Aranan Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL NEDİR NE DEĞİLDİR

“Gönlümüz şûh-ı sitemkârâna mihmân-hânedir     Âşıkânın bezl-i cân etmekliği cânânadır.”   Hulûsî-i Dârendevî   Tasavvufî anlayışın en önemli kavramı gönüldür.  Durum madem b...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
DERVİŞLİK AHLAKI

“Soyun varından derviş ol derviş Sıyrıl ârından derviş ol derviş” Hulûsi Efendi   Derviş, “bir tarikata girip bir şeyhe bağlanan, onun izinden Hak yolunda yürüyüp nefsini ıslah eden, ...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
RIZA MAKAMINDA OLMAK

  “Her n’eyler ise yârımız eyler bize ağyâr yok     Ölsek dahi gam çekmeyiz o yârdan geldi deyü”   Hulûsi Efendi (k.s.)   Muhabbetin makamlarından biri de sevilenden gelen...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
HULÛSİ EFENDİ (K.S.)’DEN NASİHATLAR

Nasihat, lügatlerde “bir kimseye doğru yolu göstermek, yapması ve yapmaması gereken şeyler üzerine dikkatini çekmek için söylenen söz, öğüt” anlamına gelen bir kelime olarak tarif edilir. Yine bu keli...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
HÂL VE KÂL

Aşk, muhabbet, bir kâl (söz) meselesi değil bir hâl (yaşama, hissetme) meselesidir. Hâli söze dönüştürmek ise nerdeyse imkânsızdır. Zira büyüklerin dediği gibi “Bilen söylemez, söyleyen ise bilmez.” N...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL İLE SÖYLEŞMEK

Kalp ama daha yaygın kullanılışı ile gönül, bir mutasavvıf şairin dünyasında çok özge, çok özel bir yer tutar. Bilir ve görür ki insan et, kemik ve kandan değil gönülden ibarettir. Yahut kısaca söylem...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
VAKTİN OĞLU OLMAK

“Dem bu demdir bu demi hoş göre-gör ey ârif” FUZULİ Zaman; dün (geçmiş), bugün (an, şimdi) ve yarın (gelecek) olmak üzere üç boyutludur. İnsan yaratılış, hayat, ölüm, ahiret algısına göre bu üç ...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
TERK VE VUSLAT

Vuslat, dervişin miracıdır. Fakat bu kendiliğinden gerçekleşmez. Bir disiplin içinde yapılacak bir mücahede ile gerçekleşebilir ancak. Tasavvufi literatür, bu durumu “seyr u sülûk” kavramıyla izah ede...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Dîvânı'nda SOMUNCU BABA'YA ATIFLAR

“Somuncu Baba’nın ili Taze açar gonca gülü Bağında öter bülbülü Kokar dağı taşı güldür gül”   Osman Hulûsi Efendi (k.s.)   İsmi kaynaklarda; Hamid-i Veli, Şeyh Hamidi Veli,...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
Direniş ve Diriliş Ruhu

Cumhuriyet Dönemi’nde karşılaştığımız en hayatî imtihanımız; sebepleri, sonuçları, teşebbüs edenleri itibariyle düşündüğümüzde 15 Temmuz olayı oldu. Bu olay için “imtihan” diyorum, zira karşı karşıya ...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
Arif Nihat Asya’nın Şiirinde Dinî Unsurlar

Mehmet Akif Ersoy, şiire bir İslâm idealisti ve yerli bir münevver olarak baktı. Dolayısıyla şiirinin ana konuları hep millî ve manevî meseleler oldu. Yahya Kemal, bir başka düzlemde aynı meseleleri i...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
IV. Murad ve Şairliği

Osmanlı Devleti demek, siyasî niteliğinin yanı sıra bir kültür-sanat medeniyeti demekti. Bunun neticesi olarak hemen her sultan, sanatın bir koluyla meşgul olmuştur. Bu manada öne çıkan sanatların baş...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
Trajik Bir Hayatın Kahramanı:Sultan II. Osman ve Şairliği

Osmanlı şiir tarihinden hem şairliği hem de çok trajik hayat hikâyesiyle tanınan Sultan II. Osman, 1603’te İstanbul’da doğdu. Sultan 1. Ahmet’in oğludur. Annesi ise Mahfiruz Sultan’dır. Onu trajik bir...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
Kutlu Gecelerimiz Kandiller

Her şeyin olduğu gibi zamanın yaratıcısı ve sahibi de Allah’tır. Bu bakımdan bütün günler, geceler kutsaldır ve önemlidir. Fakat bir hikmet gereği bazı günler, geceler ve aylar daha bir önem ve kıymet...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
Bir Derviş Şair Sultan: Sultan I. Ahmed

Osmanlı Devleti’nde şair padişahlar geleneğinin önemli bir halkası da “Bahtî” mahlasıyla şiirler yazan Sultan I. Ahmed’tir. Ama onu hem şahsiyeti hem de şairliği açısından özel kılan yanı ise aynı zam...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
Ârif ve Âdil Bir Şair Sultan: III. Mehmed Han

13. Osmanlı sultanı. III. Murad Han’ın oğlu. 26 Mayıs 1566’da Manisa’da doğdu. O da her Osmanlı şehzadesi gibi çok iyi bir eğitim gördü. Malum şehzadelerin eğitimi din, siyaset, askerlik alanlarında o...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
Gazelde Usta Bir Sultan Şair: III. Murad

Sultan şairlerin çok önemli bir halkası da Muradî mahlasıyla şiirler söyleyen III. Murad’tır. Onu edebî açısından önemli kılan elbette ki Divan şairi bir sultan olmasıdır. Fakat onun şairliğine geçmed...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
ZARİF BİR ŞAİR SULTAN II. SELİM

“Sarı Selim” diye de bilinen II. Selim, Kanûnî Sultan Süleyman’ın oğludur. Annesi ise Hürrem Sultan’dır. Babasının vefatından sonra 1566’da 11. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkmış ve vefatına kadar s...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
MUHTEŞEM BİR SULTAN, MUHTEŞEM BİR ŞAİR: KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN

Asıl adı Süleyman… “Muhteşem Süleyman” yahut “Süleyman-ı evvel” olarak da bilinir. Muhteşemliği üstün yönetici şahsiyetinden ve devrinde Osmanlı’nın en muhteşem günlerini yaşamasından gelir. Devlet yö...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
ŞİİR VE SATRANÇ USTASI BİR SULTAN ŞAİR YAVUZ SULTAN SELİM VE ŞİİR

Savaş Meydanlarından Şiir Meclislerine Osmanlı’da “şair sultanlar” geleneğinin önemli bir ismi de “Selimî” mahlasıyla şiirler yazan “Yavuz” lakaplı Sultan 1. Selim’dir. O da atalarından pek çok isim ...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
HEM ŞAİR HEM DERVİŞ BİR SULTAN II. BÂYEZÎD HAN

II. Bâyezîd, Fatih’in oğlu, Yavuz Sultan Selim’in babası ve Cem Sultan’ın baba bir kardeşi. 34 yaşında sekizinci padişah olarak tahta çıktı. Dönemi içinde başarılı bir yönetim sergiledi. Fakat onu dah...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
BAYRAK VE VATAN

Hamasi şairimiz Mithat Cemal Kuntay’ın “On Beş Yılı Karşılarken” başlıklı şiirinin son beytini bilmeyenimiz yoktur. Şöyle der şair: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen v...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
BURSA’DAN DARENDE’YE BİR GÖNÜL SULTANI SOMUNCU BABA

Bursa’ya yüksekokul tahsili için giderken bu şehirde bizi ziyaret için kimlerin beklediğinden az çok haberdardık. Zira Yunus Emre ile ünsiyetimiz vesilesiyle burada bulunan gönül sultanları da gönlümü...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
Hem Şair Hem Sultan I. Mehmed Çelebi

Osmanlı şiiri, beylikten imparatorluğa geçişin şartları çerçevesinde gelişir. İlk sultanlarda gaza ruhu, devleti sağlam esaslara oturtma düşüncesi ağır basar. Ama bir yandan da bu devletin şiir iklimi...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
YILDIRIM’IN HUZURUNDA

Osmanlı Sultanları Osman Gazi’den itibaren bir yandan küçük bir beyliği bir cihan devleti haline getirmek için sınırlarını genişletirken bir yandan da şiirin tesirli diliyle hem Türkçenin anlam ve anl...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Uygulamadan devam edin