ins yt

/SomuncuBabaDergisi facebook-twit PAYLAŞ instagram - Youtube
Aile Ekini PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
 
   Başyazı
   Hutbeler
   Mektubat
   Divan-ı Hulûsi
   Kırk Yapraklı Gül
   Din ve Hayat
   Hulûsi kalb'den
   İlim ve Hayat
   Hatıralar
   Peygamber İklimi
   Edebiyat
   Düşünce
   Şiir
   Röportaj
   Tasavvuf
   Fıkıh
   Gezi
   Kırk Hadis
   Tarih
   İktisat
   Eğitim
   Psikoloji
   Altın Silsile
   Bilim ve Hikmet
   Araştırma
   Güzel İsimler
   Örnek Hayatlar
   Kültür
   Deneme
   Hikaye
   Kültür-Sanat
   Sahabe Albümü
   Portre
   Sûfî Perspektif
   Sağlık
   Aile
   Hayat ve İnsan
   Güncel
   Haber
   Kitaplık
   Çocuklar İçin
   Gönülden İkramlar
   Yayıncıdan
   Şehir Güzellemesi
   Sempozyum Tebliğleri
   Genç Kalemler
   İtikat
   Camii Güzellemesi
   Hadis
 
  Musa TEKTAŞ
   |Sayı  :124
KARSLI İKİ ÂŞIĞIN DARENDE MUHABBETİ
"Hatip Efendi'ye: ‘Müsaade ederseniz oğlunuz Hulûsi'yi Sivas'a götürüp¸ tedavi ettireyim' diyerek¸ müsaadeyi alır sonra Sivas'a götürür. Hastalığı ile bizzat kendileri ilgilenir; hatta ‘Oğlum Hulûsi¸ sen hiç üzülme¸ gömleğimi satar¸ seni yine tedavi ettiririm der."

Anadolu; şiir ve kültürel değerlerimizin beşiğidir. Her şehirden¸ her beldeden öyle insanlar¸ öyle âşıklar çıkmıştır ki¸ onlar duygularıyla düşünceleriyle bu kültüre hizmet etmiş¸ yumak yumak sevgi dokumuş¸ aşkın kitabını okumuş¸ bülbül gibi şakımışlardır.

 

Edebiyatımızda halk âşıklarının ayrı bir yeri vardır. Bu âşıklar en sade halk kültüründen örnekler sunmuş¸ gelenekler ile büyümüş onlarla yaşamışlardır. Âşıkların en önemli özelliği;  duyuşları¸ düşünüşleri ve sözlerinin halkın hayatının gerçeklerini yansıtmasıdır. Günlük hayatın akışında sevgiler¸ güzellikler dostluklar¸ bazen de acılar çok açık bir şekilde şiirleşmiştir.

 

Halk âşıkları çevrelerinde sevilen hazır cevap¸ gönül ehli kabul edilip¸ hürmet edilen insanlardır. Çünkü onların sözleri genellikle hakikati yansıtır¸ gerçekleri içerir. Onları ‘Hakk'ın söylettiğine' inanılır.

 

1976 yılında ilkokula başladığım yıl; Karslı Cengiz Yiğit öğretmenimiz üç âşık davet etmişti. O dönemlerde âşıklara rağbet daha fazla idi. Okul okul gezer¸ bu kültürü yeni yetişen nesle tanıtırlardı. Yarhisar Köyü İlkokulunda halk konseri düzenlenmişti.  Rüstem Alyansoğlu¸ Hakkı Viranî ve Mevlüt İhsanî'yi o zaman tanımış¸ dinlemiştim.  Yıllar geçtikçe şiire olan merakımız âşıklarımıza olan ilgimizi artırdı.

Aradan yıllar geçti… 2001 yılından itibaren Darende'de Vakfımızın tertip ettiği "Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri" vesilesiyle¸ birçok şairimizle¸ âşığımızla tanışıp¸ dostluk kurduk. Bu yazımızda Karslı iki âşığımızın Darende muhabbetinden bahsedeceğiz.

 

Âşık Şeref Taşlıova…

1938 yılında Kars'ta doğar. 10 yaşında şiir yazmaya başlar. İlkokuldan sonra bir süre öğretmen okuluna devam eder. Bu yıllarda da bağlama çalmayı öğrenir. Kuzeydoğu Anadolu âşıklık geleneğinin önemli isimlerinden olan Âşık Şenlik'in oğlu Âşık Kasım'a çıraklık yaparak kendini geliştirir ve yöredeki âşıklarla tanışma fırsatı bulur.

1966 yılından itibaren Kars Radyosu bünyesinde 10 yıl süreyle âşıklara ilişkin programlar hazırlar ve sunar. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında birçok radyo ve televizyon programına katılır. Konya Âşıklar Bayramına başından beri iştirak eder.  Katıldığı yarışma ve festivallerde değişik dallarda birçok ödül alır.  Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışıp emekli olur. 2010 yılında UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak ilan edilir. Yayınlanmış kitapları vardır. Hâlen Ankara'da yaşamaktadır.

Şeref Taşlıova'nın 2002 Yılında düzenlenen Şiir Yarışmasında Darende Özel Ödülü alan şiirinin iki dörtlüğü şöyledir:

Birçok şeyden örnek almak istersen

Darende'ye buyur Darende'ye gel

İlimle irfanla dolmak istersen

Darende'ye buyur Darende'ye gel

 

Somuncu Baba'nın ocağı burda

Ermiş erenlerin kucağı burda

İnanç ikliminin sıcağı burda

Darende'ye buyur Darende'ye gel

 

Ülkemizin her tarafında Darendeli görmek mümkün. Darendelinin zekî ve çalışkan müteşebbisleri başta büyük şehirler olmak üzere Çukurova¸ Denizli¸ Uşak¸ Sakarya ve yurdun diğer birçok yöresinde ticarî başarıları ile itibar görmekte çeşitli sektörlerde ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadırlar. Taşlıova güzellikleri şöyle sıralar:

 

Nice bilgin nice okumuşu var

Münevver mükemmel hepsi bahtiyar

Her yana dağılmış birçoğu tüccar

Darende'ye buyur Derende'ye gel

 

Toprakta bereket insanda gayret

Hoş bakışla yaşa dünyayı seyret

Geçirmek istersen huzurlu hayat

Darende'ye buyur Darende'ye gel

 

ŞEREF der gönlümde sevgi ışığı

Burası yurdumun altın beşiği

Dost kapısı ermişlerin eşiği

Darende'ye buyur Darende'ye gel

Halk edebiyatında yaşanmış olayları¸ toplum önderlerinin hatıralarını şiir diliyle anlatmak âşıkların en önemli maharetlerindendir. Darende ile ilgili birçok eseri tetkik eden¸ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin hayatını okuyup ona karşı ayrı bir muhabbet besleyen âşığımız sevgisini şöyle dillendirir:

Sevgi pınarından dolu içmiştir

İnsanlara örnek kapı açmıştır

Hulûsi Efendi ışık saçmıştır

Darende'ye buyur Darende'ye gel

 

Hulûsi Efendi maharetine

Yaptığı hizmetin işaretine

Somuncu Baba'nın ziyaretine

Darende'ye buyur Darende'ye gel

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi (k.s.) hakkında söylediği bir şiirinde yaşanmış iki hatırayı manzum olarak nakletmiştir:

Bin dokuz yüz yirmi tarihi zaman¸

Darende'ye teşrif etmiş bu insan¸

Hatip Hasan Efendi'yle hoş meydan¸

Birbirine arka olmuş¸ dal vermiş.

 

Hulûsi Efendi Hazretleri bir sohbetlerinde şöyle nakleder: "Babam bir gün Somuncu Baba Haz­retlerinin tür­besine varmış. Bana zama­nın sahibini¸ mür­şi­dimi göster diye ecdadına arzuhalde bulunmuş. Aradan birkaç gün geçmiş¸ rüya­sın­da Sivaslı İhramcızâde (k.s.) Pirimizi görmüş¸ beklemeye başlamış. Bir ba­har mevsimi¸ Pir Efendimiz birkaç müridiyle Sivas'tan Darende'ye hare­ket etmiş. Yolda gelirken: ‘Gardaş gittiğimiz yer evlad-ı Rasûl¸ acaba âdapları­na riayet edebilecek miyiz?' diye buyurmuşlar. Zaviye'ye gelince babam ile caminin bahçesinde buluşmuşlar. Babam bakmış ki rüyasında gördüğü zat. Koşmuş elini öpmüş¸ kucaklaşmışlar. Pir Efendimiz: ‘Hatip Efendi gar­daşım¸ rüyayı sen mi anlatacaksın¸ yoksa ben mi anlatayım?' diyerek¸ manevî vazife ile geldiğini ifade etmiş. Babamın dersini tarif etmişler. Birkaç gün Zaviye'de kalmışlar. Bir gün sohbet sırasında Efendi Hazretleri babama çayını ikram etmiş: ‘Hatip Efendi bize bir şeyler oku.' demiş. Babam da: ‘Bir sâkiden içtim şarap arştan yüce meyhanesi' diye başlayan ilâhîyi okumuş. Pir Efendimiz ilâhîden sonra: ‘Hatip Efendi gardaşım gel senin dersini de­ğiş­tirelim.' demiş. Babam da: ‘Efendim dersimi yeni değiştirmiştiniz.' deyin­ce¸ Pir Efendimiz: ‘Olsun Hatip Efendi yine değiştirmemiz gerekiyor.' diye­rek¸ babamın dersini yükseltmiş." diye buyurmuşlardır.

Taşlıova bir başka dörtlükte bir hatırayı daha canlandırır:

 

Hulûsi Efendi göz bebeğimiz¸

Sevgi ile çarpar hep yüreğimiz¸

‘Onun için feda her bir şeyimiz'¸

Diyerek inançla istikbal vermiş.

 

"Osman Hulûsi Efendi¸ daha çocuk denecek yaşta¸ mürşidine intisab ettikten belli bir zaman sonra hastalanır. Bunu duyan İsmail Hakkı Efendi (k.s.)¸ Hulûsi Efendi'nin babası Hatip Efendi'ye: ‘Müsaade ederseniz oğlu­nuz Hulûsi'yi Sivas'a götürüp¸ tedavi ettireyim' diyerek¸ müsaadeyi alır sonra Sivas'a götürür. Hastalığı ile bizzat kendileri ilgilenir; hatta ‘Oğlum Hulûsi¸ sen hiç üzülme¸ gömleğimi satar¸ seni yine tedavi ettiririm.' diye ona maddî ve manevî destekte bulunur. Böylece Osman Hulûsi Efendi'nin kısa zamanda iyileşmesine vesile olurlar."

Âşık Mürsel Sinan Uğursu

1956 yılında Kars'ta dünyaya gelir. Âşıklık geleneği olarak Usta Âşık Murat Çobanoğlu'ndan âşıklık eğitimi¸ Kars Halk Eğitim Merkezinde müzik eğitimi¸ askerlikte bando bölüğünde nota ve müzik eğitimi görür. Askerlik dönüşü yerleştiği İstanbul'da özel bir müzik okulunda eğitimine devam eder. Hâlen Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezinde müzik öğretmenliği yapmaktadır.

Birçok kez katıldığı yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde çeşitli ödüller kazanmıştır. TRT repertuarında eserleri mevcuttur. Eserleri birçok ünlü sanatçı tarafından okunmuştur.

Âşık Mürsel Sinan'ı da Darende'de Vakfımızın düzenlediği Kültür Etkinlikleri vesilesiyle tanıdım. Yetenekli bir âşığımız. Dahası Darende'yi çok seviyor. 2003 yılındaki şiir yarışmasında Hulûsi Efendi Özel Ödülü alan "Güzel Yürekli Darende" adlı şiiri şöyle başlıyor:

 

 

Ey güzel Darende erenler yurdu

Hakk'tan bin bir hikmet size verilmiş

Hakk'ı hakke'l yakîn görenler yurdu

Her türlü marifet size verilmiş.

 

Ulular diyarı güzel Darende

Adın ezber oldu dostta yarende

Rüya-yı âlemde seni görende

Baktım ki her kıymet size verilmiş.

 

Âşık Mürsel Sinan da âşık Şeref Taşlıova gibi Hulûsi Efendi Hazretlerinin hayatını okuyup¸ ondan feyz alıp¸ hatıraları şiir diliyle anlatan biridir.  Osman Hulûsi Efendi¸ babası Şeyhzâdeoğlu sülalesinden Ha­san Feyzi Efendi vasıtasıyla Hz. Hüseyin (r.a.)'e ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'e¸ yine annesi Fatıma Hanım kanalıyla da meşayihden Tâceddin-i Velî (k.s.)'ye¸ oradan da Hz. Hüseyin (r.a.) vasıtasıyla Hz. Peygamber (s.a.v.)'e ulaşan asil bir "Seyyid"dir. 36. kuşaktan Hz. Peygamber (s.a.v.)'in nesl-i pâkinden bir torun olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi 12. kuşaktan da "Somuncu Baba" namıyla ma'rûf Şeyh Hamîdüddin-i Velî (k.s.)'nin torunudur. Bu hususu âşığımız şöyle dile getiriyor:

 

Es-Seyyid-i Osman Hulûsi sizde

Hakk için âlemin kölesi sizde

Allah'ın âşığı velisi sizde

Bu sevgi bu şefkat size verilmiş.

 

Daha (pek) küçükken bağlandı yâra

Sıdk ile sığındı Perverdigâra

Hem âlim evliya şair şuâra

Kelâm-ı hitabet size verilmiş.

 

Mevla'm vermiş size en güzel huyu

Yıkamış pak etmiş bir mânâ suyu

Muhammed Mustafa Ehlibeyt soyu

Ol nasıl asalet size verilmiş.

 

Ol Somuncu Baba Hulûsi Ateş

Edepte ahlâkta meleklere eş

Her kulun dostudur her cana kardeş

Hoşgörü merhamet size verilmiş.

 

Mürsel Sinan'ın uzun şiirinin son iki dörtlüğü çok manidardır:

 

Ey güzel Darende! Ne mutlu sana

Bu ulu pınardan iç kana kana

Elini aç¸ gönlünü aç Sübhan'a

Şükreyle bu nimet size verilmiş.

 

Mürsel Sinan dilde kelâmım olsun

Yüce Yaratandan ilhâmım olsun

Hamideddin Bey'e selâmım olsun

Bu ulvî emanet size verilmiş.

 

Özellikle son dörtlüğü okuyunca yüreğimizde şu hatıralar canlanır: 

 

"Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi¸ mahdumu Hamid Hamideddin Ateş Efendi'nin yetişmesine özel bir ihtimam göstermiş ve onu örnek bir şahsiyet olarak yetiştirmiştir. Birçok defa kendi ye­rine hizmetleri yürütmek üzere¸ oğlu Hamid Hamideddin Ateş Efendi'yi yetiştirdiğini ifade et­mişlerdir.

Osman Hulûsi Efendi de: ‘Çocukların yetişmeleri için gayret ediyorum. Onlara irfan mektebinin anahtarlarını bırakıyorum. İnşaallah benden sonra bu hizmetleri Hamid'im yürütecek." der.

"Osman Hulûsi Efendi¸ Darendeli gazeteci Emin Tatlıcı'ya bir sohbe­tinde Hamideddin Efendi'nin yetişmesiyle alâkalı: ‘Oğul bende ne bilgi varsa onu¸ ona aktarıyorum.' dediği¸ hizmetlerin devamının Hamideddin Efendi ma­haretiyle yürütüleceğini işaret ettiği bilinmektedir."

"Bir gün Kangal emekli Müftüsü¸ Sivas'ın saygın âlimlerinden merhum Mevlüt Sarıoğlu Darende'ye ziyarete gelir. Sohbet esnasında Osman Hulûsi Efendi: ‘Ecdâdımız Şeyh Hamid-i Velî Hazretlerine ve ihvana hizmet etmek üzere Hamidim'in yetişmesi için çalışıyoruz¸ ikinci Hamid'i yetiştiriyoruz inşaallah...!" der. Çünkü birinci Hamid "Şeyh Hamid-i Velî"dir¸ onun da asıl ismi Hamid Hamideddin'dir.

Yazımızı Mürsel Sinan Uğursu'nun bize yeni yazıp gönderdiği "Darende" şiirinin şu dörtlükleriyle bağlayalım:

 

Yıllar yılı hayalimde düşümde

Darende'nin muhabbeti sözü var

Ne duygudur gezer durur peşimde

Benim onda onun bende izi var

 

Engin toprağında bahçesi barı

Çiçeği¸ fidanı¸ gülü¸ çınarı

Hamamı¸ havuzu¸ Kudret Pınarı

Bu kaynağın Hak katında gözü var

 

Kadir Mevlâ'm bizi konuk seslemiş

Sofra kurmuş her bir canı beslemiş

Darende'yi gül çiçekle süslemiş

Her yanında nakış nakış özü var

 

Hulûsi Efendi gönül sultanı

Hamideddin Ateş canların canı

Mamur eylemiştir bu gül mekânı

Dağı¸ taşı¸ deresi var düzü var
|  
Mobil Uygulamalar
Yeni Sayı
Son Sayıyı indirmek için tıklayınız
PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
Çocuk Ekini PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
   A. Ali YILMAZ
   Abdulaziz HATİP
   Abdulbaki KÖMÜR
   Abdulkadir YUVALI
   Abdullah Agâh BÜYÜKTANIR
   Abdullah DOĞAN
   Abdullah PAKOĞLU
   Abdullah SATOĞLU
   Abdullah ŞANLIDAĞ
   Abdurrahim KARAKOÇ
   Abdurrahman MEMİŞ
   Adem GÜVEN
   Adem SOLAK
   Adil AYDIN
   Ahmed Sami EL-AYİDİ
   Ahmet AKGÜNDÜZ
   Ahmet BEYOĞLU
   Ahmet BULUT
   Ahmet EFE
   Ahmet SARGIN
   Ahmet Süreyya DURNA
   Ahmet UĞUR
   Ahmet YILDIRIM
   Ahmet YOZGAT
   Ali AYGÜN
   Ali COŞKUN
   Ali ÇANKIRILI
   Ali ÇAVUŞOĞLU
   Ali Kemal MUTLU
   Ali KINIK
   Ali Osman BAŞKURT
   Ali Osman ÖZCAN
   Ali Rıza MALKOÇ
   Amina Siljak JESENKOVİÇ
   Arif Nihat ASYA
   Âşık Behram AKTEMUR
   Aşık ERDALİ
   Aşık Kadimi
   Aşık Kul Nuri
   Âşık Mahrumi
   Âşık Osman FEYMÂNÎ
   Âşık Şeref TAŞLIOVA
   ATALAY YÖRÜKOĞLU
   Aydın ADİLOĞLU
   Aydın BAŞAR
   Aydın TALAY
   Ayhan BİNGÖL
   Ayşe Benek KAYA
   Ayşe ENGİN
   Ayşe SEVİM
   Ayşenur ÇELİKKAYA
   Aziz ÖNCEL
   Bahattin KARAKOÇ
   Bahtiyar ASLAN
   Bayram Ali ÇETİNKAYA
   Bilal YAVUZ
   Bülent ÖZCAN
   Büşra ŞAHİN
   Cafer KELKİT
   Cansever DOKUZ
   Carl Sharif El-Tobgui
   Celalettin KURT
   Cemal AĞIRMAN
   Cihan OKUYUCU
   Cihangir DOĞAN
   Çetin TARI
   Çocuklar için
   Dahiye AKGÜL
   Dilaver GÜRER
   Durmuş TATLILIOĞLU
   Ekrem KAFTAN
   Ekrem YALBUZ
   Elif ÇELİK
   ELİFE PLATİN
   Emine BUDAK
   Emine Büşra YÜKSEL
   Emine Yılmaz DERECİ
   Emre ARSLAN
   Ender YILMAZ
   Enes PALA
   Engin NAMLI
   Engin TÜTÜNCÜ
   Enis TABAK
   Enver GÜRKAN
   Erdoğan KANDAKOĞLU
   Ergun GÖZE
   Erol AFŞİN
   Erol ELMAS
   Esma TOK
   Esra ALPTEKİN
   Fahreddin YÜKSEL
   Fatih ERKOÇOĞLU
   Fatih KERİMOĞLU
   Fatma GÜLEŞEN
   Fatma Nur GÜLEN
   Fatma UÇARLAR
   Fazıl Ahmet BAHADIR
   Fazlı ARSLAN
   Fehimdar ÇİFTÇİ
   Feyza Nur YILDIRIM
   Feyzi HALICI
   Funda KOÇ
   Gürünlü Aşık GÜLHANİ
   H. Hasan UĞUR
   Hakan UĞUR
   Hakan YEKBAŞ
   Halide YENEN
   Halil ATALAY
   Halil GÖKKAYA
   Halime ÇETİN
   Halit ÖZDÜZEN
   Halit YILDIRIM
   Hasan Ali GÖKSOY
   Hasan MAHİR
   Hatice Aksu
   Hatice Cemile AYDIN
   Hatice EĞİLMEZ KAYA
   Hatice SEZER
   Hidayet YILDIZ
   Hilal Sebahat ÖZCAN
   Hilda SARICA
   Huzeyme Yeşim KOÇAK
   Hüseyin ÇALDAK
   Hüseyin ERKAN
   Hüseyin KAYA
   Hüseyin PEKER
   Hüsnâ KARANFİL
   Hüsne YILDRIM
   İ.Bekir TEZ
   İbrahim AKIN
   İbrahim ARPACI
   İbrahim BALCIOĞLU
   İbrahim ÖZGÜN
   İbrahim SAĞIR
   İbrahim SARIÇAM
   İbrahim ŞAHİN
   İbrahim YARIŞ
   İdris ŞENGÜL
   İlhan AKIN
   İmdat AVŞAR
   İsa KAYACAN
   İsa KOCAKAPLAN
   İsa YAR
   İsmail Adil ŞAHİN
   İsmail ÇALIŞKAN
   İsmail PALAKOĞLU
   Kadir DEMİRCİ
   Kadir KARAMAN
   Kenan ÇARBOĞA
   Kevser BAKİ
   Kübra DEMİR
   Leyla KANVEREN
   M. Ali KÖSEOĞLU
   M. Fatih GENÇ
   M. Halistin KUKUL
   M. Taha İNCİ
   M. Zeki DUMAN
   Mahmut CAMCI KİRAZİ
   Mehmet Akif İNAN
   Mehmet Ali VAR
   Mehmet ÇALIK
   Mehmet DOĞAN
   Mehmet GÖZÜKARA
   Mehmet Zeki AYDIN
   Melike GÜNYÜZ
   Merve YÜZBAŞILAR
   Metin AYDIN
   Metin ÖZDEMİR
   Mevlüt ÖZDEN
   Mikail ÇOLAK
   Muammer YILMAZ
   Muhammed Bedrettin TOPRAK
   Muhammed HALICI
   Muhammed İsa ÖZTÜRK
   Muhammed Murat GÖZÜBÜYÜK
   Murat ÇETİN
   Murat ÇOBANOĞLU
   Murat DEMİR
   Murat SERDAR
   Musa TAKÇI
   Mustafa AKGÜN
   Mustafa AKYOL
   Mustafa BECİT
   Mustafa KARA
   Mustafa KARABACAK
   Mustafa KAYAPINAR
   Mustafa KÜÇÜK
   Mustafa NUTKU
   Mustafa OĞUZ
   Mustafa SANCAR
   Naciye TEKTAŞ
   Nazlı Rana GÜREL
   Nebi HOCAZADE
   Necati TOPÇU
   Necdet TOSUN
   Necmettin SARIOĞLU
   Necmettin YURTSEVEN
   Nedim UÇAR
   Nesibe AYDIN
   Nesimi YAZICI
   Neslihan ÇÖREKÇİ
   Neşe KOÇAK
   Nevzat TÜRKTEN
   Nidayi SEVİM
   Nihat DAĞLI
   Nuran ÖZDEN
   Nurhan YILDIRIM
   Olcay YAZICI
   Osman BAYMAK
   Osman SARI
   Ozan Dertli Polat
   Özcan ÜNLÜ
   Özgül ÇAĞLAYAN
   Özlem DEĞİRMENCİ
   Ramazan DURANOĞLU
   Ramazan PAMUK
   Ramazan YILDIZ
   Recep AYIK
   Recep SARIHAN
   Rıdvan MIHOĞLU
   Rıfkı KAYMAZ
   Rukiye AYDOĞDU
   Ruzwan MOHAMMED
   Sadettin KAPLAN
   Sadık YALSIZUÇANLAR
   Sait ÖZER
   Sait ÖZTÜRK
   Salih Cenap BAYDAR
   SBD Haber Servisi
   SBD Kültür-Sanat Servisi
   Selahattin CANSIZ
   Selma ÖZDEN
   Semih KAÇAR
   Semra Sena GÜRSOY
   Sencer ÖNDEROĞLU
   Senem GEZEROĞLU
   Sergül VURAL
   Serkan KAMIŞLI
   Servet YÜKSEL
   Sevgi SEVİM
   Sezai TAŞKIN
   Sıddık ÖZER
   Sıdıka & Mesude SARI
   Sıdıka KENT
   Sinan SARIKAYA
   Suna İŞCEN
   Süleyman DOĞAN
   Sümeyye YILDIZ
   Şakir GÖNÜLCE
   Şehri KARACOŞKUN
   Şeniz AYAZ
   Şevki SAKA
   Şeyma KOÇAK
   Şükrü ÖKSÜZ
   Şükrü ÜNAL
   Taha YILDIZ
   Taner KARAHAN
   Tarık ABDULGELİL
   Tayyip SALİH
   Tolga ÇEVİK
   Turgut Ataşçı YÖRÜKOĞLU
   Tülay EKİNCİ
   Tülay KOÇAK
   Umran AY
   Umut BULUT
   Ümit Fehmi SORGUNLU
   Ümit Zeynep KAYABAŞ
   Üzeyir OK
   Yasin ÖZDEN
   Yaşar ALPARSLAN
   Yaşar ÖZKAN
   Yıldız ERASLAN
   Yunus GÜLDEMİR
   Yusuf AKYÜZ
   Yusuf BİLGE
   Yusuf Coşkun BENEFŞE
   Yusuf DURSUN
   Zafer ŞIK
   Zülfikar GÜNGÖR
Anasayfa | Arşiv | Hakkımızda | Abonelik | Reklam | Künye | Bize Ulaşın