Aranan Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Allah’ın Mü’minlere Verdiği İlâhî Görev: Küskünleri Barıştırmak

Yüce Allah, Hucurat Sûresi 10. âyet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “İnananlar ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki O’nun merhametine...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol

Yüce Allah, Hûd Sûresi 112. âyette şöyle buyurmaktadır: “Seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir....

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İlk ve Son İnen Âyetler

Kur’ân-ı Kerim’den ilk inen âyetler Alak sûresinin ilk beş âyetidir. Yüce Allah, bu âyetlerde şöyle buyurmaktadır: “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabb’...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İnsanın En Büyük Düşmanı: Şeytan

Şeytan, insanın dünya hayatında sık sık karşılaştığı bir düşmandır. Şeytan Allah katındaki makamını insan sebebiyle kaybettiği için insana düşman olmuştur. Bundan dolayı insanı Allah’ın yolundan saptı...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Bilmediğin Şeyin Ardına Düşme

Yüce Allah, İsrâ Sûresi 36. âyette şöyle buyurmaktadır:“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”Âyetin başında geçen “latakfu”, “iz s...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Evrensel Değerlerden Ahde Vefa

Birçok değer yargısının yozlaştığı, ahlakî erdemlerin unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde yaşamaktayız. Günümüzde terk edilen önemli ahlakî erdemlerden biri de ahde vefadır. Hâlbuki ahde vefa göstermek...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
ÇAĞDAŞ İNSANIN HASTALIĞI: DÜNYEVİLEŞME

Yüce Allah, insanı en güzel bir surette yaratmış[1] ve ona sayısız nimetler bahşetmiştir.[2] Ayrıca insanı yaratıklar içerisinde üstün kılmış[3]  ve canlı cansız her şeyi insanın hizmetine sunmuştur.[...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
GERÇEK DİNDARLIK

Son zamanlarda birçok İslâmî kavramda büyük bir anlam kayması meydana geldiğini görmekteyiz. Anlam kaymasına uğrayan kavramlardan biri de dindarlık kavramıdır. Dolayısıyla bu yazımızda özellikle dinda...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
HESÂBA ÇEKİLMEDEN NEFSİ HESÂBA ÇEKMEK

İnsan, Yüce Allah’ın yaratmış olduğu en şerefli varlıktır. Yaratılıp bu dünyaya gönderilerek başıboş bırakılmamıştır. İnsanın yaratılışının bir gâyesi vardır. İnsan yaratılış gâyesini bilmeli ve o doğ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İmanın Tadını Alabilmek

İnsan çoğu zaman şu soruyu kendi kendine sormalıdır: Ben gerçekten mü’min miyim? Çünkü günümüzde çoğu Müslüman imanın tadını alamamaktadır. O halde insan ne yaparsa imanın lezzetine erebilir? Bu gerçe...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Kur’an’ın Eşsiz Üslubu

İ’câz; bir şeyin benzerini yapma gücüne sahip olmakla birlikte onun benzerini yapamamaktır. Yani benzerini yapmaktan âciz bırakan şeye mu’ciz denilir. Mûcize (mu’cize) de bu kökten gelmektedir. Mûcize...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Günümüzde Yanlış Anlaşılan İslâmî Kavramlardan Biri: “Tevekkül”

Günümüzde bazı İslâmî kavramlar anlam kaymasına maruz kalmıştır. Bu kavramlardan biri de tevekküldür. Bu kavramların doğru anlaşılması İslâm mesajının doğru anlaşılmasına vesile olacaktır. Tevekkül k...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İSLÂM GÜZEL AHLAKTIR

İslâm, insanlığın hem dünyada hem de ahirette mutluluğunu hedefleyen son ilahî dindir. Bu din, en doğru bir şekilde Allah’ın kitabı Kur’an’dan ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetinden öğrenilebilir. Ç...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
AHLAKÎ BİR ERDEM OLARAK DİĞERGÂMLIK / İSAR

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’i bütün insanları dünya ve âhirette gerçek mutluluğa kavuşturmak için göndermiştir. Dolayısıyla bu gayeyi gerçekleştirmek için birçok prensip vaz etmiştir. Kur’ân’ın getirdiğ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERİMİZ’İN İZİNDE EHL-İ SÜNNET

Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI “Ehlu’s-sünnet” tabiri, dinde bid’atlerin ve Hariciyye, Mu’tezile, Mürcie ve Şîa gibi çeşitli fırkaların ortaya çıkmasından sonra, sünnetin savunulması ve ümmetin bütünlüğ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERİMİZ’İN (S.A.V.) İZİNDE

Sünnet Ne Demektir? Ehl-i Sünnet, kısaca; Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine uyan ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’i hayatta örnek edinen ve onun sünnetine göre hayatına yön veren demektir. Bu ifadeyi bira...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
SOSYAL BİR YARA OLARAK: BOŞANMA

Arapça sözlükte; “bağı çözmek ve serbest bırakmak” anlamına gelen talak kelimesi şer’î ıstılahta: “Nikâh vasıtayla evlilik bağı kuran çiftler arasındaki evlilik bağının çözülmesi” demektir.1 Türkçede ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İSLÂMÎ MÜCADELEDE NEBEVÎ METOD

İslâm, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği tek ilahî dindir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den başlayarak son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar bütün peygamberler aynı dini insanlara tebliğ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İSLÂM'DA HARAM

İslâm dini insana zararlı olan her şeyi yasaklamıştır. Haramlar genel olarak korunması zaruri olan beş şeyi zedeleyen ve onlara zarar veren fiil ve hareketlerdir. Bu beş şey ise can¸ mal¸...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
ÖZÜ SÖZÜ BİR

"Yüce Allah¸ insanlara iyiliği emredip de kendisi bunu yapmayan¸ kötülüklerden sakındıran fakat kötülükten kaçınmayan kişileri ağır bir dille uyarmakta ve onları şöyle ikaz ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZDEN: "MİSÂFİRPERVERLİK"

İnsan toplu halde yaşamak mecbûriyetinde olan sosyal bir varlıktır. Beşerî münâsebet gereği insanlar birbirleriyle zaman zaman ziyâretleşirler. Bu ziyâretleşme esnasında ev sahibinin misâfirine ikra...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
TOPLUMU FAZİLETE GÖTÜREN ADALET VE İYİLİĞİ EMRETMEK

"Her Cuma imamlar hutbenin sonunda yüksek sesle Nahl Suresi'nin 90'ncı ayetini okurlar. Hiç merak edeniniz oldu mu niçin bu ayet her hutbenin sonunda okunur? Acaba halk anlıyor mu¸ ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
HAYATI EBEDÎLEŞTİRMENİN YOLUDUR HİZMET

Yüce dinimiz devamlı surette bizlere böyle bir sorumluluk bilinci aşılamaya¸ bizleri bütün insanlık için yararlı işler yapmaya çağırmaktadır. Allah'ın emri doğrultusunda hizmet etmek¸ hayır ve i...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
HAYÂ DUYGUSUYLA YAŞAMAK

"Hayâ imandan olduğuna göre¸ hayâsız kimsenin ya imanı zayıftır veya hiç yoktur. Hayâsız bir kimsenin¸ "Kalbim temizdir¸ imanım kuvvetlidir." demesinin asılsız olduğu ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
DUAYA İCABET

"Allah'ın dualara icabet etmesi demek; duayı kabul edip kulunun istediğini hemen vermesi demek değil¸ yapılan dualara Allah'ın karşılık vermesi demektir."Yüce Allah Bakara Sur...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Uygulamadan devam edin