Aranan Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
İSLAM BİLGİNLERİNİN BİLİM DÜNYASINA KAZANDIRDIKLARINDAN KESİTLER

Müslüman bilim adamlarına ve filozoflarına ilgi bizden ziyade Batılılar tarafından gösterilmektedir. Bir bilim adamı gözlemcinin ifadesiyle¸ Amerika’nın ve aynı zamanda dünyanın en önemli ...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
İSLAM BİLGİNLERİNİN BİLİM DÜNYASINA KAZANDIRDIKLARINDAN KESİTLER II

İslâm dünyasındaki tıp¸ Hz. Muhammed'in (sav) çeşitli hastalara maddî ve manevî olarak yapılmasını önerdiği sözleriyle başlar. Tıp İslâm dünyasındaki tıp¸ Hz. Muhammed'in (sav) çeşitli hasta...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
HACI BEKTAŞ-I VELİ'NİN GÖNÜL DÜNYASINDA İNSAN SEVGİSİ

“Hacı Bektaş düşüncesinin ulaştığı son nokta¸ Allah’ın kendisini akıl¸ bilgi ve gönül ile donattığı insandır.18 Veli¸ kul ile Tanrı’nın yakınlığını önemseyerek&cedi...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
OKYANUSLARIN (MEVLANA VE ŞEMS'İN) ZİKRİ: SEMA

“Semâ ârâmı cânı âşıkânest Kesî dâned ki ûra cânı cânest”“Semâ ârâmı cânı âşıkânest Kesî dâned ki ûra cânı cânest” “Semâ âşık olan kişilerin canlarının rahatıdır. ...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
TEFEKKÜR VE BİLİMİN SENTEZİ SEMÂ

Şems: “Semâ’nın halka haram olması onların nefis hevasıyla meşgul olmalarındandır. Onlar semâ ettikleri zaman nefisleri kabarır. Hak ve hakikatten gafil olarak hareket ettikleri için semâ ...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
SEVGİ-BARIŞ (İSLÂM) VE TOLERANSIN ELÇİSİ HZ. MUHAMMED (S.A.V)

”Müminler; birbirlerini sevmekte¸ birbirlerine merhamette¸ birbirlerine şefkat göstermekte tek vücut gibidir.”Müminler; birbirlerini sevmekte¸ birbirlerine merhamette¸ birbirlerine şefkat ...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
YİTİK BİLGİ FELSEFE VE HİKMET

Hakikati aramanın ve ona ulaşmanın formüllerini veren ve işaretlerini gösteren felsefe¸ çok çeşitli tanımlara muhatap olmuş bir alandır.Hakikati aramanın ve ona ulaşmanın formüllerini veren ve işaretl...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
HİKMETİN İSLÂM COĞRAFYASINDAKİ YOLCULUĞU

Yitik bilgi hikmet ve felsefe¸ arayıcıları tarafından yerkürenin her coğrafyasında keşfedilmeyi beklemekteydi. Ancak onun tâliplileri¸ öncelikle kendi bünyelerinin ve köklerinin arayışına giriştiler.Y...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
DİN İLE FELSEFENİN (HİKMETİN) SÜT KARDEŞLİĞİ Mİ YOKSA FELSEFE DİNDEN ÇIKARIR MI?

Büyük sufîlerin kahir ekseriyeti¸ felsefeye ve onun üreticileri olan filozoflara¸ dolayısıyla onların eserlerine ilgisiz kalmamışlardır. Büyük sufîlerin kahir ekseriyeti¸ felsefeye ve onun üreticileri...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
MESCİD-İ NEBEVÎ'DE (PEYGAMBER MESCİD'İNDE) AYİN YAPAN HIRİSTİYANLAR

Kutsalı ve değerleri yok sayan¸ küçük gören ve görünen âlemden dışlayan modern insan¸ bunun faturasını çok ağır bir şekilde ödemektedir. Kutsalı ve değerleri yok sayan¸ küçük gören ve görünen âlemden ...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
KİMLİĞİNİ/SAHİBİNİ ARAYAN MEDENİYET

1 Mart Tezkeresi'nin TBMM'nde reddedilmesi¸ bizim son üç yüzyıllık tarihimizin en önemli hayatî olayıdır. 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi adlı kitabın yazarı Prof. Fahir Armaoğlu¸ eserin başlangıcında...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
KUTSAL VE ÖZGÜRLÜKLER KISKACINDA BATI

Medeniyetlerin¸ zaman yolculuğunda daha da olgunlaşması ve yetkinleşmesi beklenir.Medeniyetlerin¸ zaman yolculuğunda daha da olgunlaşması ve yetkinleşmesi beklenir. Ancak yaşadığımız olaylar ve ortaya...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
HALİFE ME'MUN'UN PUTPEREST (SABİÎ) VEZİRİ SÂBİT B. KURRA

İslâm ve onun temsilcilerinin insana¸ bilgiye ve tefekküre bakışı hiçbir din ve ideolojiyle karşılaştırılmayacak derecede yüksektir ve önemlidir. Tarihî süreç içerisinde¸ İslâm coğrafyasında hemen hem...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
FİLOZOFLAR VE MÜZİK

Müziğin¸ insanlık tarihi kadar kadîm bir geçmişi vardır. Nitekim Yaratan’ın¸ ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’e “Eşyanın isimlerini öğretmesi”ni de bu kapsamda hatırlamak ye...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
CENNETTE DİNLENEN NAĞMELER VE MEVLANA

Mevlânâ düşüncesinde müziğin varlığı¸ günümüze kadar tartışma konusu olmuştur. Halbuki müzik aleti¸ câmilere girmemekle beraber klasik müzik¸ bilhassa cuma ve bayram namazlarında¸ bayram tekbirlerinde...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
MUTLU İNSANLARIN COĞRAFYASI ERDEMLİ ŞEHİR

“Medîne” kelimesi Arapça’da¸ yerleşmek¸ şehir kurmak kale inşası yapılan her yüksek yer 1 gibi anlamlarda karşılık bulmaktır.“Medîne” kelimesi Arapça’da¸ yerleşmek¸...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
ERDEMLİ YÖNETİM VE ERDEMLİ REİS/BAŞKAN

Yaşadığımız çağın şehirleri¸ kaoş karmaşa ve kargaşanın girdabında boğulmakla karşı karşıyadır.Yaşadığımız çağın şehirleri¸ kaoş karmaşa ve kargaşanın girdabında boğulmakla karşı karşıyadır. Şehir ve ...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE BESİN¸ SAĞLIK VE ÂHLAK

Batı İslâm dünyasının ve dolayısıyla Batı İslâm düşüncesinin kayda değer filozof ve düşünürleri genelde Endülüs’den çıkmıştır.Batı İslâm dünyasının ve dolayısıyla Batı İslâm düşüncesinin kayda ...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
BİLGE REİS/İMAM HZ. ALİ'NİN SİYASİ ÖGRETİSİ

Bilge yönetici ve savaş sanatı ustası Hz. Ali (ö.661)¸ Mısır valisi olarak tayin ettiği Mâlik b. el-Hâris el-Eşter’e (ö.656) siyasî hikmetleri içeren bir emirnâme gönderir.Bilge yönetici ve sava...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
DOĞUNUN ÖZGÜN SANATI İSLAM TIBBI

Modern tıp¸ daima Batı’yla özdeşleştirilmiş bir alan olarak kabul görmektedir. Elbette Batı’nın tıbba olan katkıları inkar edilecek veya gözden kaçırılacak bir husus değildir.Modern tıp¸ d...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
DÜŞMANLARINA KARŞI DOSTÇA DAVRANAN PEYGAMBER

Hz. Peygamber (s.a.v)¸ diğer insanlara gösterdiği nezaket ve merhametin aynısını fark gözetmeksizin düşmanlarına da göstermiştir.Hz. Peygamber (s.a.v)¸ diğer insanlara gösterdiği nezaket ve merhameti...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
YENİÇAĞIN HÜKÜMDARI FATİH VE BİLİMİN ÖZGÜRLÜĞÜ

Batı’nın Karanlık Çağı Ortaçağ¸ Batı (Avrupa) için¸ gerçekten karanlık bir zaman aralığıdır.Batı’nın Karanlık Çağı Ortaçağ¸ Batı (Avrupa) için¸ gerçekten karanlık bir zaman aralığıdı...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
BİLGE HÜKÜMDAR FATİH'İN ÖZGÜR BİLGİNLERİ

Kelamî ve felsefî tartışmalara büyük ilgi gösteren bilge hükümdar Fatih¸ dönemindeki bilginlerin ilmî çalışmalar yapmasına ve özgür düşünmesine mani olacak her türlü engeli kaldırmıştır. Kelamî ve fel...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
HZ. PEYGAMBER (S.A.V) VE KADIN

Hz. Peygamber¸ dünyada kendisine en çok sevdirilenlerden bahsederken¸ bunlardan ilkinin kadınlar olduğunu farklı zaman ve zeminlerde dile getirmiştir.1Hz. Peygamber¸ dünyada kendisine en çok sevdiril...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Makale Kapak Resmi
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN “SARAY OKULU” ENDERUN

Evrensel ve Küresel bir güç olan Osmanlı İmparatorluğu¸ bu özelliğini donanımlı devlet adamı ve ordu mensuplarıyla elde etmiştir. Yetkin mülkiye¸ kalemiye¸ askeriye ve ilmiye için en önemli şart¸ anca...

Yazar: Bayram Ali ÇETİNKAYA

Uygulamadan devam edin