1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: Kültür

Makale Kapak Resmi
O Bir “KÂBUS”

Kendisiyle tanıştığımda henüz 16 yaşındaydı. Derste, teneffüste, okul bahçesinde ve okul sınırlarının dışında tabiri caizse terör estiren bir kişilikti Cumali... Odama ne zaman bir öğretmen ya da bir ...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
HAKİKATİN EŞİĞİ NÜBÜVVETİN IŞIĞI

Edip Ahmed b. Mahmud Yüknekî tarafından XII. yüzyılda yazılmış, Türk dili, edebiyatı ve kültür tarihinin önemli kaynaklarından olan Atebetü’l-Hakâyık, Hakikatler Eşiği anlamına gelmektedir. Dâd İspehs...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
HAYATI BESMELEYLE YAŞAMAK

Cahiliye Dönemi müşrikleri mühim işlerine “Lat adına!”, “Uzza adına!” ve “Menat adına!” diyerek başlarlarken Hıristiyanlar “Baba-oğul ve kutsal ruh adına!” diyerek başlarlardı. Hanif dinine mensup ola...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
DAVRANIŞLARIN ZİHİNSEL TEMELLERİ

Her eylemin bir düşünce boyutu vardır. Herhangi bir iş için eyleme geçmeden evvel bunu zihnimizde tasarlarız. İç temsillerimiz, düşüncelerimiz, fikir kalıplarımız, aldığımız eğitimler fizyolojik davra...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
HANEDANIN İKİNCİ ATASI: SULTAN İBRAHİM

Osmanlı'nın Çalkantılı Yıllarında Yetim Bir Çocuk: Sultan İbrahim                 Osmanlı padişahlarının 18. si olan Sultan ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
ŞEYHZÂDEOĞLU ÖZEL KİTAPLIĞI’NDA BULUNAN NAKŞBENDİYYE SİLSİLESİNE DÂİR YAZMA BİR ESER: SİLSİLENÂME-İ...

Tanıtımını yapacağımız eser, H. Hulûsi Ateş Darende Şeyhzâdeoğlu Özel Kitaplığı, Kitap No: 62, Tasnif No:297’de kayıtlıdır. 1277/1860-61’de istinsah edilen nüshanın müstensihi es-Seyyid el-Hâfız Hüsey...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
HAKANLAR HAKANI’NDAN ÂLEMLERİN SULTANI’NA

Osmanlı Devleti’nin her cihetten fetihlerle genişlemesinde büyük pay sahibi olan hükümdar Kanûnî Sultan Süleyman Han’dır. Onun döneminde ordunun özellikle Batı’ya yönelmesi ve gemilerin Akdeniz’e sürü...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
TASAVVUF TERTEMİZ BİR YOLDUR

Tasavvuf velilerin yolu olduğu için kar gibi temiz bir yoldur ki asla leke kabul etmez. Onda leke olduğunu zannedenler elmas ile cam parçasını ayırt edemeyen kimselerdir. Günümüzde dine düşmanlık etme...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
MİLLETÇE ŞEHADETE DOĞRU KOŞMAK

Daha dün gibiydi. İyice hatırlıyorum. Hem istesem de unutabilir miyim ki? Millet olarak şehadet aşkıyla meydanlara indiğimiz, cephelere koştuğumuz, köprülere çıktığımız o kızıl geceyi… Anadolu’da da b...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK ŞUURU

“Birlik ve beraberlik”, çok sık duyduğumuz kavramlardan olsa gerek. Öğrencilik yıllarımızdan tutun, mezuniyetten sonra, askerlik görevinde, iş hayatında, kitle iletişim araçlarında, velhasıl bu toprak...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
TÜRKİYE'DE DARBE GELENEĞİNİ BİTİREN KALKIŞMA: 15 TEMMUZ

15 Temmuz kalkışması bağımsızlığımızı, millî iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini; nihayetinde birlik ve beraberliğimizi hedef almıştı. O gece; milletin ödediği vergilerle alınan devletin uçakları, t...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
ŞEYH SA’DULLAH EL-HALVETÎ’NİN İŞARETİYLE KALEME ALINAN VE DARENDE ŞEYHZADEOĞLU ÖZEL KİTAPLIĞINDA BUL...

İmâm-ı Busûrî’nin (ö.695/1296 [?]) Hz. Peygamber (s.a.v.)’i   övmek, O’nun fizikî ve ahlâkî yönlerini dile getirmek için kaleme aldığı “el-Kevâkibü’d-dürriye fî medḥi ḫayri’l-beriyye” adlı ç...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
VELİLERİN AKLI KULLANMAYA VERDİKLERİ ÖNEM

İslâmiyet dini akla büyük önem vermiştir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim, pek çok ayetinde, insanı göklerin ve yerin yaratılışını düşünmeye davet ederek şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz göklerin ve yerin yarat...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
MEZARLIKLARA VE HAZİRELERE DAİR

Mezarlıklar bizim uhrevî definelerimiz, hazireler de manevî hazinelerimizdir. Bu mekânlar, şehirlerimizi, ilçelerimizi, kasabalarımızı, köylerimizi süsleyen bedestenlerdir âdeta. Süheyl Ünver’in tabir...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hikmet’ten Dîvân-ı Hulûsi’ye Değişmez Parola “Nerde Gönlü Kırık Biri Görsen Yoldaşı Ol!”

“Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol” (Osman Hulûsi Dârendevî) Yaklaşık bin yıl önce Türkistan topraklarında husûle gelen nüvesinin vücut bulup, dal...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
AİLEDE EMPATİ VE DİĞERKÂMLIK

Ailemiz, gözlerimizi açtığımız ilk toplum birimidir. Okul çağına gelene kadar her şeyi ailemizden görür ve öğreniriz. Bizlerin bugünlere gelişinde, büyümemizde, gelişmemizde, eğitimimizde, velhasıl bi...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
ELEST BEZMİNDE VERİLEN MÎSAKA SÂDIK KALMAK: Cüneyd-i Bağdâdî Gözünden Bir Bakış

Lügatte “sağlam ve muhkem olmak” anlamına gelen “ve-sâ-ka” ya da “güvenmek, itimat etmek” manasındaki “si-ka/vüsûk” kökünden türemiş bir isim olan mîsâk kelimesi “antlaşma ya da kuvvetli ahid” anlamla...

Yazar: Gökhan ÖZBEK

Makale Kapak Resmi
MEVLÂNA BİR İSLÂM ERENİDİR

Bugün dünya üzerinde birçok farklı din mensubunun Hazreti Mevlâna’ya ilgi gösterdiğini görüyoruz. Mesnevî’nin dünyada en çok okunan kitaplardan birisi olması, Mevlâna’nın Konya’daki türbesinin dünyanı...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
DOĞUMUNUN 850. YILINDA AHÎLİK TEŞKİLÂTININ KURUCUSU AHÎ EVRAN

Arap dilinden Türkçeye geçen ve "kardeş(im)" anlamına gelen "ahî" kelimesi, İslâmî kavramlardan biri olan uhuvvetin de tecellisidir. Ahîlik (akılık), Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü gibi bazı ilim adamlar...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
HER ŞEY MÂŞUKTUR, ÂŞIK BİR PERDEDİR

Adamın biri, oğlunu Bağdat’ta yaşadığı söylenen çok arif, âlim bir zâtın yanına verip yetiştirmek istemiş. Anadolu’dan kalkıp âlimin yanına gitmişler. Gittikleri yerde çok hoş karşılanmışlar. İkramlar...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
ESKİLERDEN NASİHAT: YEMEK ÂDÂBI

Bugün modern dünyada unuttuğumuz birçok âdap ve davranışlardan biri olan yemek ve yemek âdabını yeniden hatırlamak maddî ve manevî anlamda hayatımıza birçok zenginlik katabilir. Bu yazımızda, Osmanlıc...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
DÜNYAYI BOYAYAN SANATKÂR: NUSRET ÇOLPAN

Gerçek sanatkârlar mütevazı insanlardır. Çünkü yaptıkları sanat eserlerinin gerçek sanatkârın eserleri yanında bir hiç olduğunun farkında, idrakindedirler. Kâinata tefekkür gözüyle bakar onlar ve Rabl...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
VEFATININ 750. SENESİNDE HACI BEKTÂŞ-I VELÎ

Hak ve hakikat dostlarının büyüklerindendir Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî. Gönüllere kandil olan bu Türkmen şeyhinin gerçek adı "Bektaş"tır. Babası, Horasan hükümdarlarından İbrâhîm-i Sânî'dir.  Vefatında...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
ŞİİRİN UFKU ŞAİRİN HAYALİ

Bilindiği üzere peygamberlerin mucizeleri, kendi devirlerinde revaçta bulunan ve gelişmiş olan bilim ve sanata göre farklılık arz etmektedir. Bu durum, onların gönderildikleri kavimde kabul edilmeleri...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
BEDİR SONRASI ŞİİR SAVAŞLARI

Kur’an-ı Kerim’in söyleniş güzelliği, ifade tarzındaki letafet, üslubundaki halavet insanların ruhlarını derinden etkilemiştir. Kur’an’ın, sahip bulunduğu edebî üstünlük ve muhteva zenginliği itibariy...

Yazar: Aydın BAŞAR

Uygulamadan devam edin