1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: Başyazı

Makale Kapak Resmi
İSLÂM KİTAP SANATININ ÖNEMLİ BİR UNSURU: CİLTÇİLİK

Ciltçilik, İslâm kitap sanatının önemli bir unsurudur.  Bir kitap veya mecmuanın yapraklarını sıralı olarak bir arada tutabilmek için yapılan ve onları koruyan kapağa cilt denilmektedir. Bu malze...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
MARANGOZLUK MÜBAREK, TEMİZ VE İÇ AÇICI BİR UĞRAŞTIR

Cenab-ı Allah’ın ihsanı olarak insanoğlu yaratılmışların en üstün ve en büyük sanat eseridir. Yüce Rabb’imizin insana ihsanlarını gerçek manasıyla görenler ve bu sırra erenler kabiliyetleri, hünerli e...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Ayasofya’nın İlelebet Muhafazası

Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethettikten sonra ilk olarak Ayasofya Kilisesi’ni camiye çevirmiş ve onun ebediyen Ayasofya Camii olarak kullanılmasını hususunda vakıf tahsisi ile vasiyette bulun...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
“Osmanlı’nın Nuru”: Nuruosmaniye

Sultan I. Mahmud’un vefatı üzerine, 14 Aralık 1754 Cuma günü elli sekiz yaşında tahta çıkan Sultan III. Osman, cülûsun ardından kestirilen “Sikke-i Cedîd”de olduğu gibi altınlarda da darp yeri olarak ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Güçlü Sultan: IV. Murad Han

Sultan IV. Murad, Kâtip Çelebi’nin anlattığına göre; uzun boylu, geniş omuzları olan, vücudu münasip ve gösterişlidir. Saçları siyah, sakalı siyah ve gür, gözleri inci siyahı gibi parlaktır. İki kaşın...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Osmanlı’da Verâset Usûlü ve Sultan Birinci Mustafa’nın Tahta Geçişi

Osmanlı Devleti’nde hanedanın her erkek mensubu, teamül gereği taht üzerinde eşit hak sahibi ve birer padişah varisi olarak bu makama ehil görülmektedir.  Şehzadeler 12 yaşından itibaren merkeze eşit ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Kadem-i Şerif’i Başına Taç Eden Sultan: I. Ahmed Han

Osmanlı şehzadeleri belli eğitimleri aldıktan sonra, devlet yönetiminde kabileyet kazanmak için İstanbul dışındaki sancaklarda yöneticilik yaparak tecrübelerini artırmakta idiler. Bu da bizatihi eğiti...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. SELİM VE KIBRIS’IN FETHİ

Sultan II. Selim,  Kanûnî Sultan Süleyman’ın Zigetvar Seferi sırasında vefat etmesi üzerine on birinci Osmanlı padişahı olarak tahta çıkmıştır. Saltanatının ilk yıllarında, Avusturya ve İran ile sulh ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
MUNTAZAM KANUNLARLA ÂDİL BİR YÖNETİCİ: KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN

Yüce Osmanlı Devleti’nin 10. padişahı olan Kanûnî Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim’in 1520’de vefatı üzerine, tahta çıkmıştır. Kısa zamanda güçlü bir iktidar kurarak, sağlam ve dürüst bir id...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
SOMUNCU BABA DERGİSİ: 25. YAYIN YILINDA

Somuncu Baba’nın gül kokusunu, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin hoşgörü anlayışını tasavvufî ve edebî bir çizgide dile getiren, “Gülşenin Solmayan Gülü” Somuncu Baba Dergisi; 25. yayın yılını idrak e...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
ESARETİN SONU ÖLÜM

Osmanlı padişahlarından Bâyezîd Han; savaşlarda ve seferlerde şimşek misali hızlı ve seri hareket etmesinden, çabuk olmasından, büyük kumandanlar arasında yer almasından ötürü “Yıldırım” lakabıyla anı...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
ŞEHİTLİK MURAD’I

Şehadete yürüyenler, hakikatin şahitleridir. Hayatının her safhasında imanını hayatına tatbik eden,  onu uygulayarak imana tanıklık eden kişilerdir.  Allah yolunda öldürülen kişiye de şehid denir, çün...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
BURSA’NIN FATİHİ ORHAN BEY

Osman Bey, yaşamış olduğu Söğüt’e yakın bölgelerde yaşayan komşularıyla iyi ilişkiler kurmakla birlikte her zaman bir fetih ruhu taşımıştır. Bizans Tekfurlarıyla barış temelli yürütmüş olduğu siyaset ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
LÂLELİ KÜLLİYESİ’NDEKİ “NAKŞ-I KADEM-İ SAÂDET”

Sultan III. Mustafa devrinde yapılan büyük imar faaliyetleri programında inşa edilen Lâleli Külliyesi 1760-1764 yılları arsında Sultan III. Mustafa tarafından yaptırılmıştır. Eldeki kaynaklara göre se...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
DENİZCİLERİN PİRİ: BEŞİKTAŞLI ŞEYH YAYHA EFENDİ (K.S.)

“Denizcilerin Piri” olarak tanınan maneviyat önderi Şeyh Yahyâ Efendi’nin külliyesi deniz seferine çıkmadan önce Osmanlı Donanması tarafından önce Boğaz’da Ortaköy kıyısına yanaşılarak ziyaret edilirm...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ

Akşemseddin Hazretleri, Osmanlı’nın yükselme döneminde hayat sürmüş, İstanbul’un manevî fâtihi unvanını hak etmiş ve Peygamber Efendimiz’in kutlu fetih müjdesine nail olmuş bir Allah dostudur. Osmanlı...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
HERŞEY MERKEZİNDE VE ÖLÇÜLÜ

Her şeye kadir olan Cenab-ı Allah; evrende yarattığı her varlığı belirli bir ölçü ve nizam içerisinde özenle yaratmıştır. Bu sebepledir ki, Allah’ın yarattığı varlıklarda âhenk, güzellik, ölçü, uyum v...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
GÜZEL AHLÂK ÜZERE OLMAK

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) ahlâk bakımından insanların en güzeli ve en üstünüdür. Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.v.), ahlâkını daha da güzelleştirmeye gayret etmiş ve kötü ahlâktan Allah’a sığ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
GÖNÜLLER DARENDE'DE BİRLEŞİYOR

Vakfımız tarafından 30 Temmuz 2016 tarihinde tertip edilecek olan "Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Anma Merasimi'nden" gayemiz; bu büyük zatları anmak¸ anlamak seven gönülleri Darende'de toplamak¸ bir a...

Yazar: Kemal DEMİR

Uygulamadan devam edin