1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 252.Sayı

Makale Kapak Resmi
Müslüman Ustaların Ellerinde Şekillenen Mimarî Sanatımız

İnsanoğlu yaşadığı mekânları mamur bir şeklide uzun ömürlü yapılar olarak inşa etmiştir. Binalarla birlikte şehirlerin bir umrana dönüşmesi mimarî sanatın tezahürüdür. Şen ve bayındır binalarda oturan...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Âhireti Dünyaya Tercih Eden Hanımlar

Yüce Allah, âyetlerinde Peygamberimiz (s.a.v.)’i bize uyulması/izlenmesi gereken en güzel örnek olarak anlatır. Onun ahlakının muhteşem oluşunu söyler. Onun sıradan herhangi bir insan olmadığını, seçk...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Mimar Necip Dinç ile Mimarlık Sanatımız Üzerine Röportaj

Özgeçmiş: 1945 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta, yükseköğrenimini İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yaptı (1969). Kısa bir dönem Ba...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hz. Peygamber (s.a.v)’e İtâatın Dindeki Yeri

Sahâbeden Zübeyir b. Avvam (r.a.)… O’nun Medine’de muhteşem bir hurma bahçesi vardır. Ensar’dan olan bahçe komşusu ile su yüzünden aralarında anlaşmazlık çıkar. Sorunun dinî açıdan çözümü için meseley...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Namaz Kılmayan Arkadaşı Terk Edip Namazla Yücelere Ermek

Tasavvuf ehlinin nezdinde namaz ibâdetinin önemi, öncelikli olarak namazın kulun doğrudan ilâhî huzûra çıkmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Ebû Tâlib el-Mekkî Hazretleri, namazın kul...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Darende Bir Başka

Seyyidler beldesi, güller diyarıBağında bülbülün ötüşü başka.Çiçekler açınca dolaşır arıMiski amber gibi kokuşu başka.Gül derer elleri naziktir, inceGüller aşka gelir açılır goncaSeven sevdiğini Hakta...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Ahfâdından Hüseyin B. Muhammed Ve “Amme Cüzü” Tefsîri

Kur’ân-ı Kerim, insanlara yol gösterici olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)’e indirilmiş son ilâhî kitaptır.[1] Allahu Teâlâ, kelâmını “takva sahiplerine” yol gösterici olarak tavsif etmiştir.[2] Mü’minler,...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Münacaat

Yâ Rab nice günahım isyanım var bilirimAmmâ beni affeden Rahmân'ım var bilirim Kendime varmak için nefsimden kaçmaktayımYaşadıkça hep tövbe imkânım var bilirim Öyle bir çağa geldik arzın gün...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Mimarimizin Taşa Sinen Kokusu

İkamet alanları, üzerinde yaşayan toplulukların arketipidir. Mekânlar, binalar, çeşmeler, ibadethaneler, mesire alanları, oyun alanları, gösteri alanları, fabrikalar, atölyeler, okullar, hastaneler, p...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Türk İslam Mimarisi

 İbrahim Hakkı Yiğit şahsında bütün mimar dostlarımaBirbirini tamamlayan hendese,Allah’ın rızası, mabet sevgisi,Sokullu Camisi ses katar sese,İslam mimarisi, Türk mimarisi… İmar İşlerinde pi...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Sanat Tarihçisi Gözüyle: Darende Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi

Türk tasavvuf tarihinde Erdebilî geleneğini Anadolu’ya taşıyan önemli bir mutasavvıf olan Somuncu Baba’nın benimsemiş olduğu tasavvuf düşüncesinde Melâmetî anlayışı ön plana çıkmıştır. Onun en önemli ...

Yazar: İsmail AYTAÇ

Makale Kapak Resmi
Sultan Sencer: Selçukluların İnkışafı ve İktidar Mücadelesi

Sultan Sencer 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği bilinmektedir. Adının Sancar olduğu söylenmektedir. Bu kelimenin Türkçe “sapl...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Şehirlerimizin İmar ve İhyâsı

Peygamber Efendimiz Müslümanların cemâat ve cemiyet içerisinde yaşamalarını, bireysellikten kurtulup cemiyet adamı olmalarını, toplumdan uzak ve kopuk yaşamayı değil, insanlarla ünsiyet içerisinde olm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Dünyaya Kapılmamak

33. Hadis"Dünyada bir garip veya yolcu gibi ol. Kendini kabirdekilerden kabul et.” [1]Somuncu Baba Diyor ki:“Hz. Peygamber (s.a.v.), fânî yurtta yaşayan insanın olup bitenlere aldanmamasını, cereyan e...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Bir Takım Hayatî Düşünceler

“Ömür boyu beraberimizde gidecek bir meslek. Aslında dünyanın fıtratına da yanlış; mevsimler değişirken, insanlar değişirken hayatlar değişirken sadece bir meslekte takılıp kalmak ve ömür boyu onu ida...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Hüzün Gazeli

Her eylül ömrümüzden akıp gitmede hüzün,Bıraktığı hazlarla bize yetmede hüzün. İlkbahar aylarında budansa da kökünden,Sonbahar olur olmaz tâze bitmede hüzün. Önce zehrini sunup eylül rengi c...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Yahya Kemal’in Gözünden: Ezân-ı Muhammedî

Emr-i bülendsin ey Ezân-ı MuhammedîKâfî değil sadâna cihân-ı Muhammedî Sultan Selîm’i Evvel’i râmetmeyüp ecelFethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî Gök, nûra garkolur, nice yüzbin minâredenŞehb...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Şiir Gazeli

Her Arap harfli yazı, mutlak hüsn-i hat değilİbâdet eder gibi yazmayan hattat değilİnsanlara bediî/estetik haz vermeyenYazılı-sözlü metin, salt edebiyat değilElde edilen ürün, birbirinin aynıysaZanaat...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Birlikten Dirliğe Uzanan Selâmet Yolu

Birlik güneşiyle aydınlandı gönül mahzenlerimiz. Ayrılık zehrine panzehir oldu bizi ortak paydada buluşturan duru hissiyat… Rüyalarda unuttuğumuz kırık dökük umutlar, kuşluk vakitlerinde uyandılar biz...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı’nın En Kolay Zaferi: Şebeş

Osmanlı-Avusturya ilişkileri her iki devletin de tarihine damgasını vurmuş ve geleceğini belirlemiştir. Osmanlı, Avusturya’ya etkisi yüzyıllarca sürecek olan büyük bir korku ve endişe yaşatmış, tarihi...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Mimarimizin Zarif Sanatkârı Aydın Yüksel

Günümüzde yaşayan sanatkârlar arasında mütevazı duruşuyla ama yaptığı kıymetli eserlerle bilinen bir mimarımız vardır: Dr. İbrahim Aydın Yüksel. Aydın Bey’i mimari ile alakadar olanların büyük çoğunlu...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Anadolu’yu Mayalayan Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri

Mürşidinin vefatından sonra Hacı Bayram-ı Velî Ankara’ya yerleşip ilmî ve tasavvufî faaliyetlerine devam etti. Etrafına ümmî halktan insanlar toplandığı gibi Akşemseddin, Germiyenoğlu Şeyhi, Eşrefoğlu...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Şems-İ Sivâsî Menâkıbnamesi

Şemseddîn-i Sivâsî, Halvetiyye’nin ana kollarından biri olan Şemsiyye yolunun müessisidir. O, dönemindeki devlet erkânı ile özellikle padişahlarla olan münasebetleri sebebiyle siyasî; döneminde yavaş ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Rahmet Dilersen Ahmedî Zikreyle Daim Ahmed’i

Asıl adı İbrahim, lakabı Tâceddin olan Ahmedî, 14. yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış şairlerden birisidir. Anadolu’nun 14. yüzyılda doğudan ve batıdan maruz kaldığı Moğol ve Haçlı taarruzları, döneme dair ...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Şehit Şehit Büyürüz Biz

Zulüm biter, güneş doğar,Göğsümüze dünya sığar,Ümit ümit büyürüz biz.Yüce dağlar aşa aşa,Çağı ederiz temaşa,Geçit geçit büyürüz bizBu yanardağ söner sanma,Kalleşliği hüner sanma,Yiğit yiğit büyürüz bi...

Şair: Bestami YAZGAN

Uygulamadan devam edin