Aranan Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Hakikati Arayanlar İçin Kılavuz

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir sünnetini ihya etmek bazen çok güzel hayırlara vesile olabiliyor. Bilindiği gibi ziyaretleşmek hem güzel bir sünnet hem de bereketli bir geleneğimizdir. Sünnete itt...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Bizi Doğru Yola Hidâyet Eyle

Yüce Allah’a kulluk eden bir mü’min mutlak manada başka yerlerden medet umamaz ve yardım isteyemez. Beş vakit namazlarında, “Yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım dileriz.”[1] diyerek Allahu Te...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Bir Rahmet Olarak Fâtiha Sûresi

Müslümanlar, günlük hayatları içerisinde; namaz ve namaz dışında olmak üzere Fâtiha Sûresi’ni sürekli olarak tekrar ederler. Bu tekrarların öneminden dolayıdır ki bu durum bir âyet-i kerimede şöyle zi...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Âşıklar Otağı Eyüb Sultan

Bazen içinizden bir rüzgâr eser, yücelerden bir selâm erişir ve yerinizde duramazsınız. Sanki bir yerlerden haber gelmesini bekliyormuş gibi bir heyecan kaplar içinizi… Sebepleri var eden Allah (c.c.)...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Ben Yenildim Diyebiliyor muyuz?

Kur’an da bildirildiğine göre, kavmi kendisini yalanlayınca Hazreti Nuh (a.s.) Allahu Teâlâ’ya sığınmış ve “Ennî mağlubun fentesır/ Ben yenildim yardım et.” diyerek tazarru ve niyazda bulunmuştu.[1] H...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Peygamberimize( s.a.v.) Olan Muhabbetin Tezahürleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ismi anıldığında salâvat getirmek kuşku yok ki dinimizin üzerimize yüklediği bir vazife ve Peygamber Efendimiz’in de üzerimizdeki bir hakkıdır. Kaldı ki; Yüce Allah (c....

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Rahmanın Muhteşem Düzeni

Yüce Allah Enbiya Sûresi’nin 16. ayetinde; “Biz yeri, göğü ve arasındakileri eğlence olsun diye yaratmadık.” buyurarak kâinatın yaratılışında bir takım hikmetlerin bulunduğunu ifade eder. Burada insan...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Dünyevileşme Örneği Olarak Bahçe Sahipleri Kıssası

Kur’an-ı Kerim’deki ibretli kıssalardan birisi de bahçe sahipleri kıssasıdır. Kalem Suresi’nde anlatılan bu kıssada, bahçe sahibi olan bir grup insanın denenme süresinden bahsedilir. Kıssadaki bahçe s...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Hüdâyî Hazretleri ve Devlet Adamları

Ecdadımızın velilere göstermiş olduğu sevgi ve hürmetin en güzel misallerinden birisi de Osmanlı padişahlarımızın velilerle olan münasebetleridir. Tarihî kayıtlar Osmanlı padişahlarımızın tasavvuf ehl...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Cami Avlusunda İrfan Dersi

Ergün Amca her gün yaptığı gibi ikindiye bir saat kadar evvel Üsküdar Yeni Camii avlusunda oturur ve camiye ziyaret için gelenlere caminin mimarî ve tarihî yapısı ile ilgili bilgiler verir. Kafasında ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Kolaylığa Erişmenin Sırrı

İslâm ahlakını benimseyen ve onu hayatında sergileyen, İslâm’ın hükümlerine ve nizamına sıkı sıkıya bağlı olan bir kimsenin dünya ve ahiret işlerinde bir takım kolaylıklar hâsıl olur. Bu durum takva s...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Hüdâyî Hazretleri’nin Bereketli Hayatı

Aziz Mahmud Hüdayi kimdir?Celvetiye Tarikatı’nın piri olarak bilinen Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri yaklaşık olarak 1541 tarihinde Şereflikoçhisar’da doğmuştur. Babası Fadlullah bin Mahmud’tur. Asıl ad...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Helal Dairede Güzellik Anlayışı

Müslüman güzellikleri deren, toplayan bir konumdadır. Onun güzelliklere düşman pozisyonunda olması düşünülemez. O her bir güzelliğe Yüce Allah’ın bir eseri gözüyle bakar. İslâm âlimlerinin de söylediğ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Veysel Karanî Bize Ne Söyler?

Yıllar önce İstanbul’da bir ortaokulda müdür yardımcılığı yaparken, idare odasına, on iki-on üç yaşlarında iki çocuk, onların annesi ve bir de dedeleri geldi. Sade kıyafetlerinden ve çekingen tavırlar...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Bereketli Bir Günün Ardından

Rabb’imize hamd olsun İstanbul’da yaşamanın bir takım zorlukları ile birlikte bazı nimetleri de var. Bazı tarihî muhitlere ve irfan çevrelerine yakın olmak bu nimetlerin başında geliyor. Prof. Dr. M. ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Güzel Ahlak Allah’a Yaklaştırır

İslâm ahlâkının temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve onun ışığında oluşan sünnet-i seniyedir. Nitekim Hazreti Âişe Annemiz, bir soru münasebetiyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahlâkının Kur’an ahlâkı ol...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Farklı Bir İlim Türü Ledün İlmi

Kehf Sûresi’nin 65. ayetinde “ledünna ılma” yani “ledün ilmi” ifadesi geçmektedir. 60. ayetle başlayan 82. ayetle biten kıssada, Musa (a.s.)’dan, genç arkadaşından ve kendisine ilim ve rahmet verilen ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Ümmi Bir Veli Ebû Ali Sindî

Dokuzuncu yüz yılın başlarında İran’ın kuzey doğusundaki Şahrud vilayetine bağlı Bistam kasabasında dünya gelen doğuş dönemi tasavvuf hareketinin en önemli temsilcilerinden Bâyezîd-i Bistamî’nin ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Yokluk Nedir Bilir Misiniz?

Köy odasının küçük penceresinden bembeyaz bir ışık süzülürken, kışın kuşluk vaktinin o durgun atmosferi odanın tamamını kaplamıştı. Odanın içinde üç beş kilim parçası ve birkaç minderden başka bir şey...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Öğretmenlik Fıtratı Tanımaktır

Osmanlı padişahlarımızdan Sultan Mehmet Reşat çocukları çok sevdiği için, mezarından çocuk sesleri eksik olmasın diye, vasiyetinde türbesinin yanına bir okul yaptırılmasını istemiş. Yaratılanı Yaratan...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Akşemseddin Hazretleri’nin Tasavvuf Yolculuğu

Tasavvuf tarihindeki üç büyük “Şems”ten biri olarak anılan ve asıl adı Muhammed bin Hamza olan Akşemsedin 1390’da Şam’da doğdu. Soyu Sıddık-ı Azam’a ve Şihabuddin Sühreverdi’ye dayanmaktadır. Küçük ya...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Mevlâna’nın Şemsle Tanışması

Celaleddin, babası Bahaeddin Veled vefat edince, babasının eski şakirdi Tirmizli Seyyid Burhaneddin'e mürit olmuştu. Seyyid Burhaneddin Mevlâna’nın müşkül bir yalnızlığında çıkagelmişti. Çıkagelmiş de...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
İlme ve Âlime Hürmet

Kur’an’ın ilk emrinin “oku” olması ilmin önemine bir burhan ve onun önceliğine bir işarettir. Yine ilk inen surelerden Kalem Suresi’nde kaleme yemin edilerek ilme yani bilgiye önem verilmiş, ona değer...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Anadolu’yu Mayalayan Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri

Mürşidinin vefatından sonra Hacı Bayram-ı Velî Ankara’ya yerleşip ilmî ve tasavvufî faaliyetlerine devam etti. Etrafına ümmî halktan insanlar toplandığı gibi Akşemseddin, Germiyenoğlu Şeyhi, Eşrefoğlu...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba’nın Huzurunda

On dördüncü yüzyılda Ankara’nın Çubuk Çayı kenarındaki Solfasol köyünde doğan Hacı Bayram-ı Veli, talebelik döneminin ardından medrese hocası olarak meslek hayatına başladı. Ankara’daki Kara Medrese’d...

Yazar: Aydın BAŞAR

Uygulamadan devam edin