Aranan Kategori: 194.Sayı

Makale Kapak Resmi
KUR’AN KURSLARINDA DİN EĞİTİMİ

Kur’an merkezli din eğitimi, Peygamberimiz (s.a.v.)’in rehberliğinde Mescid-i Nebevîi’nin bir bölümü olan Suffa Mektebi’nde başlamıştır. O günden bugüne camilerimiz, camilerimizin müştemilatında dinî ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
SIR EYLEYEN HİKMETİ DUY!..

Dön, bu aşkın Kâbe’sini; Nûr eyleyen vahdeti duy!.. Arzın, Arş’ın secdesini; Bir eyleyen hasleti duy!.. Kor yürekten al bu sesi; Ayet ayet doku nefsi!.. Tevhîd yüklü her nefesi; Gür eyleyen r...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
ASRIN TEHLİKESİ: DÜŞÜNCE ENGELİ

Gün geçmiyor ki tehlikesiz bir güne uyanmayalım. Şehirleşmenin iyice büyümesiyle birlikte teknolojik altyapının da yaygınlaşmasına paralel olarak tehlikeler artıyor. Toplum içerisinde yaşadığımız göz ...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
KARDEŞLİK DUYGUSU

Kardeş kelimesi sözlüklerde, aynı anne ve babadan doğan veya ortak değerlere ve vasıflara sahip kimseler olarak tanımlanmaktadır. Arapça’da ise kardeş kelimesi, “uhuvvet” kelimesiyle ifade edilir ki a...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
SOMUNCU BABA KİTABI

Anadolu’yu manevî ışıklarıyla aydınlatan gönül erlerinin serdarlarından biri de, Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hâmid-i Veli Hazretleri’dir. Hicri 815, miladi 1412 tarihinde Darende’nin Zaviye maha...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMAN GENÇ KIZ NASIL OLMALI?

Selam; ahir zamanda dinini öğrenmeye çalışan asrın Ayşe’lerine, Fatıma’larına, Hatice’lerine, Sümeyye’lerine olsun. Rabb’im bizleri dîni mübîni İslâm’ın şuur ve hakikatine ulaştırsın. İçinde yaşadığı...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
İSLÂMÎ MÜCADELEDE NEBEVÎ METOD

İslâm, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği tek ilahî dindir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den başlayarak son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar bütün peygamberler aynı dini insanlara tebliğ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
MÜŞTAK BABA

Müştak; iştiyak duyan, özleyendir Sevdiğinin yolunu gözleyendir Bitlisli Muhammed Mustafa Müştak Kâdirî şeyhi olduğu muhakkak Bin Yedi Yüz Elli Dokuz’da doğdu Yaş Yetmiş Üç, dünyâyı yasa boğd...

Yazar: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
GÖZÜMÜN NURU NAMAZ

Namaz, Müslümanların günde beş defa belirli vakitlerde yerine getirdikleri farz bir ibadettir. “Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir.”1  Namaz aynı zamanda ...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
EBÛ HANÎFE’NİN BAZI VASİYETLERİ

Kültür ve ilim tarihimizde vasiyetnâmeler bir irşat yolu olarak görülmüştür. Bunun için bazı büyük âlim ve sûfîlerin vasiyetleri meşhur olmuştur. Ebû Hanîfe’nin vasiyetleri de meşhur olanlar arasındad...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
CEZAYİRLİ HASAN PAŞA OSMANLI DEVLETİ’NİN ABD’Yİ VERGİYE BAĞLAMASI

Cezayirli Hasan Paşa, Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiş, cesaretiyle tanınmış sadrazamlardandır. Heybetli görünüşünden dolayı önceleri kendisine “Palabıyık” lakabı verilmişse de sonraları “Cezayirli” ve...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
HİCRAN EDERLER...

Güzeller güzeline seni hayran ederler.. Hal-i pürmelâlini sonra seyran ederler.. Bir an gaflete düşüp başkasına meyletme, Göz ucuyla baktığın bağı viran ederler.. Bu sevda yollarını gurbetlere...

Yazar: Servet YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
HAYÂL

Geçmişin silueti canlansa gözlerimde Yeniden uyansa tarih kendi küllerinden Mazinin kapısında bir umut bekleyerek Dilimden dökülen tılsımlı kelimelerle Açıl susam açıl desem bir masalda gibi ...

Yazar: Mehmet SERTPOLAT

Makale Kapak Resmi
ÇOKLUKTA BİRLİK DÜŞÜNCESİ

İslâm kelimesi sözlükte “barış, sulh, selâmet” anlamlarına gelmektedir. Rahmet dini olan İslâm; insanları bütünleştirici, uzlaştırıcı, barışı ve kardeşliği telkîn edici yönleriyle ortaya çıkmıştır. Bu...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

1. Derde düş oldukça dil dostdan devâ hâsıl kılar Cevrine eğdikçe baş zevk u safâ hâsıl kılar 2. Öyle istiğnâdadır gönlüm reh-i aşkında kim Koydu andan gayrıyı fakr u fenâ hâsıl kılar 3. Cevre...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Kapak Resmi
194.Sayı
Uygulamadan devam edin