Aranan Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Zileli Muharrem Efendi Ve İslâmî Hassasiyeti

Zileli Muharrem Efendi ve İslâmî Hassasiyetle Yaşamayı Öngören Bazı Mesajları  Muharrem Efendi, İslâm tarihinde meşhûr üç Şems’ten biri kabul edilen Şemseddîn-i Sivâsî’nin (ö. 1006/1597) ağabeyid...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Nûreddîn-zâde Muslihuddîn Mustafa Efendi

Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Üstâdlarından: Nûreddîn-zâde Muslihuddîn Mustafa Efendi ve Gönül Dünyasından YansımalarNûreddîn-zâde, Belgradlı Münîrî (ö. 927/1521) tarafından “Zamanımızın Hasan-ı Basrîsi”,[1]...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Pîr Ali Aksarayî ve Gönül Dünyamıza Katkısı

Kınayanın kınamasından çekinmeden ve ihlâs merkezli salih amelle hayatı anlamlı kılma gayreti şeklinde özetlenebilecek melâmet yolu tarihî seyr içerisinde üç devirden oluşmaktadır.[2] Hamdûn Kassâr’ın...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Kastamonu’da Bir Gönül Eri: Şeyh Şabân-ı Velî ve Çağrısı

Şeyh Şa’bân-ı Velî (ö.976/1569), Halvetiyye Tarikatı’nın Cemâliyye kolunun Şa’bâniyye adlı alt kolunun kurucusudur. Hazret’in yolunun tasavvuf tarihi ve Anadolu’da gelişen tasavvufî düşünce açısından ...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Şemseddîn-i Sivâsî’nin Sırrı

Receb-i Sivâsî ve Şemseddîn-i Sivâsî ile Münasebeti Şemseddîn-i Sivâsî, İslâm tarihindeki meşhur üç Şems’ten biridir. Hz. Mevlânâ’nın yol göstericisi Şems-i Tebrîzî ve Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hocas...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mustafa Takî Efendi’den İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi’ye İntikâl Eden Emânet

Mustafa Takî Efendi (ö.1925), bir ilim ve fikir adamı, bir mürşid-i kâmil, TBMM’nin ilk konukları arasında bir milletvekili ve topluma hizmete adamış ömrü ile yakın tarihimizde derin izler bırakmış bi...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mustafa Takî Efendi’nin Medeniyet Anlayışı

Medeniyet, sözlükte “şehirleşmek, şehir halkının yaşayışını benimsemek” manalarına gelmektedir. Farklı tanımları yapılan bu kavramın tanımlarında ortak olan nokta, medeniyetin, şehir hayatının, sosyal...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mecmûa-i Şemseddîn-i Sivâsî Nüshası

Darende Şeyh Hâmid-İ Velî Kütüphanesi’nde Bulunan Mecmûa-İ Şemseddîn-İ Sivâsî NüshasıBu çalışmada, Şeyh Hâmid-i Velî Kütüphanesi’nde Şemseddîn-i Sivâsî’nin (ö.1006/1597) Mevlîd-i Şerîf’i olarak kayded...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Sûfîlerin Örnek Nesil Olarak Sahâbe-İ Kirâma Bakışı

Şems-i Sivâsî (1007/1597), velûd bir İslâm âlimi ve Hakk’ı gönüllere nakşeden bir gönül eridir. Osmanlı’nın muhteşem yüzyılı olarak adlandırılan XVI. yüzyılda yaşayan bu gönül eri, eserleri, yetiştird...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Kitâbü’ş-Şifâ Adlı Eser

Kadı İyâz’ın (ö.544/1149) Kitâbü’ş-Şifâ bi Ta’rîf-i Hukûki’l-Mustafâ adlı eseri, Osmanlı Dönemi’nde bereket talebi ve musibetlerin def’i için yüzyıllardır okuna gelen ve “Şifâhânlık” geleneğinin oluşm...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
En'âmü'ş-Şerîf Adlı Eser

Şeyhzâdeoğlu Özel Kitaplığı’nda BulunanAhmed B. Veliyüddîn Ed-Darendevî’nin En'âmü'ş-Şerîf Adlı EseriHacı Hulûsî Ateş Şeyhzâdeoğlu Özel Kitaplığı’nda kitap numarası 407 ve tasnif numarası 297 olarak k...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Tuhfetü’l-Fükahâ

“Tuhfetü’l-Fukahâ”, Hanefî fakîhi Semerkandî’nin (ö.539/1114?) bir çalışmasıdır.[1] Semerkandî, bu eseri, Kudûrî’nin (ö.418/1027) “el-Muhtasar” adlı eserini şerh etmek gayesiyle kaleme almış ancak içe...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi’nin “Mürşidü’s-Sâlikîn” Adlı Eseri

Turhallı Şeyh Mustafa Efendi, XVIII. yüzyılda ilmî ve irfanî kişiliği ile etkili olmuş isimlerdendir. Babasının adı Mahmûd olan Mustafa Efendi’nin fakir bir ailenin çocuğu olduğu nakledilmiştir. Musta...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sı ‘Nazm-ı Bekâî’

Hz. Hüseyin (r.a.) ve ehl-i beytten yetmiş kişinin Kerbela’da şehit edilmesi, mü’minlerin gönüllerinde onarılması mümkün olmayan derin izler bırakmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “cennet’in delikanlı...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Ahfâdından Hüseyin B. Muhammed Ve “Amme Cüzü” Tefsîri

Kur’ân-ı Kerim, insanlara yol gösterici olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)’e indirilmiş son ilâhî kitaptır.[1] Allahu Teâlâ, kelâmını “takva sahiplerine” yol gösterici olarak tavsif etmiştir.[2] Mü’minler,...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Darendeli Süleyman Penâhî ve Nasîhatnâmesi

“Nasihatnnâmeler” veya bir diğer adıyla “Pendnâmeler”, kişisel ve toplumsal anlamda ahlakî olgunluğu yakalayabilmek amacıyla kaleme alınan didaktik eserlerdir. Bu eserlerde müellifler, ahlâkî çözülmel...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ŞEYHZÂDEOĞLU ÖZEL KİTAPLIĞI’NDA BULUNAN NAKŞBENDİYYE SİLSİLESİNE DÂİR YAZMA BİR ESER: SİLSİLENÂME-İ...

Tanıtımını yapacağımız eser, H. Hulûsi Ateş Darende Şeyhzâdeoğlu Özel Kitaplığı, Kitap No: 62, Tasnif No:297’de kayıtlıdır. 1277/1860-61’de istinsah edilen nüshanın müstensihi es-Seyyid el-Hâfız Hüsey...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ŞEYH SA’DULLAH EL-HALVETÎ’NİN İŞARETİYLE KALEME ALINAN VE DARENDE ŞEYHZADEOĞLU ÖZEL KİTAPLIĞINDA BUL...

İmâm-ı Busûrî’nin (ö.695/1296 [?]) Hz. Peygamber (s.a.v.)’i   övmek, O’nun fizikî ve ahlâkî yönlerini dile getirmek için kaleme aldığı “el-Kevâkibü’d-dürriye fî medḥi ḫayri’l-beriyye” adlı ç...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
DARENDE ŞEYH HAMÎD-İ VELÎ KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN “NAKŞBENDÎ TARİKATI” ADLI YAZMA ESER

Nakşbendiyye Tarikatı, İslâm dünyasının büyük bir bölümünde etkin olmuş yollardan biridir.[i] Nakşbendîlik, Anadolu’da özellikle Mevlâna Hâlidi-i Bağdadî (1242/1826) ve halifeleri ile etkin olmuştur.[...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
SOLAKZÂDE’NİN (1095/1683) “ŞERH-İ ENDÜLÜSΔ ADLI ESERİNİN MUSTAFA SÜLEYMAN (ö.?) DARENDEVÎ NÜSHASI

“Ebü’l-Ceyş el-Endülüsî” şeklinde tanınan “Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Ensârî el-Endülüsî” 459/1065’te vefat etmiş bir müelliftir. Onun “el-Arûzu’l-Endülüsî” adlı eseri klasik dönem ilim adam...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
MİNHÂCÜ’L-MÜZEKKİRÎN VE Mİ’RÂCÜ’L-MUHAZZİRÎN

Ebûbekir b. Ebûbekir ed-Dârendevî (ö.?) tarafından kaleme alınan “Minhâcü’l-Müzekkirîn” adlı eser, “Şeyh Hamîd-i Velî Kütüphanesi Darende 1335” mührü ile ismi geçen kütüphaneye vakfedilmiş bir eserdir...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
MEVLÎDÜ’N-NEBÎ

şems-i sivâsî’nin darende h. hulûsî ateş şeyhzâdeoğlu özel kitaplığı’nda bulunan “mevlîdü’n-nebî” adlı eserinin yazma bir nüshası   Şems-i Sivâsî (1007/1597), velûd bir İslâm âlimi ve Hakk’...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
DARENDE’DE BİR YAZMA ESER HÂZÂ KİTÂB-I SEYYİD BATTÂL GÂZÎ

Darende ilim ve irfân ehli birçok şahsı bağrında saklayan saklı bir inci izlenimi veren nadide yerleşim merkezlerinden biridir.[1] Darende, özellikle Somuncu Baba’nın bu güzide mekâna dokunuşu ile mad...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
MÜFESSİR SÛFÎ KUTBÜDDÎN-İ İZNİKÎ ve KALBİN (BAZI) HASTALIKLARINA DAİR DEĞERLENDİRMELERİ

Kutbüddîn-i İznikî, oğlunun verdiği bilgiye göre Niğde’de doğmuş, daha sonra İznik’e göçerek buraya yerleşmiştir.[1] İznikî’nin babasının adı Mehmed’dir. İznikî, döneminin önde gelen birçok âliminden ...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ABDURRAHÎM-İ TIRSÎ ve DÜŞÜNCE DÜNYASINDAN SEÇKİLER

Abdurrahîm-i Tırsî, Kâdiriyye Tarikatı’nın Eşrefiyye kolunun İznik ve çevresinde yayılmasında etkili olan en önemli isimdir. Tırsî, İznik’in Tirse köyünde dünyaya gelmiştir.[1] Doğum tarihi bilinmemek...

Yazar: Fatih ÇINAR

Uygulamadan devam edin