Aranan Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
Değerler Eğitimi

Bugün Müslümanlar olarak en çok muzdarip olduğumuz hususlardan biri de gençlerimizi değerlerimize göre eğitmeyi başaramamamızdır. Bu ne demek? Şu demek: Bizler bir takım değerlerin sahibiyiz, bunları ...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
İnsanın İki Bilgi Kaynağı: Akıl ve Vahiy

Dünyayı yaratan ve eşsiz nimetlerle donatan Yüce Allah, onu insanın emrine vermiştir. Bu nimetlere karşılık olarak insandan istediği, yaratıcısını tanıyıp ona iman ve kulluk yapmasıdır. Allah insanı y...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
Fâiz Hassasiyeti

Fâiz, karşısındakini bir şekilde sömürmek için verilen borç için önceden şart koşulan fazlalıktır. Borç alan batsa da çıksa da, kazansa da kaybetse de borç veren fâizini baştan kararlaştırdığı oranda ...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
HUKUK ADAMI OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.V)

Bütün peygamberlerin getirdiği mesajın iki yönü vardır; din yönü, şerîat yönü. Bazen din ile şerîat kelimeleri birbirilerinin anlamını kapsayacak şekilde kullanılır. Ancak özel kullanımda din kavramı,...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
İSLÂM BİRLİĞİNİN VAHDETİN OLUŞUMUNDA KARDEŞLİĞİN ROLÜ

İslâmî birliğin oluşumunda kardeşliğin merkezî bir rolünün olduğu mâlumdur. İslâm gelmeden önce onun ilk muhâtabı olan Arap toplumunu bir arada tutan birtakım değerler elbette vardı. Ancak İslâm geldi...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
EMÂNETE RİÂYET

Dinimiz ve dinî kültürümüz bize bazı kelimeler ve kavramlar hediye etmiş ve öğretmiştir. Bu kavramlar vâsıtasıyla biz zihniyet oluşturur, tavrımızı belirler ve kimlik oluştururuz. Bu kavramlardan biri...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMANIN GÜZEL HASLETLERİNDEN BİRİ: ARABULUCULUK

İnsanlar yapıları gereği her zaman birbirleriyle iyi anlaşamaz ve yakın ilişki kuramazlar. Kendi aralarında meydana gelen çeşitli sebeplerle bazen de başkalarının arayı bozması sebebiyle birbirlerinde...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
İBÂDETLERİN HİKMETLERİ VE TERBİYE YÖNÜ

Din, inanç, ibâdet ve muâmelât hükümlerinden meydana gelen İlahî bir yapıdır. İnanç ve temel ibâdetler ve bu ibâdetlerin oluşturması gereken ahlâkî erdemler Yüce Allah’ın bütün peygamberlerine vahyett...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
DİNDARLIK ALGISINDA DENGEYİ BOZAN UNSURLAR YANLIŞ DİNDARLIK ALGISI

Gerçek ve olması gereken dengeli dindarlık, dinin hedef ve misyonuna uygun ve dinen olması gereken boyutlarıyla kabul edilip yaşanması olduğu halde, zaman zaman dindarlık algısında ve tezâhürlerinde d...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
DİNDARLIĞIN TANIMI VE DİNDARLIK ALGISINDAKİ FARKLILIKLAR

Dindarlığın tanımı ve dindarlığı ölçmek için kullanılan kriterler farklılık arzetmektedir. Kimi sosyoloji bilginleri dindarlığı, bir kişinin mensubu olduğu dine ait ilgiler, inançlar veya faaliyetlerl...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
DENGELİ DİNDARLIK ANLAYIŞI

Din duygusunun insanda doğuştan var olduğu bir gerçektir. İnsanların din seçimi, seçtiği dini doğru usullerle öğrenmeleri, dindar olmaları ve dindarlığını diğer toplum alanlarına ve bireylere yansıtma...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları

İslâm sağlıklı ve mutlu bir aile hayatı için karı-koca arasında karşılıklı hak ve vazîfe dengesini kurar. Çünkü bir tarafın vazîfesi diğer tarafın hakkıdır. Hak ve vazîfeler aslâ tek taraflı değildir....

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
Kadının Kocası Üzerindeki Hakları

İslâm, âile hayatı kurmayı teşvik eder. Âileyi oluşturacak karı-kocanın birbirine denk olmasını ister. Denkliği, âile kurmanın ve huzurun temel şartlarından kabul eder. Ancak yuvanın huzurla devam edi...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
KADININ HAYIZ GÖRMESİ HZ. HAVVÂ’NIN İŞLEDİĞİ GÜNAHIN BİR SONUCU MU?

İslâm âlimleri sahih, doğru, isrâiliyâttan ve hurâfeden uzak bilgiyi elde etmek için çok büyük gayretler göstermişlerdir. Çoğu kere böyle bilgileri ya kitaplarına hiç almamış veya tenkit etmek ve aslı...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
BİR SUFÎ FAKÎH: ZİLELİ MUHARREM EFENDİ

Muharrem Efendi, X/XVI. yüzyılda yaşamış saygın Osmanlı âlimlerinden birisidir. Asıl adı, Muharrem b. Ebi’l-Berakât Muhammed b. ‘Ârif b. Hasan’dır. 910/1504 tarihinde Zile’de doğmuştur. Bu sebeple dah...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
MEŞHUR HANEFİ FAKİHİ “İMAM SERAHSΔ

Ebû Hanîfe’nin açtığı fıkıh çığırından ve kurduğu fıkıh okulundan pek çok âlim ve hukukçu yetişmiştir. Bunlardan biri de, İmam Serahsî’dir. Esas adı, Ebû Bekr Muhammed b. Ebû Sehl Ahmed’dir. “Şemsü’l-...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
EBÛ HANİFE’NİN MEŞHUR ÖĞRENCİSİ HASAN B. ZİYAD

Ebû Hanîfe’nin bize intikâl eden fazla bir yazılı eseri olmasa da, yetiştirdiği öğrenciler onun ilmini sonraki nesillere taşımıştır. Kendisi ölümü pahasına kadılık görevini kabul etmemiştir. Ancak Ebû...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
EVLİLİKTE MUTLULUĞU BİTİREN DAVRANIŞ: NÜŞUZ (EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI ÜSTÜNLÜK TASLAMALARI)

İnsanı bir erkek ve kadın olarak iki ayrı cins şeklinde yaratan yüce Allah, fıtraten insanları evlenerek nesli devam ettirecek şekilde yaratmış ve meşrû sınırlar içerisinde bunların evlenmelerini teşv...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
KAPİTALİST SİSTEME ALTERNATİF: İSLÂMÎ FİNANS

İnsanı emir ve yasaklarının muhâtabı kılan Allah onu iyiye ve kötüye meyilli olarak yaratmıştır. Dünyanın imtihan yeri, insanın da imtihana giren varlık olması bunu gerektirir. Dünya, yer altı ve yer ...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
EBÛ HANÎFE’NİN GÖZDE ÖĞRENCİLERİNDEN: “İMAM ZÜFER”

Hanefî mezhebinin kurucu imamı olarak kabul edilen İmam-ı Azam Ebû Hanîfe pek çok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında bazıları diğerlerine göre daha çok ön plana çıkmış ve meşhur olmuştur. Onun meş...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
EBÛ HANÎFE’NİN KIYMETLİ TALEBESİ: “EBÛ YÛSUF”

Asıl ismi Yakup, babası İbrâhim b. Habîb Ensârî’dir. Kûfe’de doğup büyümüş, orada okumuştur. Soy olarak Arap’tır. Büyük dedesi Sa’d b. Büceyr sahâbedendir. Yaşı küçük olmasına rağmen Uhud Savaşı’na ka...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
ALLAH'IN KULLARI İÇİN BELİRLEDİĞİ KIRMIZI ÇİZGİLERİ: HUDÛDULLAH

Bugün Müslümanlar olarak en temel sıkıntımız Allah'ın bizim için belirlediği sınırları aşmamız ve kırmızıçizgileri hiçe saymamızdır. Halbuki Yüce Kitabımız bu konuda bizi defalarca uyarmaktadır. Ku...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
SOMUNCU BABA’DAN (K.S.) BİR DEMET HADİS VE YORUMU

Kırk hadis risâlesi oluşturma geleneği İslâm âlimleri tarafından Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bu konudaki müjdesine mazhar olmak için yapılagelmiştir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ümm...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
EBÛ HANÎFE: İNSAN ŞAHSİYETİNE, ONURUNA VE ÖZGÜRLÜĞÜNE ÖNEM VEREN BİR İSLÂM HUKUKÇUSU

Yüce dinimiz İslâm’ın insanlığa getirdiği en temel değer insanı muhâtap alması, onu merkeze koyması ve insan şahsiyetini korumasıdır. Tîn Sûresi’nde insanın en güzel surette yaratıldığını ifade eden Y...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
CAMİLERLE İLGİLİ HAYALLERİMİZ VE İDEALLERİMİZ

Yüce kitabımız Kur’ân camileri müşriklerin değil, ancak mü’minlerin imar edeceğini ifade etmektedir. Camilerin fizikî imarı üzerinde durmayan Kur’ân’ın bahsettiği manevî imardır. İlgili âyetlerden bir...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Uygulamadan devam edin