Aranan Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Karadeniz’de Faaliyet Yürüten Şemsiyye Meşâyihi

Karadenizli Olan Ve Karadeniz’de Faaliyet Yürüten Şemsiyye (Sivâsiyye) Meşâyihi Anadolu’da etkin olan önemli tarîkatlardan biri Halvetiyye’dir.[1] Dört ana şubesi ve birçok alt kolu ile Halvetiyye Tar...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Suyolcuzâde Ahmed-i Nehrî

Tekirdağ, Anadolu ile balkanlar arasında bir geçit bölgesi ve ilim, kültür, sanat ve mâneviyât merkezi İstanbul’u besleyen ana merkezlerden biri olması bakımından önemli bir şehirdir.[1] Tekirdağ’ın b...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Yozgatlı Şeyhzâde Ahmed Efendi

Ahmed Efendi, ismi Yozgatla özdeşleşmiş gönül erlerindendir. Yozgat ve çevresinde vesîle olduğu hizmetleri, yetiştirdiği talebeleri ve irşâd faaliyetleriyle gönüller fetheden Ahmed Efendi, Nakşbendî T...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Hamza Nigârî ve Hakîkat Çağrısı

Karabağ’dan Anadolu’ya Miras Mânevî Bir Nefes:Hamza Nigârî Ve Hakîkat ÇağrısıKarabağ, insanlığa anlam arayışında rehber ve Hakk’a dâvet konusunda nice büyük ismin yetiştiği mümbit bir diyardır. Karaba...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Terzi Baba ve Gönül Dilinden Mesajları

Ası‎l adı‎ Mehmed Vehbi olan ve ismi Erzincan ile özdeşleşen Terzi Baba, mesleği dolayısıyla bu sıfatla anılmıştır. Terzi Baba mesleğinden dolayı “Terzi Ağa”, boyunun uzun olmasından dolayı “Uzun Terz...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Bilge Bir Hükümdâr: Kadı Burhâneddîn

Bilge Bir Hükümdârın Gönül Dünyası: Kadı Burhâneddîn Dîvân’ında Gönül Gemisinin Seyri‘Işkı denizine ben biliş idüm ezeldeÂşinâyam nola eşkümde eger yüzer isem[1]Kadı Burhâneddîn, XIV. yüzyılı ilmî, ed...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mehmet Raîf Efendi ve Edep Burçları

Nakşbendî Tarîkatı’nın önde gelen isimlerinden olan Mehmed Raîf Efendi’nin hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. İstanbullu olduğu bilinen Raîf Efendi, İstanbul’da 1309/1891’de vefât etmiştir...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mehmed Emîn-i Tokâdî ve Manevî Yolculuğun Kilometre Taşları

Mehmed Emîn-i Tokâdî, 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın ilk yarısının önde gelen isimlerindendir. Bir Nakşbendî şeyhi olan Tokâdî aynı zamanda seyyah sûfîlerdendir. Bu çalışmada, velûd bir m...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Hâşimî Emîr Osman Efendi ve Kutbiyye Risalesi

Bayrâmî-Melâmî geleneğinin önde gelen isimlerinden olan Hâşimî Emîr Osman, XVI. yüzyılda faaliyet yürütmüş sûfîlerdendir. Hâşimî, döneminin şartları içerisinde görüşlerini bir usûl dâiresince serdetme...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
İhramcızâde’nin “Katre Şiiri”

İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi, Sivas ve çevresinde maddî ve mânevî sahadaki hizmetleriyle gönüller fethetmiş bir Hakk dostudur. İsmail Efendi, tevazu ve mahviyyeti, halka hizmeti Hakk’a hizme...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Hayrabolulu Gülşenî-Hâlvetî Şeyhi Mahvî’nin Dîvânçe’sinde Aşk Telakkîsi

Gülşeniyye Tarikatı’nın Hâletî kolu şeyhlerinden olan Mahvî (ö.1150/1737), XVIII. yüzyılda Hayrabolu’da faaliyet yürüten, dilindeki zenginlik, edebî zevki ve içeriği ile dikkat çeken Dîvânçe’si ile ta...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Kaygusuz Abdal ve Gönül Eğitimi

Kaygusuz Abdal, Bektaşiyye Tarikatı’nın ve tekke edebiyatının en önemli simalarından birisidir.[1] XIV. yüzyıl sonu ile XV. yüzyılın birinci yarısında yaşayan, Teke ili Alâiye Sancağı Beyi’nin oğlu ol...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Hüsâmeddîn-i Ankaravî ve Melâmî Neşvesi

Hüsâmeddîn-i Ankaravî, Bıçakçı Ömer Dede (ö.880/1475) tarafından kurulan Melâmiyye-i Bayrâmiyye olarak bilinen ikinci devre Melâmî şeyhlerindendir. Burada Ayaşlı Bünyamin (ö.926/1520), İsmail-i Ma’şûk...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Şihâbüddîn Ahmed Sivasî ve Hakîkat Yürüyüşü

Şihâbüddîn-i Sivasî, Selçuklu Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne geçiş döneminde tefsir, hadis, fıkıh, nahiv ve tasavvufî eserleri ile etkin olmuş biridir. Sivasî, aynı zamanda Zeyniyye Tarîkatı’nın Anad...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Depremin İkinci Günü Kahramanmaraş İzlenimleri

Dostlarım, insanın hayatında tarif etmekte zorlandığı, ne diyeceğini bilemediği, şaşkınlığa düştüğü anlar vardır. 07.02.2023 Salı günü yani büyük depremden bir gün sonra cenaze hizmetleri için Kahrama...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mustafa Nehcî Efendi ve Hakîkat Umdelerinden Damlalar

Mustafa Nehcî Efendi, Halvetiyye Tarikatı’nın Cihangiriyye kolunun önemli isimlerindendir. O, hakîkat yolcusu bir mürşid-i kâmil ve topluma yön veren gönül erlerindendir. Nehcî Efendi, velûd bir müell...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Zileli Muharrem Efendi Ve İslâmî Hassasiyeti

Zileli Muharrem Efendi ve İslâmî Hassasiyetle Yaşamayı Öngören Bazı Mesajları  Muharrem Efendi, İslâm tarihinde meşhûr üç Şems’ten biri kabul edilen Şemseddîn-i Sivâsî’nin (ö. 1006/1597) ağabeyid...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Nûreddîn-zâde Muslihuddîn Mustafa Efendi

Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Üstâdlarından: Nûreddîn-zâde Muslihuddîn Mustafa Efendi ve Gönül Dünyasından YansımalarNûreddîn-zâde, Belgradlı Münîrî (ö. 927/1521) tarafından “Zamanımızın Hasan-ı Basrîsi”,[1]...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Pîr Ali Aksarayî ve Gönül Dünyamıza Katkısı

Kınayanın kınamasından çekinmeden ve ihlâs merkezli salih amelle hayatı anlamlı kılma gayreti şeklinde özetlenebilecek melâmet yolu tarihî seyr içerisinde üç devirden oluşmaktadır.[2] Hamdûn Kassâr’ın...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Kastamonu’da Bir Gönül Eri: Şeyh Şabân-ı Velî ve Çağrısı

Şeyh Şa’bân-ı Velî (ö.976/1569), Halvetiyye Tarikatı’nın Cemâliyye kolunun Şa’bâniyye adlı alt kolunun kurucusudur. Hazret’in yolunun tasavvuf tarihi ve Anadolu’da gelişen tasavvufî düşünce açısından ...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Şemseddîn-i Sivâsî’nin Sırrı

Receb-i Sivâsî ve Şemseddîn-i Sivâsî ile Münasebeti Şemseddîn-i Sivâsî, İslâm tarihindeki meşhur üç Şems’ten biridir. Hz. Mevlânâ’nın yol göstericisi Şems-i Tebrîzî ve Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hocas...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mustafa Takî Efendi’den İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi’ye İntikâl Eden Emânet

Mustafa Takî Efendi (ö.1925), bir ilim ve fikir adamı, bir mürşid-i kâmil, TBMM’nin ilk konukları arasında bir milletvekili ve topluma hizmete adamış ömrü ile yakın tarihimizde derin izler bırakmış bi...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mustafa Takî Efendi’nin Medeniyet Anlayışı

Medeniyet, sözlükte “şehirleşmek, şehir halkının yaşayışını benimsemek” manalarına gelmektedir. Farklı tanımları yapılan bu kavramın tanımlarında ortak olan nokta, medeniyetin, şehir hayatının, sosyal...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mecmûa-i Şemseddîn-i Sivâsî Nüshası

Darende Şeyh Hâmid-İ Velî Kütüphanesi’nde Bulunan Mecmûa-İ Şemseddîn-İ Sivâsî NüshasıBu çalışmada, Şeyh Hâmid-i Velî Kütüphanesi’nde Şemseddîn-i Sivâsî’nin (ö.1006/1597) Mevlîd-i Şerîf’i olarak kayded...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Sûfîlerin Örnek Nesil Olarak Sahâbe-İ Kirâma Bakışı

Şems-i Sivâsî (1007/1597), velûd bir İslâm âlimi ve Hakk’ı gönüllere nakşeden bir gönül eridir. Osmanlı’nın muhteşem yüzyılı olarak adlandırılan XVI. yüzyılda yaşayan bu gönül eri, eserleri, yetiştird...

Yazar: Fatih ÇINAR

Uygulamadan devam edin