1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 230.Sayı

Makale Kapak Resmi
Çağını Aşan ve Gelecek Çağlara Işık Tutan Mana Erlerinden MEVLÂNA CELÂLEDDİN ER-RÛMÎ (1207-1273)

Asıl adı Muhammed olan Mevlâna’nın lakabı Celaleddin’dir. Sevenleri Ona dostumuz anlamında Mevlâna dedikleri için bu lakap ile meşhur olmuştur. Selçuklular zamanında Rumlardan alınan Anadolu topraklar...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Peygamberimiz ve Aile

Cenab-ı Allah’ın en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabb’imizin yeryüzündeki ayetlerinden bi...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S.)’NİN EDEBÎ ZEVKİ

Mustafa Takî Efendi (k.s.), tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslâm tarihi ve tasavvuf gibi İslâmî disiplinlerde olduğu kadar tarih ve edebiyat gibi diğer ilim dallarında da iyi yetişmiş entelektüel bir il...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
İBN ECÂ SEYAHATNÂMESİ’NDE DARENDE

Seyahat eden her kişi dininin ve ülkesinin elçisidir. Müslüman seyyahlar, İslâm'ı en güzel şekilde temsil etmiş, farklı coğrafyalarda farklı milletlere, dinlere mensup toplumlara Müslümanları ve İslâm...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
ENGEL SİZSİNİZ!

“Allah kimimizi sağlıkla imtihan ediyor kimimizi de çeşitli engellerle imtihan ediyor belki. Sağlıklı bireylerin de engellerle mücadele eden insanlara vefa borcu var. Çünkü insan birbirine muhtaç.” ...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
XV. ASRIN DEHASI FATİH SULTAN MEHMED HAN’A KARŞI ÇANDARLI HALİL PAŞA’NIN TERTİBİ VE SONU

Çandarlı Halil Paşa’nın babası İbrahim Paşa  1402 tarihli Ankara Savaşı’ndan sonra Edirne’de Musa Çelebi’nin yanında yer almıştır. O yıllarda Osmanlı’nın on yılda bir Bizans’tan aldığı vergiyi almaya ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
ŞİİRDE FESAHAT KUSURLARI

Şairin şiirden maksadı mana mıdır, sesler arası uyumu bulmak/duyurmak mıdır, musıkî midir? Bugün efkâr-ı umumun itilaf ile kabul ettiği şaheser durumdaki şiirlere baktığımızda mana derinliği, sesle...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
DAVET VE TEBLİĞ ÂDÂBI

Hayatlarının merkezine Kur’ân-ı Kerim’i yerleştiren sûfîler, “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir grup olsun.”[1] emrine uymaya çalışmışlardır. Zira bu vazifeyi ifa etmek a...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
NURULLAH GENÇ ve YAĞMUR ŞİİRİ

Yazmayı hiç düşünmediğim, yazı türlerinden biri de biyografik eserledir. Nasıl yazılır, nerden başlanır, bir sayfada, bir ciltlik hayat serüveni nasıl derdest edilir, hep tereddüt içinde boğulup kalır...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
KESİNTİSİZ CİHAD

Hadis "Allahu Teâlâ'nın günahları neyle yok edeceğini, dereceleri neyle yükselteceğini sizlere haber vereyim mi? Zahmetine rağmen abdesti tam almak, mescide çok adım atmak, namazdan sonra diğe...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
HÂL VE KÂL

Aşk, muhabbet, bir kâl (söz) meselesi değil bir hâl (yaşama, hissetme) meselesidir. Hâli söze dönüştürmek ise nerdeyse imkânsızdır. Zira büyüklerin dediği gibi “Bilen söylemez, söyleyen ise bilmez.” N...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
OSMANLI SULTANI I. MAHMUD’UN SÛFÎ ÇEVRELERE OLAN İLGİSİ

Mustafa ile Sâliha Sultan’ın oğlu olan I. Mahmud, 3 Muharrem 1108/2 Ağustos 1696’da Edirne’de doğdu. Çocukluk yıllarının geçtiği Edirne’de İbrahim Efendi’den ilk eğitimini aldı. 1115/1703 tarihind...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Kapak Resmi
230.Sayı
Makale Kapak Resmi
SULTAN 1. MAHMUD HAN

Bir ömrün yarısı kafes, Gerisi, tahtta bir Hakan… Osmanlıya tâze bir ses, Sultan Birinci Mahmud Han…   Halk desteği, gerçek silah, Patrona’da kalmaz iflah! Adil, vakur bir pa...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
OSMANLI'NIN SON PARLAK DEVRİNİN PADİŞAHI: SULTAN I. MAHMUD

Edirne'den İstanbul'a, Kafesten Taht'a Bir Ömrün Serencamı Osmanlı Devleti'nin 24. padişahı, 103. İslâm halifesi olan Sultan I. Mahmud, 02 Ağustos 1696'da (03 Muharrem 1108) Edirne Sarayı'nda dünya...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
“LEVHVE’L-HADÎS” TÜCCARLARI

İslâm’ın ilk yılları, Mekke Dönemi... Her sene Mekke’de haram olan aylardan; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında panayırlar kurulurdu. Kur’an-ı Kerim’de bir âyette haram olan aylardan şöyle...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İMÂM RABBÂNÎ (K.S.)’NİN GENEL DİNÎ GÖRÜŞLERİ

İmâm Rabbânî (k.s.)’ye göre tasavvuf ve tarîkat, şerîatın hizmetkârıdır. Yani şerîatın emrettiği namaz, oruç hac ve zekât gibi ibâdetlerin ihlas, huşû ve aşk ile edâ edilmesi için tasavvuf bir yardımc...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İKİ CENNET NİMETİ: ZENCEFİL VE KÂFÛR

  Hayat düsturumuz Kur’ân, cennet tasvirleriyle doludur. Bu anlatımlar, bizlerin cennetlik olması içindir. Peygamberler bunun için gelmiş, kitaplar bunun için inmiştir. İnsanlığın dünya hayatı...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Gözüm gün yüz ile rûşen özüm hicre leb-â-lebdir Elimde bâde-i gül-gûn dilimde zikr-i gabgabdır Beni vaslıyla yek-dem kıldı yârim bilmedim aslâ Dönen devrân ne devrândır geçen şebler nic...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
SULTAN I. MAHMUD VE TAKSİM SU MAKSEMİ

Osmanlı Devleti Dönemi’nde, günümüzde “Taksim” olarak tanınan yerden, civar semtlere su dağıtmak için abidevî bir yapıyla bir su deposu yapılır. Bu yapı vasıtasıyla su kaynaklarının birleşimi ve ihtiy...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin