Aranan Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
ÖLÜLER BERZAH ÂLEMİNDE BİRBİRLERİYLE GÖRÜŞÜRLER Mİ?

Bir Müslüman için hayat sadece dünya hayatından ibaret değildir. Dünya hayatı, hangimizin daha güzel amel işlediğinin denendiği geçici bir hayattır: “Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilik ile dene...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İSLÂM’IN DEĞERLER ALANINDA GETİRDİĞİ ÖLÇÜ

Peygamberlik, Yüce Allah’ın kulları arasından özel olarak seçtiği ve görevlendirdiği bir elçiliktir. Bu bağlamda nübüvvet Allah vergisidir; kesbi değil, vehbidir.  Nübüvvetin tarihinde Allah her toplu...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
HESAP GÜNÜNDE ORGANLARIN ŞÂHİTLİĞİ

İlk Müslümanlardan, cennetle müjdelenen on kişiden biri, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu, Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’dur. O, şöyle anlatır: “Bir ara Kâbe’nin örtüsüne tutunmuş duruyordum...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İSLÂM’A GİRİŞİN ÖNÜNDEKİ BARİYER: “ÖNYARGILI OLMAK”

Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke putperestlerine Kur’an’ı tebliğ ederek onları Allah’ın birliğine inanmak, sadece O’na kulluk etmek, bencil duygulardan ve haksız davranışlardan arınarak insanlara iyilik e...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
ALLAHU TEÂLÂ ÂHİRETTE GÖRÜLECEKTİR

Sahabeden Süheyb (r.a), “İyilik edenler için daha güzeli ve fazlası vardır.”[1] mealindeki ayet hakkında Hz. Peygamber (s.a.v.)’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Cennetlikler cennete girdikleri zama...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
HİÇBİR DÜNYEVÎ ÇABA BİZİ ALLAH’I ANMAKTAN ALIKOYMAMALIDIR

Medine yılları…  Günlerden Cuma...  Allah Rasûlü Hz. Muhammed (s.a.v.)Ravza-i Mudahhara’nın minberinde Cuma hutbesi okumaktadır.Tam bu esnada Medine’ye bir ticaret kervanının ulaştığını ilân eden sesl...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
KADER VE ECEL İLİŞKİSİ

Hicretin ikinci yılında (624), Müslümanlarla Mekkeliler arasında cereyân eden Bedir Savaşı’nda ağır bir yenilgi alan müşrikler, bunun intikamını almaya yemin etmişlerdi. Aradan bir yıl geçmişti. Mekke...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İSLÂM’DA DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

Ensar… Mekke’den Medine’ye hicret eden muhâcirlere yardım eden Medineli Müslümanlara verilen bir isimdi. Mânâsı, “yardım edenler” demektir. İşte Ensar’a mensup olan Sâlim b. Avfoğullarından bir kişini...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İtikâdî ve Amelî Şirkten Kaçınmak

Arapçada “eş-şerîke” ve “eş-şirk” şeklinde kullanılan şirk sözcüğü, “ortaklık” mânâsına gelir. İtikadî anlamda şirk, Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olduğunu kabul etmek, O’ndan b...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Küfür ve İnsan Hayatındaki Tezâhürleri

İnanç bakımından insanlar dört gruba ayrılır: Mü’min, kâfir, münâfık ve müşrik. Bunları inananlar ve inanmayanlar şeklinde ikiye ayırmak da mümkündür. Çünkü müşrikler ve münâfıklar inanç bakımından kâ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
YÜCE ALLAH’I GEREĞİ GİBİ TAKDİR ETMEMEK

Takdir, muhatabın yaptıklarına değer vermektir. Değer yerine göre sözlü ya da yazılı bir teşekkür veyahut farklı şekillerde ödüllendirme olabilir.  Çünkü takdir edilmesi gerekeni takdir etmek bir erde...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
YÜCE ALLAH’TAN ÜMİT KESİLMEZ.

İslâm öncesi döneme “Câhiliye Dönemi” denilir. “Cehile” sözcüğünden türeyen câhiliyye, “Arap Yarımadası’nda ilâhî kanunların, Allah’tan vahiy alan bir peygamberin ve vahye dayanan bir mukaddes kitabın...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
KELİME-İ TEVHİDİN ÖNEMİ

İslâm’ın Mekke Dönemi… Hz. Peygamber (s.a.v.), insanları aleni olarak çok tanrılı bir inanç biçiminden tek İlaha dayanan bir Allah inancına çağırıyordu. Putperestliğin yaygın olduğu bir toplumda Hz...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
DUÂ: KULLUĞUN ÖZÜ

Sahâbeden Nu’mân İbn Beşîr (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)’ın, “Duâ ibâdettir.” buyurduktan sonra, “Rabb’iniz şöyle buyurdu: ‘Bana duâ edin, duânızı kabul edeyim. Bana kulluk/duâ etmeyi kibirlerine yed...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Günahlar Sebebiyle Yüce Allah’tan Ümit Kesilmez.

Ebû Desme Vahşî b. Harb el-Habeşî. Sudan’dan Mekke’ye getirilmişti. Tuayme b. Adî’nin kölesiydi. Uhud Savaşı’nda Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcası Hz. Hamza’yı şehit etmişti.  Sonraları Müslüma...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İslâm, Yeniden Doğuş ve Ruh Göçü İnancını Reddeder

“Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?”[1] Bu âyet, ölüm ötesi hayatı inkâr edip, “Ruhlar bedenlerden çıktıktan sonra bir başka ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Yüce Allah’ın Varlığının Delili: “Renklerin ve Dillerin Farklılığı”

İslâm’da bir toplumun farklı soylara ve kabîlelere ayrılması doğal kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’de, toplumların farklı boy ve kabîlelere ayrılması, sosyolojik anlamda insanların birbirlerini tanımada ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
KÂMİL İNSAN OLMA BAKIMINDAN KADINLA ERKEK ARASINDA BİR FARK YOKTUR

İslâm, kadın ve erkek cinsine bütünlük çerçevesinde bir insan olarak bakmıştır.  İslâm’a göre her iki cins de iman, ibâdet ve ahlâk alanında kendi özgür iradeleriyle ulvîliğe yükselebilecekleri gibi s...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
ALLAH’IN VARLIĞININ VE KUDRETİNİN DELİLİ: “RÜZGÂRLAR”

Mîlâdî, 627; Ebû Süfyan komutasındaki Mekke müşrikleri Beni Nadir Yahudilerinin teşvikiyle Bedir ve Uhud Savaşlarında elde edemedikleri zaferi elde etmek için üçüncü defa birleşik kuvvetlerle Medîn...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
“LEVHVE’L-HADÎS” TÜCCARLARI

İslâm’ın ilk yılları, Mekke Dönemi... Her sene Mekke’de haram olan aylardan; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında panayırlar kurulurdu. Kur’an-ı Kerim’de bir âyette haram olan aylardan şöyle...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMANLIĞINI BAŞA KAKANLAR

Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) sahâbe-i kirâmla birlikte Mescid-i Nebî’de otururken, Esedoğullarından bir grup çıka geldi. Onların içinden bir sözcü O’na şöyle seslendi: “Ey Allah’ın Elçisi! Bizler...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
DİNİN, DÜNYÂ MENFAATİNE VÂSITA KILINMASI

  Din, insanın Allah’la, hemcinsleriyle ve varlıkla olan ilişkilerini düzenleyen değerler manzumesidir. Bu değerleri davranış tarzı haline getirmeye de dindarlık diyoruz. Dindarlık olgusunda ö...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
MÂNEVÎ OLGUNLUĞA ERİŞMENİN YOLU: “TEZKİYE OLMAKTIR.”

Yahudiler, kendilerinin “Allah’ın oğulları, sevgilileri”[i] ve “dostları”[ii] olduklarını, öldükten sonra da “birkaç gün dışında âhirette cezâ çekmeyeceklerini”[iii] söyleyerek kendilerini aklamaya ça...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Yüce Allah’ın Varlık Delili: “Yaratılışta Kusursuzluk”

Kusur, bir eksikliktir; yaratılmış insana ait eylemlerle ilgilidir. Yüce Allah ise, kemâl sıfatlarıyla muttasıf olup her türlü kusurdan münezzehtir. Bu yönüyle O, yarattığı bütün varlıkları en güzel b...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İman ve İmtihan İlişkisi

“İnsanlar denenip imtihandan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik.’ demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?” Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette doğru olanları ortaya çıka...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ