1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 279.Sayı

Kapak Resmi
279.Sayı
Makale Kapak Resmi
Endülüs’te İslâm Medeniyeti

Tarih boyunca Müslümanlar, dünyanın değişik topraklarında kurdukları devletlerle İslam medeniyetini yayma mücadelesi vermişlerdir. Bu mücadelelerden biri de sekiz asır boyunca varlığını sürdüren ve gü...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Kaşın mihrâbına secde edenler kâmet etmezler

1. Kaşın mihrâbına secde edenler kâmet etmezlerYüzünden gayrı bir veche durup da tâat etmezler2. Senin sevdâ-yı zülfüne kimin bağlansa gerdânıDüşüp sahrâya bir dem firkatınla râhat etmezler3. Senin bi...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Endülüs’ü Aydınlatan Kur’ân Uzmanları

Endülüs, Medine-Şam merkezli kutlu İslâm Devleti’nin Akdeniz kıyılarından Batı Avrupa’nın içlerine kadar uzanan ve orada yeniden filizlenen şubesi. Sekiz asır (92-) Avrupa’yı aydınlatan İslâm medeniye...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Can İçinde Can Saklanır

Hayat akıp giden nehir,An içinde an saklanır.Sanma her şey olur zahir,Son içinde son saklanır.Siyah, tarar saçlarını,Beyaz, öper uçlarını.Teslim alır güçlerini,Ten içinde ten saklanır.Malı mülkü sayıp...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
İmam Rabbânî’nin Cihada Daveti

Küfrün taşkınlığı, şer odaklarının pervâsızlığı, ahlâksızlığın yaygınlaşması, hak ve hukukun çiğnenmesi karşısında Müslümanın sessiz ve tepkisiz kalması kadar yersizlik olamaz. Kötülüklerle mücâdele e...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şiir: Helâl Olsun Sana Helâl

-6 yaşında Kur’an okumaya geçentorunum Ayşe Hilal’e-Şeker, şerbet, baldır dilin;Gözlerinde açar gülün,Açık olsun kutlu yolun.Sensin rüya, sensin hayal;Minik yavrum hep böyle kal.Yakana altın takıldı,E...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Dünyaya İbret Penceresinden Bakmak

Klâsik Türk edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, İslâmî Türk ‎edebiyatı, Eski Türk edebiyatı gibi değişik isimlerle anılan, ‎ancak Türklerin İslâm’ı seçmelerinden sonra ortaya çıkan ve ‎hemen bütün Türk coğr...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Hz. Mevlânâ’ya Göre İnsan

İnsan Arapça bir kelime olup "üns” ve "nesy” terimlerinin müşterek bir terkibidir. Üns yabanîliğin aksine; yakınlık, sevecenlik, ülfet ve alâka anla­mlarına gelir.[1] Bu duygu insanın hemcinsleriyle v...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hakîkaten Ârif Olup Mârifete Kavuşmak

Tasavvufta mârifet; kişinin kendini tanıyarak Rabb’ini tanıması, Allah dostlarına âşinâlık kazanması, hakîkat bilgisine erişmesi ve irfân meclislerine kavuşarak, âriflerin sırrına vâkıf olması şeklind...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Cümle Yûsuflar Güzeli

Cümlenin mahbûbu sensin ey habîb-i ezelîCümle Yûsuf’lar içinde ey güzeller güzeliCümle ümmet âşık oldu sana ey seyyid-i hulkHimmetinle gitti gayrı bâğ-ı vahdet gazali“Küntü kenzen” sanadır matlab-ı a’...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Faturayı Dindarlara Kesme Yanlışlığı

Tasavvuf kitaplarında dünyanın önemsizliği, âhiretin önceliği öne çıkarılır. Bu meyanda, dünyaya önem vermeyen zühd âleminin büyüklerinin sözlerinden ve münzevî hayatlarından örnekler verilerek dünyad...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Şiir: Aziz Şehitlerimize

Bu vatan uğruna kıymetli candanTereddüt etmeden geçer şehitler.Bayrağa bulanmış renkleri kandanCennette gül olup açar şehitler.Düşmana ğöğsünü eylemiş siperAllah Allah diye en önde giderBulunmaz ne ga...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Kadim Bir İlim Ve Medeniyet Merkezi: Endülüs

Tarık bin Ziyad’dan Gırnata Hükümetine yahut Avrupa'da Endülüs'ün SeyriEndülüs İslâm medeniyeti, 711’deki fethinden 1492’deki çöküşüne kadar 881 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. İslâm ordusu bu toprak...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Terzi Baba ve Gönül Dilinden Mesajları

Ası‎l adı‎ Mehmed Vehbi olan ve ismi Erzincan ile özdeşleşen Terzi Baba, mesleği dolayısıyla bu sıfatla anılmıştır. Terzi Baba mesleğinden dolayı “Terzi Ağa”, boyunun uzun olmasından dolayı “Uzun Terz...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Toplumunun Renkli Dünyası

Osmanlı cemiyetinin oldukça zengin ve renkli bir yelpazesi vardı. İnsanî hoşgörü iklimi altında, çok sesli bir harmoni içerisinde birlikte yaşama becerisini gösteren, faziletli bir içtimâî bünyeye sah...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Gerçek Arkadaşlık

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi bu gazelini şu olay üzerine yazdığını anlatmıştır: Bir gün Aşağıulupınar’da sohbet olduğunu duyduk. Ahmet Nuri Ağabeyimle birlikte gittik. Gittiğimizde bize kapıyı açmayı...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Endülüs Kırmızısı

Baştanbaşa sanat, baştanbaşa sır,Sanatçının bir payesi ElhamraHer köşe, her bucak bir anlam taşır,Güzelliğin hoş gayesi Elhamra…Kurtuba’dan Gırnata ’ya uzanan,Sekiz yüz senelik mahzun bir destan,Gemil...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
İnandığımız Gibi Yaşamalıyız

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.”Allahu Teâlâ, Saff Sûresi 2-3. âyetlerde şöyle buyurmaktad...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Şiir: Müstezad Gibi

Kulsun, aziz bileceksin başkasını daGül de dikeninden usanır...İnsan ne mübārek bir varlık, bozulmadıkçaGüzel ahlâk ile boyanır...Aşağı görme hiç kimseyi, kibre kapılmaKişi yaptığından utanır...Kökümü...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Merhameti Doğru Okumak

Duygularımızı doğru ve yerinde kullanmamız ihtiyacı tamamen insanîdir. Yaşadığımız dünya üzerinde milyarlarca insan bulunmakta ve bu da milyarlarca farklı düşünce anlamına geliyor. Dünya nüfusu arttık...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Burda Zaman

Fâni koymuşlar adınıGeçip gider burda zamanKuş misâli kanadınıAçıp gider burda zaman.Ne dost olur ne arkadaş,Vefâ ummak bir boş uğraş.Genç ömrümü yavaş yavaşBiçip gider burda zaman.Gül düşerdi yolları...

Şâir: Ahmet Sami BENLİ

Makale Kapak Resmi
Yedi Pîrin Beldesi: Buhârâ

Buhârâ, yedi Nakşbendî pîrine ev sahibi yapmasıyla meşhûrdur. Fakat öncelikle ifade edilmelidir ki bu şehirde cennetle müjdelenen on sahâbîden Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın makamı da bulunmaktadır. Ebû Ubey...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Kitaplık: Vakıfların İktisâdî Hayatın Gelişmesine Etkisi

Asıl amacı Allahu Teâlâ’ya yaklaşmak ve O’nun rızasını kazanmak için kurulan vakıflar geçmişten günümüze Türk toplumunda yoğun bir şekilde, çok çeşitli alanlarda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarıd...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Herkes Ektiğini Biçer

Gündüzleri bir hazine bulmak için dağ bayır her tarafı kazarak vakit geçirenler muhtemeldir ki gece rüyalarında ya hazineleri ya da kazma kürek gibi âletleri görürler. Günlük hayatlarında sürekli biri...

Yazar: Aydın BAŞAR

Uygulamadan devam edin