Aranan Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Akşemseddin Hazretleri’nin Tasavvuf Yolculuğu

Tasavvuf tarihindeki üç büyük “Şems”ten biri olarak anılan ve asıl adı Muhammed bin Hamza olan Akşemsedin 1390’da Şam’da doğdu. Soyu Sıddık-ı Azam’a ve Şihabuddin Sühreverdi’ye dayanmaktadır. Küçük ya...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Mevlâna’nın Şemsle Tanışması

Celaleddin, babası Bahaeddin Veled vefat edince, babasının eski şakirdi Tirmizli Seyyid Burhaneddin'e mürit olmuştu. Seyyid Burhaneddin Mevlâna’nın müşkül bir yalnızlığında çıkagelmişti. Çıkagelmiş de...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
İlme ve Âlime Hürmet

Kur’an’ın ilk emrinin “oku” olması ilmin önemine bir burhan ve onun önceliğine bir işarettir. Yine ilk inen surelerden Kalem Suresi’nde kaleme yemin edilerek ilme yani bilgiye önem verilmiş, ona değer...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Anadolu’yu Mayalayan Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri

Mürşidinin vefatından sonra Hacı Bayram-ı Velî Ankara’ya yerleşip ilmî ve tasavvufî faaliyetlerine devam etti. Etrafına ümmî halktan insanlar toplandığı gibi Akşemseddin, Germiyenoğlu Şeyhi, Eşrefoğlu...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba’nın Huzurunda

On dördüncü yüzyılda Ankara’nın Çubuk Çayı kenarındaki Solfasol köyünde doğan Hacı Bayram-ı Veli, talebelik döneminin ardından medrese hocası olarak meslek hayatına başladı. Ankara’daki Kara Medrese’d...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
HAYATI BESMELEYLE YAŞAMAK

Cahiliye Dönemi müşrikleri mühim işlerine “Lat adına!”, “Uzza adına!” ve “Menat adına!” diyerek başlarlarken Hıristiyanlar “Baba-oğul ve kutsal ruh adına!” diyerek başlarlardı. Hanif dinine mensup ola...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
TASAVVUF TERTEMİZ BİR YOLDUR

Tasavvuf velilerin yolu olduğu için kar gibi temiz bir yoldur ki asla leke kabul etmez. Onda leke olduğunu zannedenler elmas ile cam parçasını ayırt edemeyen kimselerdir. Günümüzde dine düşmanlık etme...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
VELİLERİN AKLI KULLANMAYA VERDİKLERİ ÖNEM

İslâmiyet dini akla büyük önem vermiştir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim, pek çok ayetinde, insanı göklerin ve yerin yaratılışını düşünmeye davet ederek şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz göklerin ve yerin yarat...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
MEVLÂNA BİR İSLÂM ERENİDİR

Bugün dünya üzerinde birçok farklı din mensubunun Hazreti Mevlâna’ya ilgi gösterdiğini görüyoruz. Mesnevî’nin dünyada en çok okunan kitaplardan birisi olması, Mevlâna’nın Konya’daki türbesinin dünyanı...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
MEVLÂNA’NIN ŞİİRDEKİ GAYESİ

Peygamber Efendimiz’e medhiye özeliği taşıyan naatlar, Müslüman şairlerin en çok tercih ettiği türlerden birisidir. Bu türü tercih etmelerinin hikmetlerinden birisi de onun şefaatine nail olabilme düş...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
BEDİR SONRASI ŞİİR SAVAŞLARI

Kur’an-ı Kerim’in söyleniş güzelliği, ifade tarzındaki letafet, üslubundaki halavet insanların ruhlarını derinden etkilemiştir. Kur’an’ın, sahip bulunduğu edebî üstünlük ve muhteva zenginliği itibariy...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
VELİLERİN BAZI İMTİHANLARI

İnsanlarındünya hayatındaki imtihanları çeşit çeşittir. İmtihanlar içerisinde en zor olanlarından birisi de insanların birbirleri ile imtihanıdır. Anadolu irfanında “çiğ süt emmek” diye bir deyim vard...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
İNSANIN DÜNYA İMTİHANI

Mevlâna Celaleddin-i Rumî; “Dinle neyden.” diye başlar Mesnevî’sine. Bağrı yanık, içi oyuk ney’in ne söylediğini anlayabilenler “şikâyet” nedir bilmezler. Şikâyet etmek velilerin ahlakı değildir. “Ben...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Velilerin Çaba ve Gayrete Verdiği Önem

Tasavvuf yolundan hakkıyla istifade edebilmek için, bu yolun pirlerinin işaret buyurduğu usullerden gidilmesi zarureti vardır. Bu yoldaki engelleri aşabilmek ancak büyüklerin gösterdiği usule ittiba i...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Velilere Göre Mürşide Duyulan İhtiyaç

Tasavvuf büyükleri manevî yolun birçok zorluklarla dolu olması hasebiyle, bu yolda usul ve erkân öğretecek ehliyetli mürşidlere ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir. Hazreti Mevlâna bu yolun tehlikelerine ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Velilerin Zahir Batın Dengesini Gözetmeleri

Mutasavvıflara göre Kur’an ayetlerinin ilk görünüşte akla gelen zahirî anlamları dışında bir de marifet sahibi arif kimselerin anlayabileceği batınî anlamları vardır. Sufiler belirli kaidelere ve hass...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Velilerin Ahkâma Dair Hassasiyetleri

Cenab-ı Allah Casiye Suresi’nin 18. ayetinde şöyle buyurmuştur: "Sonra seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Öyleyse sen ona uy, bilmeyenlerin hevalarına uyma.” Bu ayet-i kerimeyi merhum Elmalılı H...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Ayasofya-i Kebîr Camî-i Şerîfi’nin Açılışını Sorduk Ne Dediler?

24.07.2020 Cuma günü, Allahu Teâlâ’nın yardımı ve izni ile dünya güzüyle Ayasofya-i Kebîr Camî-i Şerîfi’nin yeniden aslına döndürülmesine dünya gözü ile şahitlik ettik. Heyecanı ve coşkusu hiçbir zama...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Aziz Milletin Vatan Sevgisi

Anadolu’nun hangi köşesine giderseniz gidin, sade ve seviyeli yaşam tarzlarıyla, güzel huylarıyla, kanaatkârlıklarıyla, hatır gönül dinlemeleriyle, vefalarıyla, vatana millete bağlılıklarıyla, bayrağa...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ HAZRETLERİNİN BAZI ÖNCELİKLERİ

Zâhir ve bâtın şehrinin imarında nice temeller atan merhum Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin hayatına baktığımız zaman yılmadan, usanmadan İslâm’ın yüce ahlâk prensiplerini hâl ve kâl ile s...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Cemal Hoca ve Hikmet Anne

Cemal Öğüt Hoca, 1887 Yunanistan’da bulunan Mora Yenişehir'e bağlı Alasonya'da dünyaya gelmiş, 1903 yılında İstanbul Dâru'l-Fünûn Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, hafızlık yapmış, Düzceli Zâhid Kevserî'de...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Velilerin Sünnete Bağlılıktaki Hassasiyetleri

Tasavvuf büyükleri sünnet-i seniyeden kıl kadar bile bir ayrılığı hoş görmemişler, sünneti hafife alanların ve sünnete ittiba etmeyenlerin söz, düşünce ve eylemlerine hiçbir zaman itibar etmemişlerdir...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Manevî Doktor Olarak Veliler

Tasavvuf literatüründe manevî rehberler olarak bilinen mürşid-i kamiller hakkında, manevî hastalıkları teşhis ve tedavide uzman kişiler oldukları için “gönül tabibi” ya da “manevî doktor” gibi benzetm...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Velilerin Seyr-i Süluka Dair Tecrübeleri

Tasavvuf uzun soluklu bir koşudur. Nasıl ham bir meyvenin olgunlaşması için veya bir kelebeğin kozasından dışarı çıkabilmesi için belli bir süreye ihtiyaç varsa, manevi yolda ilerleyebilmek için de be...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
SİVAS'I ŞEREFLENDİREN BÜYÜK VELİ : İSMAİL HAKKI EFENDİ

Soğuk Sivaş hangi mevsimi yaşıyorsa yaşasın¸ o güzîde mabette her zaman “ ilahî aşk” ve “sükûnet” iklimi yaşanır. Yüreklerimizi titreten bu yoğun sevgi titreşimlerinin membaı i...

Yazar: Aydın BAŞAR

Uygulamadan devam edin