1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 262.Sayı

Kapak Resmi
262.Sayı
Makale Kapak Resmi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’ini Muhafazaya Devam

İstanbul’un fethi kendinde bir ideal olan Şehzade Mehmed’in ilk işinin kutlu fethin olacağı şayiası tahta geçmeden halk arasında dilden dile yayılır. Sultan Mehmed Han saltanat tahtında oturunca, Biza...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Gönül senden şerefli nûr-ı dîden bir cevâb ister

1. Gönül senden şerefli nûr-ı dîden bir cevâb isterFirâk ile yanan cân derdine âcil şarâb ister2. Düşen derde bilir derdlilerin ahvâl-i derdindenYanan dil kendi tek nâra düşüp bağrı kebâb ister3. Cemâ...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Münevver Medîne Modeli İle Medenî Şehirleri Kurmak

Hicret’ten önce orası Yesrib adında bir yerleşim yeriydi. Yesrib kelimesi, “fesat” anlamına gelen ‘serb’, yahut “kınama” anlamına gelen ‘tesrib’ kelimesini çağrıştırdığından dolayı bu isim Peygam...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ayasofya Yeni Fetih

Kırıldı paslı zincir, açıldı Ayasofya;Nur oldu gönüllere saçıldı Ayasofya!Ta ezelin ebede kapısıdır açılan,Selam durun ey dünya, Türk Çağı’dır geçilen!Mahzun minarelerden çifte ezan okundu,Arşa çıkan ...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Prof. Dr. Kadir Özköse ile Röportaj: İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi

İhramcızâde’nin mensup olduğu tasavvufî gelenek hakkında kısaca bilgi verir misiniz?İhramcızâde Hazretleri, Hâlidiyye Tarîkatı’nın Mekkî koluna mensuptur. Abdullah Mekkî, Yahya Dağıstânî, Mustafa Rûmî...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Engellilik ve İlâhî Adâlet İlişkisi

Ümmü Mektum... Mekke’de ashâb-ı kirâmın ilk iman edenleri arasında yer alır. Hicret’ten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.)’ın ikinci müezzini olmuş ve Medine’de vâlilik yapmıştır. İsmi önceden Husayn iken, ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İnsan Vicdanını İnciten Bir Mesele Meslek Kutsiyeti

Bazı konular vardır ki bahsetmek lazım mıdır, yoksa susmak mı gerekir tam kestiremezsiniz. İki arada bir derede sıkışıp kalırsınız. Bahsetseniz yanlış mı anlaşılır farklı yerlere mi çekilir diye düşün...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Ziyaretçiler Hulûsi Efendi’nin Topluma Hizmetlerini Anlatıyor

Milletimizin dinî hayatına ve insanlığın geleceğine hizmet eden es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.), bu mânevî hizmetlerini sürdürürken bir mü’min olarak iman ve kulluk göreviyle birlikte omuzunda ta...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
İbâdetlerde Süreklilik

İnsanın hayatında gel-gitler çok olur. Çeşitli sebeplerden dolayı bazen kendisini çok coşkulu hisseder; son derece mutludur. Etrafındaki herkes ondaki bu değişikliği hemen fark eder. Çünkü alışılmışın...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Şiir: Çağa Nikâh Vaktidir

Çağa nikâh kıyıp gelin almayaYiğitler ant içti, haberin var mı?Dünürcü gidiyor Kızılelma’ya,Nice serdengeçti haberin var mı?Çile şimşeğinin her çakışında,Derdin tezgâhında, sert nakışında,Bunca yenilg...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Arınma Vesilesi Olarak Tevbe

Sözlükte "pişmanlık, nedâmet, geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak, vazgeçmek” anlamına gelen tevbe, İslâmî terminolojide “insanın bilerek veya bilmeyerek işlediği hatadan, kusurdan, günahlarından do...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
Şiir: Zafer-Muzaffer

Bu sancak rengini kandan almıştır,Hiç kimsenin kan dökmeye hakkı yok!..Bu topraklar ceddimizden kalmıştır,Hiç kimsenin taş sökmeye hakkı yok!..Erdik yine Çanakkale meşkine,Gurbet elde kalan, dönmüş şa...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Külliyesi’nde Ahşap Sanatı

Ana Mekân Türbe-i ŞerifSomuncu Baba Külliyesi içinde yer alan türbe bölümü, 15. yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze gelen yapıttır. Şeyh Hamid-i Veli Camii olarak kullanılan kare planlı yapı, trompların...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Mustafa Takî Efendi’den İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi’ye İntikâl Eden Emânet

Mustafa Takî Efendi (ö.1925), bir ilim ve fikir adamı, bir mürşid-i kâmil, TBMM’nin ilk konukları arasında bir milletvekili ve topluma hizmete adamış ömrü ile yakın tarihimizde derin izler bırakmış bi...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Seyyid Hulûsi Efendi’nin “İse” Redifli Şiiri

Çok katmanlı anlam yapısına sahip olan tasavvufî şiirleri akılla hissetmek, duymak ve anlamak pek kolay değil. Tasavvuf kalp ayağıyla rûhî bir yolculuk olduğundan bu yola girmeyen, bu yolun erkânını i...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Dünden Yarına

Vatan, millet işlerinde, en ön safta yürüGâfil kalabalıkları, yüreklendir, sürüSanat altın bileziktir, çalışmak ibâdetÜstün başarılarınla, ufukları bürüİnsan, eşref-i mahlûkât, en güzel yaratıkYa mele...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Farabî’de Şehir Kavramı: "El Medinetü’l-Fâzıla"

Farabî, 9. asırda Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuş, 10. asrın ortalarında Şam’da vefat etmiş (870-950) bir Türk bilginidir. Yaşadığı asırlar Türklerin toplu olarak henüz İslâm’ı kabul etmedikleri bi...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
Sivas ve Darende’nin Maneviyat İkliminde İki Hak Dostu

Sivas Kadim ve Kâmil İnsan Hazineleriyle Gönüllerde Taht KurmuşturOsmanlı’nın mirası olan bu güzide topraklarda varlık mücadelesini devam ettiren Türkiye’miz, maddÎ güzelliklerinin yanında manevî zeng...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlılar Dönemi’nde Yaşamış Darendeli Meşhur Devlet Adamları

Tarihî ve kültürel birikimi, yetişmiş insan unsuru ile temayüz eden Darende, özellikle Osmanlı Devleti zamanında yetiştirdiği paşalar, devlet adamları, âlimler ve mutasavvıflar ile ünlenmiştir. Osmanl...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Nasıl Gelmişim

Korku bilmez gözüm, bükülmez kolum Ta Asya'dan dura, dura gelmişimKarlı yüce dağlar kesemez yolum Atımı dört nala süre süre gelmişimAltay dağlarında sümbül toplayıpKır atımla dere, çaylar at...

Şair: Hulusi TATAR

Makale Kapak Resmi
Veysel Karanî Bize Ne Söyler?

Yıllar önce İstanbul’da bir ortaokulda müdür yardımcılığı yaparken, idare odasına, on iki-on üç yaşlarında iki çocuk, onların annesi ve bir de dedeleri geldi. Sade kıyafetlerinden ve çekingen tavırlar...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Kızıl Elma Ülküsü

Kâfirde imkan vardı bizde iman kalesiAy ışığı geceler parlıyorken şulesiNe cihan gördü bunu yok alemde böylesiNe bilsin eller bizi içimizde yabancıGelecek güne doğru çektiğimiz bu sancıMazide kaldı sa...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Tasavvufî Ahlâk Abidesi İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak’ın Tasavvuf Anlayışı

Prof. Dr. Kadir Özkeöse’nin hazırlayıp kaleme aldığı “Tasavvufî Ahlâk Abidesi İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak (k.s.)’ın Tasavvuf Anlayışı” adlı eseri Nasihat Yayınları arasında yayınlanarak okuyucular...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Ağustos’ta Zafer Şehnameleri

Edebiyatın özünden habersiz, sanatın kıymetinden uzak bazı kişiler, hamasi şiirleri küçümsemeye hatta yok farz etmeye yeltenirler. Elbette belli bir seviyeyi korumak kaydı ve şartıyla milletlerin bu t...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Uygulamadan devam edin