1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 273.Sayı

Kapak Resmi
273.Sayı
Makale Kapak Resmi
Millî Birlik ve Beraberlik Duygusuyla

Milletin oluşmasında vatan, dil, ideal ve kültür birliğinin önemi çok büyüktür. Bir toplumun sahip olduğu maddî ve manevî değerler bütününe kültür denir. O da zaten diğer toplumlardan ayıran en belirg...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Gönül zevk-i gam-ı yâr ile ol hâl-i ferâgatdır

1. Gönül zevk-i gam-ı yâr ile ol hâl-i ferâgatdırFerâgat gayrıdan yâr ile olmakla selâmetdir2. Yakıp şem‘-i cemâl-i nârına pervâneler-âsâYok olmak âşıka hem lutf hem ayn-ı inâyetdir3. Leb-i yârından ö...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Önce Gönüllerin Birliği

Gönül dünyası, insanı şekillendiren merkezdir. İnsanın iyi-güzel olması öncelikle gönlünün iyi-güzel olmasıyla mümkündür. Aynı şekilde bugün özlemini çektiğimiz toplumsal birlik ve beraberliğin gerçek...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
15 Temmuz Gecesi Perçinleşen Kardeşlik Rûhumuz

Herkes benimsediği sosyal çevresiyle bir anlam ifade etmektedir. Kaynaşabileceği, dertleşebileceği, halleşebileceği ve muhabbetle yaşayacağı bir sosyal çevresinin bulunması insan için büyük bir nimett...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Eğitimci-Yazar Ali Özkanlı İle Birlik ve Beraberlik Ruhu Konulu Röportaj

- Allah’ın birliği inancına dayanan dinimiz, tam anlamıyla bir kardeşlik ve birlik dini olduğuna göre, birlik beraberlik konusunda neler söylemek istersiniz hocam?Son yıllarda hem İslâm ümmeti olarak ...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Tevhîdin Sembolü: Kâbe-i Muazzama

Şiâr, sözlükte,  “bir şeyin kendisine özgü niteliklerine kılavuzluk eden alâmet, nişan, sembol, parola” anlamlarına gelir. Çoğulu, şeâir olup, bir şeye alem kılınan, bir şeyle alâmetlendirilen he...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Birlik Türküsü

Birlikte kuvvet, ayrılıkta azap varBu gerçek değişmez, kıyâmete kadarBir elin nesi, iki elin sesi varBerâberlikte kardeşlik bestesi varDüşmanların bir oku kırması kolayToplu okların kırılması zor olay...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Birlik Vakti

Bu gökyüzü, bu dağ, deniz, bu toprak zemin,Ay yıldızlı, nazlı bayrak, bu vatan kimin?Yıllar yılı bölünmedik fırka kalmadı,Kimse dirlik yollarında kapı çalmadı,Bu kavgalar hangimizden bir can almadı,Ak...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Sohbet Meclisi Cennet İklîmi

Sohbet; arkadaşlık edip ünsiyet kurmaktır.  Bedenle ya da gönülle uzun süre beraberlik hâlinin tesis edildiği, dinî veya dünyevî konuların konuşulduğu toplantıya da sohbet denir.  Ancak tasa...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Anadolu İrfan Medeniyeti

Anadolu irfan medeniyeti; hayatı ve insanlığı, ahlaki bir bütünlük içinde ele almaktadır. Bu değerli insanların sergilemiş oldukları davranış ve kullandıkları dil, ahilik kültürü, irfan medeniyetini b...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
15 Temmuz Gecesi Bize Vatan Bahşeden Aziz Şehitlerimize!

Bize 15 Temmuz gecesi vatan bahşeden aziz şehidim!...15 Temmuz kalkışması bağımsızlığımızı, millî irâdeyi, demokrasiyi, hukuk devletini; nihâyetinde birlik ve beraberliğimizi hedef almıştı. O gece; mi...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İnsanların Kusurlarına Odaklanmak

Bizim inancımıza göre, insanın yaratılış gayesi bellidir; Allah onu bir sınav için dünyaya getirmiş ve sınav sonunda alacağı puana göre âhirette hak ettiği karşılığı verecektir. Kul nereyi hak ediyors...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Hayrabolulu Gülşenî-Hâlvetî Şeyhi Mahvî’nin Dîvânçe’sinde Aşk Telakkîsi

Gülşeniyye Tarikatı’nın Hâletî kolu şeyhlerinden olan Mahvî (ö.1150/1737), XVIII. yüzyılda Hayrabolu’da faaliyet yürüten, dilindeki zenginlik, edebî zevki ve içeriği ile dikkat çeken Dîvânçe’si ile ta...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Nûr’un Gölgesi Düşmez

Zâtî (1471-1546)Kâmetin ey bûstân-ı lâ-mekân pîrâyesiNûrdan bir servdir düşmez zemîne sâyesi Yûsuf’u gerçi görenler ellerini kesdilerGün yüzün gördü senin şakk oldu bedrin ayası Menzil-i tîr...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Dünyevîleşme Örneği: Kârûn

"N’ideydin ey gönül Kârûnlara Musa mısın yâ ne N’ideydin ey gönül bî-fâide ömr eyledin ifnâ"( Divan-ı Hulusi-i Darendevi )KârûnKârûn, Hz. Musa (a.s.)'nın kavminden idi ve onun zamanında yaşamıştı. Hat...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Güzel Şehir

O dağın ötesindeGüzel bir şehir saklıO sevda ülkesindeKalır gidenin aklıOrda gezmiş diye yârGül gibi kokan diyârGidenler çok bahtiyârDönenler ağlamaklıTutsun diye eliniÇeker insan seliniŞehrin nazlı g...

Yazar: Mahmut NACAR

Makale Kapak Resmi
Muttakîlerin Özellikleri

Allahu Teâlâ, Bakara Sûresi 177. âyette şöyle buyurmaktadır: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, k...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Şiir: Bir Destandır 15 Temmuz

Dediler cennet vatan can evinden vurulmuş,Şeytanı kıskandıran ne planlar kurulmuş,Karşı çıkan olursa ölüm emri verilmiş.Nasıl düşünür insan böyle bir ihaneti?Hainler ilelebet hak ediyor laneti!Gaipler...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Sultan ve Şiir

Osmanlı padişahları yoğun devlet işlerinden fırsat buldukça, belki de saltanat ve idare işlerinden bunaldıkları zamanlarda şiir limanına sığınmış; nazmın ürpertici dünyasında ağır siyasî sorunlarını b...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Vicdan Büyük Mahkeme

Hayatımızda birçok olay gelişiyor, kimisine müdahil olabiliyoruz, kimisinde aciz kalıyoruz. Özellikle ülkemizde üç dört yıldır açıkça sıkıntısını çektiğimiz olaylar silsilesi yaşanıyor. Bütün bu olayl...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Biz Kardeşiz

Dargınlıklar sona ersin,Biz kardeşiz efendiler.Sevgi tohumu yeşersin,Biz kardeşiz efendiler.N’olur bir dakika durun,İlk darbeyi nefse vurun.Kitaba, sünnete sorun,Biz kardeşiz efendiler.Bozulursa niyet...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Hanedanı’nda İlk Dîvân Sahibi Kadın Âdile Sultan

Sultan II. Mahmud’un, kızları içerisinde en uzun ömürlü olanıdır. 23 Mayıs 1826’da II. Mahmud’un ikbâli Zer-nigâr Hanım’dan dünyaya gelmiştir. “Doğruluğu gösteren” anlamına gelen ismini, babası II. Ma...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Mustafa Takî Efendi Kitabı

Mustafa Takî Efendi (ö.1925), millî mücadelenin içerisinde kendini bulan ve maddî-manevî katkıları ile mücadelenin seyrine yön veren isimlerden bir tanesi de eserleri, ilmî kişiliği, bağımsızlık özlem...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Bir Rahmet Olarak Fâtiha Sûresi

Müslümanlar, günlük hayatları içerisinde; namaz ve namaz dışında olmak üzere Fâtiha Sûresi’ni sürekli olarak tekrar ederler. Bu tekrarların öneminden dolayıdır ki bu durum bir âyet-i kerimede şöyle zi...

Yazar: Aydın BAŞAR

Uygulamadan devam edin