1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 260.Sayı

Kapak Resmi
260.Sayı
Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi’nin Tasavvuf Terbiyesinde Temsil Metodu

İslâm’ın yüceliğini, yaşadığı hayatlarıyla canlı misal olarak sunan büyük zatlar, yüksek medeniyetler inşa etmişlerdir. Yüce şahsiyetlerine bakıldığı zaman;  inanan, düşünen, çalışan, fikir ürete...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Dilberle dem berâber derd ü elem berâber

1. Dilberle dem berâber derd ü elem berâberCân ten o dilber oldu bilmem ki nem berâber2. Mevlâ da yâr-ı Mecnûn Leylâ da yâr-ı MecnûnSahrâ da yâr-ı Mecnûn gezdikçe gam berâber3. Gül derdli gonca derdli...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Allah’ın Dostlarından Olmak

Yüce Rabb’imiz pek çok âyetinde bizlere gerçek mü’minlerin tanımını yapar. O tanımlarla kendimizi test edelim, o tanımlanan kimselerden olmaya gayret edelim diye. Bizler bu âyetleri okuyup anladıkça â...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Prof. Dr. Kadir Özköse ile Osman Hulûsi Efendi’nin Tasavvuf Anlayışı Üzerine Röportaj

Hocam sizi böylesi bir eser yazmaya sevk eden etken nedir?Bu eserin kaleme alınış sebebi, günümüz insanının rol model arayışına cevap verebilmek arzusudur. Osman Hulûsi Efendi aramızdan biridir. Konuş...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Bir Mübarek Sefer Olsa da Gitsem

Bütün bir dünyada Covid-19 salgınının gücünü kaybetmesiyle birlikte hac ve umre kısıtlamaları da kısmen de olsa ortadan kaldırıldı. Yaklaşık iki yıldır hasretle bu ânı bekleyen Müslümanlar bir denize ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İnsanın Kalbine Bir Yolculuk: Anlayış

Modern zamanların kendince sıkıntıları da çıkıyor gün geçtikçe. Yaşadığımız dünyanın hızlı bir biçimde tükenişine şahit olurken insani melekelerimizin de hızlı bir şekilde tüketildiğinin farkında olma...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Hulûsi Efendi

Sarp kayalı dağlardanAştı Hulûsi Efendi.Mor sümbüllü bağlardanGeçti Hulûsi Efendi.Nesli pak gül soyundanHuyu nebi huyundanAbı hayat suyundaniçti Hulûsi Efendi.Yaradan’a bağlar özüYaşın yaşın ağlar göz...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi’nin Ardından Ziyaretçilerin Kaleminden Dökülen Satırlar

Tasavvuf, Kur’an ve sünnetten beslenerek, nefsi terbiye metodları geliştirmiş ve nefsi terbiye etmek suretiyle kişiliğin sağlam bir zemine oturtulmasını hedeflemiştir. Nefsin terbiyesiyle gerçekleştir...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Önce Aileden Başlamak

Her insan dünyada huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmek ister. İster ki, kendisiyle anlaşabileceği bir eşi olsun, evliliğin meyvesi güzel çocuklarla yuvası şenlensin. Genç yaştaki insanlar evlilik etrafın...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Allah’ın Mü’minlere Verdiği İlâhî Görev: Küskünleri Barıştırmak

Yüce Allah, Hucurat Sûresi 10. âyet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “İnananlar ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki O’nun merhametine...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Konuşmaya Dâir

BirKonuşma melekesi insana sunulan bir nimettir. Evvela kelâm nimetini var edene şükretmeli… Çoğu kez bize sunulan nimetlerin farkına varamıyoruz. Onu nimet olarak görüp şükrünü eda etmek yerine, kibr...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Dedem Korkut Dile Geldi

Beraberlik üzre divan kuruldu,Ak yürekler kutlu köse vuruldu,Yürekle kös birleştiler,Acep neler söyleştiler?Dağlar dize gelsin, eğilsin zaman,Birleşti yürekler dağılsın duman,Ümmetin ufkunda atmaktadı...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Külliyesi El Hamra Sarayı ve Blagay Tekkesinde Su Medeniyeti

Mutasavvıflar suyu, Hak’tan akıp gelen feyze, berekete, nimete, ilme, marifete ve kalbin manevî hâllerine benzetir ve suyun temizleme özelliğine bilhassa vurgu yaparlar. Çünkü su temizdir ve temizleyi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Mecmûa-i Şemseddîn-i Sivâsî Nüshası

Darende Şeyh Hâmid-İ Velî Kütüphanesi’nde Bulunan Mecmûa-İ Şemseddîn-İ Sivâsî NüshasıBu çalışmada, Şeyh Hâmid-i Velî Kütüphanesi’nde Şemseddîn-i Sivâsî’nin (ö.1006/1597) Mevlîd-i Şerîf’i olarak kayded...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Dilde Açan Gül Türkçemiz

Çağlar öncesinden gelen,İşlenerek altın olan,Gönül tahtına kurulanDilde açan gül Türkçemiz,Gidilecek yol Türkçemiz.Milletimin şah damarı,Yüce devletin çınarı,Soylu sevdalar pınarı;Dilde açan gül Türkç...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Nurundandır Bütün Nurlar

Dede Ömer Rûşenî, 15. yüzyılın ilk yıllardan Aydın’da dünyaya gelmiştir. Ailesi hakkında net bilgiler bulunmasa da soyu, Osmanlı’dan önce bölgede hüküm süren Aydınoğulları’na dayanmaktadır. Şiirlerind...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Erenler

Peşinden gidersen kılavuz olurHakkı arayana yoldur erenlerKim diye sorarsan bu yiğit erlerAllah'ın sevdiği kuldur erenlerİslamlaşmasında Anadolu’nunHer biri yıldızdır Allah yolununDarende  Buhara...

Şair: Hulusi TATAR

Makale Kapak Resmi
İrfan Ehlini Bulmak Bize Vazifedir

"İnsan ara bul irfan ara bulDerman ara bul bîmâre gönlüm"Osman Hulûsi Efendi bu beytinde diyor ki; insan, yaratılışı itibarıyla çeşitli şeylere muhtaç dünyaya gelir ve bu ihtiyaçları bir ömür boyu dev...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
İslâm'a Adanmış Bir Ömür: Osman Hulûsi Efendi

Ömrünü İslâm'a ve gönüllerin ihya edilmesine adayan bir Hak ve Hakikat DostuÖmrünü İslâm'a ve gönüllerin ihya edilmesine adayan bir Hak ve hakikat dostu olan âlim, mütefekkir ve mutasavvıf Es-Seyyid O...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Gel!

Eğer hizmet ehli isen atla, gel!Arı gibi ağzındaki tatla gel!Yolundaki engelleri aşarakMeşakkatli mesâfeyi katla, gel!Hoş gör kulu Yaradan’dan ötürüMuştucu olduğunu ispatla, gel!Nasuh tövbesiyle günah...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi’nin Eserlerinde Tarihimize Atıflar

Dünya tarihinin en ihtişamlı devletlerini kuran milletimiz, Orta Asya’dan Anadolu’ya köklü bir kültür ve medeniyet mirası taşımıştır. Türk-İslâm Medeniyeti’nin zengin birikimini asırlardır bünyesinde ...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Birlikte

Bu gökyüzü, bu dağ, deniz, bu toprak zemin,Ay yıldızlı, nazlı bayrak, bu vatan kimin?Yıllar yılı bölünmedik fırka kalmadı,Kimse dirlik yollarında kapı çalmadı,Bu kavgalar hangimizden bir can almadı,Ak...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Güzel Ahlak Allah’a Yaklaştırır

İslâm ahlâkının temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve onun ışığında oluşan sünnet-i seniyedir. Nitekim Hazreti Âişe Annemiz, bir soru münasebetiyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahlâkının Kur’an ahlâkı ol...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Tasavvuf Anlayışı

Kitabının önsözünde Prof. Dr. Kadir Özköse, Osman Hulûsi Efendi’nin tasavvuf hususundaki görüşlerini şu cümlelerle açıklamaktadır: “Osman Hulûsi Efendi bir tasavvuf eri olarak seyr u sülûk eğitimi gör...

Yazar: Yusuf HALICI

Uygulamadan devam edin