-i sivâsî’nin darende h. hulûsî ateş şeyhzâdeoğlu özel kitaplığı’nda bulunan “mevlîdü’n-nebî” adlı eserinin yazma bir nüshası   Şems-i Sivâsî (1007/1597), velûd bir İslâm âlimi ve Hakk’...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
DARENDE’DE BİR YAZMA ESER HÂZÂ KİTÂB-I SEYYİD BATTÂL GÂZÎ

Darende ilim ve irfân ehli birçok şahsı bağrında saklayan saklı bir inci izlenimi veren nadide yerleşim merkezlerinden biridir.[1] Darende, özellikle Somuncu Baba’nın bu güzide mekâna dokunuşu ile mad...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
MÜFESSİR SÛFÎ KUTBÜDDÎN-İ İZNİKÎ ve KALBİN (BAZI) HASTALIKLARINA DAİR DEĞERLENDİRMELERİ

Kutbüddîn-i İznikî, oğlunun verdiği bilgiye göre Niğde’de doğmuş, daha sonra İznik’e göçerek buraya yerleşmiştir.[1] İznikî’nin babasının adı Mehmed’dir. İznikî, döneminin önde gelen birçok âliminden ...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ABDURRAHÎM-İ TIRSÎ ve DÜŞÜNCE DÜNYASINDAN SEÇKİLER

Abdurrahîm-i Tırsî, Kâdiriyye Tarikatı’nın Eşrefiyye kolunun İznik ve çevresinde yayılmasında etkili olan en önemli isimdir. Tırsî, İznik’in Tirse köyünde dünyaya gelmiştir.[1] Doğum tarihi bilinmemek...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
AHMED-İ SARBÂN ve SÛFÎ KİMLİĞİ

-Divân’ı Bağlamında Bir Bakış- Ahmed-i Sarbân, Bayrâmiyye Melâmîlerinin Hayrabolu’da faaliyet gösteren önemli bir ismidir.[1] Hayatı ve ailesi hakkında detaylı bilgi bulunmayan Ahmed-i Sarbân’ın Ha...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
MENKABELERLE MUSTAFA TAKÎ EFENDİ

Hicrî üçüncü (Miladi dokuzuncu) asırdan itibaren yazılmaya başlayan hadis kitaplarında yer alan, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashabının faziletlerini anlatmak üzere bu kaynaklarda yer verilen başlıklarda...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ŞEMS-İ SİVÂSÎ’NİN OSMANLI PADİŞAHLARINA DÂİR FARKLI BİR DEĞERLENDİRME USÛLÜ

Şems-i Sivâsî, Osmanlı’nın ekonomik, siyasî ve ilmî açılardan gücünün zirvede olduğu XVI. yüzyılda yaşamış bir sûfîdir. Sivâsî, Halvetiyye Tarikatı’nın dört ana kolundan biri olan “Şemsiyye”nin kurucu...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ŞÂRİHU’L-FUSÛS ABDULLÂH-I BOSNEVÎ ve SÛFÎ ŞAHSİYETİ

Abdullâh-ı Bosnevî, İbnü’l-Arabî’nin meşhur eseri “Fusûs”a yazdığı şerhle tanınan bir sûfîdir. Tam adı “Abdullah Abdi b. Muhammed el-Bosnevî er-Rûmî el-Bayramî” olan Abdullah Efendi “Bosnevî”, “Şârihu...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
15 TEMMUZ İRFANI

Yakın tarihimizin en acılı olaylardan biri, şüphesiz 15 Temmuz 2016’da ülkemizin birlik ve beraberliğine, ekonomik ve tarihi seyrine vurulmak istenen darbe girişimidir. Bu girişimin perde arkasında mi...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
CEMÂLEDDÎN-İ HULVÎ ve “LEMEZÂT”I

Cemâleddin Hulvî, on yedinci yüzyılda Halvetiyye Tarikatı’yla ilgili geniş çaplı çalışmasıyla dikkat çeken bir isimdir. Cemâleddin Efendi, 982/1574’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı “Cemâledd...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
İlim Âşığı Bir Sûfî Olarak MUSTAFA TAKÎ EFENDİ’NİN EĞİTİM ve ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE BAKIŞI

Mustafa Takî Efendi, millî mücadelemizin kahramanlarından ve ilk meclisin medrese kökenli mebuslarından bir zattır. Takî Efendi’nin vefatına kadar gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerini, “Müslümanların...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Anadolu’yu İrfan Merkezi Haline Getiren Gönül Eri: HACI BAYRAM-I VELÎ (k.s.)

Asıl adı Numan b. Ahmed b. Mahmud olan ve halk arasında Hacı Bayram-ı Velî (k.s.), Ankara’nın Solfasıl köyünde, genel kabule göre,[i] 1350 yılında dünyaya gelmiştir.[ii] Ailesi hakkında detaylı bilgi ...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
İncitmeme Prensibiyle Gönüller Fetheden Bir Gönül Avcısı: ALVARLI EFE (k.s)

“Gülbe-i gönlünde bulan cânânı/ Gözü gönlü dolar feyz-i Rabbânî, Lutfiyâ dilersin Hak’dan ihsânı/ Hakk’ın kullarına sen eyle ihsân.”[1] “Alvarlı Efe”, bir irfan mozaiği görünümüne sahip Anadolu...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S.)’NİN EDEBÎ ZEVKİ

Mustafa Takî Efendi (k.s.), tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslâm tarihi ve tasavvuf gibi İslâmî disiplinlerde olduğu kadar tarih ve edebiyat gibi diğer ilim dallarında da iyi yetişmiş entelektüel bir il...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
TASAVVUF (TEKKE) MUSİKİSİ ÜZERİNE

‘Allah’a götüren birçok yol vardır. Ben musiki ve semayı seçtim.’ Hz. Mevlâna.[1] Müzik/Musiki, insanı fıtratını derinden etkileyen sanat dallarından biridir.[2] Ruhun gıdası olarak nitelendirilen ...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
SÛFÎ VE RÜYA

Rüya; “bir kimsenin zihninden geçen hayal dizisi, uyku sırasında canlı, çarpıcı, görsel ve işitsel varsanılarla ortaya çıkan yaşantı, uyku esnasında ortaya çıkan ve birbirleriyle bağlantılı veya bağla...

Yazar: Fatih ÇINAR

Uygulamadan devam edin