Aranan Kategori: 204.Sayı

Makale Kapak Resmi
ANADOLU’NUN SICAK YÜZÜ MAHALLE KÜLTÜRÜ

Zaman ilerledikçe geriye dönüp bir zaman muhasebesi yapıyoruz ister istemez. Bir saniye sonrasının bile garantisinin olmadığı ömrümüzde buna ihtiyaç duyuyoruz. Belki de yeni yaşın getirdiği bir yaşlıl...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
SIĞINMA

Sorgusuz sualsiz geldim Sorguya suale giderim Rabbim günahım çok Ne yapar ne ederim Güneşe dayanamaz iken Ateşe nasıl dayanır derim Sonsuz rahmetine sığınır Senden affımı dilerim

Yazar: Mehmet SERTPOLAT

Makale Kapak Resmi
KİŞİLİK OLUŞTURMA VE BİLİNÇ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Toplumda saygın bir fert olarak yer almak ve inancı en güzel şekilde temsil etmek için İslâm ahlakı ile donanımlı olgun bir kişiliğe sahip olmak gerekir. Hayatı yaratılış gayesine uygun bir şekilde ya...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
CİHAN SULTANLIĞINA HAZIRLIK: OSMANLI’DA ŞEHZÂDE EĞİTİMİ

Yüzyıllarca dünyayı yöneten ve tarihe yön veren Osmanlı padişahları, daha çocukluk döneminden başlayarak sıkı ve kaliteli bir talim-terbiye sürecinden geçirilmişlerdir. Çocukluk ve gençliklerinde Sara...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
AHMED YESEVÎ’NİN İKİ FARSÇA RİSALESİ VE YESEVİYYE

Hiç şüphesiz Türkler arasında İslâmiyet’in ve tasavvufun yaygınlaşmasında Ahmed Yesevî’nin büyük rolü vardır. Onun, Divan-ı Hikmet ve Fakr-nâme isimli eserleri herkesçe bilinmektedir. Ancak, Yesevî’ni...

Yazar: Derya KILIÇKAYA

Makale Kapak Resmi
VARDIR

Yüreğe cemreler düşürmek gerek Yüreğin sevdaya eresi vardır Hasret dağlarını aşıp da şöyle Sevginin sevdayı göresi vardır Yolların yokuşu olsa da bayrı Olmamak gerekir güzelden ayrı Etmeli yür...

Yazar: Celalettin KURT

Makale Kapak Resmi
ÖĞRETMEN VE EĞİTİM

Öğretmen öncelikle öğrencisini; yaratılmışların en şereflisi olarak görüp onu muhatap alarak ona değer vermelidir. Öğrencisini bilmeyen, anlamayan, sevgi ve saygıdan yoksun biri olarak görmemelidir. Ö...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
SEKÜLERİZM ÇIKMAZINDAN MAĞARAYA DOĞRU

Modern kavramlara Ashab-ı Kehf’in mağarasından bakmaya ne dersiniz? Aydın Başar, “Sekülerizm Çıkmazından Mağaraya Doğru” kitabında bunu yapmaya ve bizleri de bunu başarmaya davet ediyor. Ashab-ı kehf...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
ŞEHZÂDEBAŞI

Bir güzel Sultan’ın iki has oğlu, Yolları gözyaşı, yönleri zahmet, Süleyman Han gibi Allah’a bağlı, Şehzâde Mustafa, Şehzâde Mehmet… İki Baş-Şehzâde toprağa girdi, Kanunî tarifsiz acılar gördü,...

Yazar: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
EBÛ HANİFE’NİN MEŞHUR ÖĞRENCİSİ HASAN B. ZİYAD

Ebû Hanîfe’nin bize intikâl eden fazla bir yazılı eseri olmasa da, yetiştirdiği öğrenciler onun ilmini sonraki nesillere taşımıştır. Kendisi ölümü pahasına kadılık görevini kabul etmemiştir. Ancak Ebû...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
ŞAİRLERİN DİLİNDEN ŞÜKÜR

Varlığa şükür, yokluğa sabır göstermek, ihsan edileni başkasına ikram etmenin ötesinde olabilmek en büyük erdemdir. Yani Hak’tan bir bela geldiğinde sevinmek, hatta şükretmek… Çünkü bela Allah’ın sevd...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
DİLİMİZ DÜNYA SÖYLER

Dünyevîleşme, bu çağda karşı karşıya kaldığımız en temel problemlerden biridir. Bu durumun etkilerini hemen her alanda görmekle beraber, en çok da din ve dil konusunda görmekteyiz. Zira dünyevîleşme (...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
MİMAR SİNAN

Türk’e şeref, dünyaya/cihana ise yüzlerce medeni eser veren bir sanatkâr, olarak tarihe damgasını vuran (geçen) Mimar Sinan, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençli...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL GEMİMİZİN SEYRİ HANGİ LİMANA?

Gönül; nefs, şeytan, dünya ve şeytanlaşmış insanlarla savaşta bir karargâh gibidir. Karargâhın konumu ve savaşta askerleri idare eden karargâh komutanın durumu bir savaş açısından ne denli önemliyse s...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
HAÇLI ZULMÜNE KARŞI İSLÂM KAHRAMANLARI

Haçlı Seferleri 1096-1272 yılları arasında yapılan, Avrupalı Katolik Hristiyanların ve Vatikan’ın, Papanın kışkırtmalarıyla ve çeşitli vaatleriyle Müslümanların elindeki kutsal topraklar üzerinde aske...

Yazar: Resul KESENCELİ

Kapak Resmi
204.Sayı
Makale Kapak Resmi
AŞÛRE GÜNÜNÜN ANLAM BOYUTU

Aşûre Gününde Gerçekleştiği Rivayet Edilen Olaylar Aşûre gününün kutsiyeti önceki ümmetlerin inanç dünyasında da yer almaktadır. Tarihî kaynaklarda gerçekleştiği rivâyet edilen olayları şu şekilde sı...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
DOST YOLUNDA TEVAZU GÖSTERİP DERMANA KAVUŞMAK

Tasavvufî anlayış özüyle kavranmak istendiğinde, onun insanı insan yapan değerler üzerinde önemle durduğu görülür. Bu değerler manzumesinin ilk basamağı hiç şüphesiz ki insanın kendisini tanıması, ken...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
MİMAR SİNAN’IN ÇIRAKLIK ESERİ: ŞEHZÂDEBAŞI CAMİİ VE ŞEHZÂDE MEHMET TÜRBESİ

Kanûnî Sultan Süleyman ve Oğlu Şehzâde Mehmed’in Genç Yaşta Ölümü Üç kıtaya huzur ve adalet götüren Osmanlı’nın en kudretli padişahlarından biri olan Kanûnî Sultan Süleyman, ömrü boyunca birçok mutlu...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
EMÂNETLERİN EHLİNE VERİLMESİ

İnsan, içtimâî bir varlıktır, tek başına yaşayamaz. Toplumu meydana getiren fertler arasında ilişkiler zorunlu olduğu gibi iş bölümüne de ihtiyaç vardır. İş bölümü yapılırken, kişinin uzmanlık alanına...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
BAHÂEDDİN MUHAMMED NAKŞBEND (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE -  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Bahâeddîn Nakşbend (k.s.), Abdulhâlik Gucdevânî’nin hafî zikir esasına dayalı olarak kurduğu Hâcegân tarikatının unutulmaya yüz tutan prensiple...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
AŞAĞILIK MAYMUNLARA DÖNÜŞMEK

Yüce Rabb’imiz, âyetlerinde kitap ehlinden bir kısım kişilerin maymunlara çevrildiklerini bize haber verir. Kur’ân’ın bu haber verişi, tarihi bir mâlûmâtı aktarmak değildir. O, bize bu olanları, ibret...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

1. Bu cân u dil ezelden meftûnun oldu dilber Aklını aldı zülfün mecnûnun oldu dilber 2. Her nigâhınla câna bin yâreler açarsın Âşıkına cevr etmek kânûnun oldu dilber 3. Hicr-i firâkın ile gam-...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
OSMANLI TARİHİNDE ŞEHZÂDELER

Osmanlı devlet sisteminde, ileride tahta geçebilecek hükümdar olma şansları eşit sayılan şehzâdelerin doğumlarında sarayda sevinç gösterileri ve törenler düzenlenir, top atışları yapılırdı. Bu mutlu h...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin